НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу − Летичевський Олександр Адольфович, академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.), Лауреат Державної премії СРСР (1968 р.), Премії імені В.М. Глушкова (1985), Державних премій України в галузі науки і техніки (1993 р., 2003 р.), Премії НАН України імені А.О. Дородніцина (2010 р.).

Відділ засновано 1957 року академіком Віктором Михайловичем Глушковим, який очолював його до 1982 р. У 1982 р. відділ було розділено на два тісно взаємодіючих відділи: відділ теорії цифрових автоматів (завідувач − Капітонова Юлія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України) та відділ рекурсивних обчислювальних машин (завідувач − Летичевський Олександр Адольфович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор). У 2008 році обидва відділи знову було злито в один: відділ теорії цифрових автоматів.

У відділі працюють 21 співробітник, серед них — 1 академік НАН України, 4 доктори та 10 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • прикладна теорія алгоритмів: автоматно-алгебраїчні моделі обчислювальних систем, теорія проектування обчислювальних систем, алгоритмічні мови високого рівня, паралельні обчислення;
 • алгебраїчна теорія взаємодії агентів та середовищ, інсерційне моделювання та їх застосування;
 • алгебраїчне програмування та комп’ютерна алгебра;
 • теорія та розробка дедуктивних систем штучного інтелекту, інтелектуальні інформаційні технології;
 • технології розробки надійного та ефективного програмного забезпечення;
 • дослідження та розробка моделей взаємодії людини з комп’ютерним середовищем.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

 • створено алгебраїчну теорію взаємодії агентів і середовищ (інсерційне моделювання);
 • розроблено технологію верифікації вимог та специфікацій із застосуванням дедуктивних методів.
 • розроблено математичні основи модельного проектування обчислювальних систем;
 • розроблено основи теорії модельного тестування обчислювальних систем;
 • розроблено алгоритми перевірки несуперечності та повноти вимог до програмних систем;
 • розроблено версію алгоритму очевидності В.М. Глушкова для застосування у верифікаційних системах;
 • розвинуто технологію алгебраїчного програмування для застосування в різних прикладних областях.

Прикладні.

 • розроблено систему інсерційного програмування та моделювання для створення прикладних систем;
 • розроблено систему алгебраїчного програмування, на базі якої створено технологічні засоби верифікації систем;
 • розроблено програмне середовище, що моделює взаємодію людини та комп’ютера, для обчислення параметрів стану користувача та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення його робочого місця;
 • розроблено систему верифікації вимог і специфікацій для фірми МОТОРОЛА;
 • створено технологію процесу розробки високонадійних систем та систем, що критичні до безпеки на основі використання символьних та дедуктивних методів.
 • розроблено технологію тестування на основі моделей з використанням символьних методів, а саме пряме та обернене модельне тестування, тестування «білої скриньки», інтеграційне тестування
Участь відділу №100 у міжнародних науково-технічних конференціях

Letichevsky O.A., Letichevsky O.O. Insertion Modeling and Its Applications // Proceedings MFOI-2016 (July 25-30, 2016, Chisinau, Moldova). – P. 73-84.

I.V. Ivanov, N.S. Nikitchenko, V.G. Skobelev. Properties of nominative programs specified by effective definitial schemes // Proceedings MFOI-2016 (July 25-30, 2016, Chisinau, Moldova). – P. 222-240.

Летичевський О.О. Символьні методи у верифікації та тестуванні високонадійних систем // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 5. – С. 78-83. (Доповідь на Міжнародній науково-технічної конференції «CYBER FORUM DISSERT 2016 (May 18-23, 2016, Kharkiv-Kiev-Chernivtsy, Ukraine)»).

Летичевський О.О.

Символьні методи в тестуванні та верифікації високонадійних програмних систем.

01.05.03 − математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Захищено 11 березня 2016 року.


Губа А.А.

Інсерційне моделювання та верифікація багато потокових систем.

01.05.01 − теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Захищено 12 жовтня 2015 року.


Скобелєв В.В.

Розробка і дослідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах.

01.05.01 − теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Захищено 14 травня 2015 року.

Найбільш вагомі наукові досягнення відділу №100 у 2016 році

Дослідження та застосування

 

Верифікація та тестування систем. Продовжено розробку системи інсерційного моделювання (IMS), яка призначена для верифікації та тестування прикладних програмних систем, що специфікуються сукупністю вимог до їх функціонування.

Визначено та обґрунтовано склад системи верифікації та розробки інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання.

Визначено основні напрямки вдосконалення алгоритмів верифікації шляхом автоматичного навчання.

Розроблено основи спеціалізації архітектури системи інсерційного моделювання (IMS) для потреб специфікації та аналізу властивостей моделей критичних до безпеки систем, яка використовує методи машинного самонавчання.

Розроблено алгоритм спрощення виразів над сигнатурою з атрибутами функціонального типу.

Досліджено структуру мінімального тезауруса для специфікацій технічних систем, який дозволяє прискорити формування формалізованої моделі, що відповідає початковій специфікації.

Розроблена методика побудови функціональних специфікацій та засоби автоматизації переходу від специфікацій, поданих природними мовами, до формальних моделей у форматі, що є зручним для подальшої верифікації цих моделей, а також до валідації побудованих за ними програмних кодів. Для перетворення текстів у формальні моделі розроблено інтерактивну систему ОЕС.

Розроблено архітектуру інструментарію для добування інформації з тексту вимог натуральною мовою яка необхідна для програм верифікації.

Створено прототипи модулів системи верифікації, які призначені для здобуття інформації щодо безпосередніх причин недосяжності у формальних моделях, а також для побудови прямих та зворотних шарів моделі.

Розроблено метод генерації мінімізованої множини тестів із покриттям потоку даних.

Розроблено алгоритми редукції кількості станів, які за заданими критеріями необхідно побудувати для здійснення покриття моделей, описаних в UCM.

Розроблено основи структуру модулю генерації UCM моделей із програмного коду.

Розроблено алгоритм спрощення графу потоку керування інформаційних систем для їх ефективної верифікації.

Розроблено алгоритм мінімізації частково-монотонних мулевих функцій.

Дослідження транзиційних систем та автоматних моделей.

Проведено теоретико-множинний аналіз структури атрибутних транзиційних систем без прихованих переходів. Запропоновано часткові операції композиції історій і трас. Показано можливість їх застосування для побудови покриттів множин історій та трас із застосуванням паралельних обчислень. У термінах систем з виділеними початковими і фінальними станами, а також систем з виділеними початковими станами і множинами фінальних граничних множин станів визначені класи безпечних і коректних систем. Побудовано алгебру таких систем.

Визначено та досліджено моделі автоматів, які визначено рекурентними співвідношеннями на скінченних квазігрупах загального виду, а також на Т-квазігрупах. Ці моделі є оборотними автоматами та відрізняються одна від одної незалежним вибором лівого, або правого множення стану автомату на вхідний символ при визначенні функцій переходів та виходів. Оцінено часову складність обчислень, які здійснюють запропоновані автоматні моделі.

Наукознавча діяльність. Триває робота над серію статей, присвячених дослідженню наукової спадщини В.М.Глушкова.

Координація наукової діяльності

Відділ виступає як провідний у розвитку досліджень з алгебричного програмування та інсерційного моделювання в Україні та у світі, співпрацює з вищими навчальними закладами країни та з установами, що займаються розробкою програмного забезпечення, поширюючи набуті знання, новітні методи та впроваджуючи результати досліджень.

У відділі постійно працює науковий семінар “Теорія автоматів та інтелектуальні машини”.

Міжнародні зв’язки

Академік Летичевський О.А. є членом редколегії міжнародних журналів: BICA «Biologically Inspired Cognitive Architectures» (Біологічно мотивовані когнітивні архітектури) та «Кібернетика та системний аналіз», а також є членом міжнародного товариства BICA Society.

Відділ підтримує наукові зв’язки з США (фірма “UniqueSoft”), Великобританією (університет Брюнеля, університет Ньюкасл), Францією (університет Париж-12) та Німеччиною (Дрезденський та Мюнстерський Університети), Вірменською Академією наук (Інститут інформатики), Австією (Інститут символьних обчислень Лінц, Технічний університет Відень), основними науковими центрами РФ (Москва ОЦ РФ, Московський Університет, інститут системного програмуваня, Санкт-Петербург, Технічний універсистет, Новосибірськ інститут інформатики), Кабардино-Балкарським науковим Центром (Інститут інформатики та регіонального керування), Академією наук Молдови (Інститут математики і інформатики).

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail