НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Чикрiй Аркадій Олексійович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Відділ засновано 1990 року на базі лабораторії конфліктно-керованих процесів, яка була створена в свій час у відділі чисельних методів оптимізації академіка НАН України Бориса Миколайовича Пшеничного на основі групи співробітників цього відділу (1988). Науковим об’єднуючим напрямком була теорія диференціальних ігор, прикладна реалізація якої застосовувалась в космічніїй та авіаційній галузях, воєнно-морському флоті. Відділ сьогодні є відомим в Україні і далеко за її межами центром математичних досліджень керованих систем.

У 2015 році тематику відділу було розширено (в рамках реформування структури інституту) за рахунок приєднання групи спеціалістів з моделювання інформаційно-функціональних систем.

У відділі 21 співробітник, серед них — 2 доктори та 11 кандидатів наук.

сайт відділу

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • опуклий та прикладний нелінійний аналіз, теорія багатозначних відображень, інтеграл Ауманна, вимірні структури;
 • математична теорія оптимального керування, диференціальні включення, повна конфліктна керованість;
 • ігрові задачі для дискретних систем, прямі методи Понтрягіна, — оператори Пшеничного;
 • теорія пошуку рухомих об’єктів, стохастичні динамічні ігри;
 • диференціальні ігри переслідування та втечі, нелінійні задачі про уникнення сутичок рухомих об’єктів;
 • еволюційні ігрові задачі;
 • ігрові задачі для систем інтегральних, інтегро-диференціальних та диференціально-різницевих рівнянь;
 • динамічні ігри з групами учасників. Переслідування групою, почергове переслідування (динамічний комівояжер), ігрові задачі з фазовими обмеженнями;
 • системи з імпульсним керуванням, інтегральними та змішаними обмеженнями на керування;
 • ігрові задачі для систем з дробовими похідними Рімана–Ліувілля, Джрбашяна–Нерсесяна–Капуто, Міллера–Росса, Хільфера, Грюнвальда–Летнікова;
 • дослідження методу розв’язуючих функцій, верхні та нижні розв’язуючі функції, матричні розв’язуючі функції, вибір екстремальних селекторів;
 • позиційні методи в ігрових задачах, узагальнення правила екстремального прицілювання Красовського, принцип максимуму Понтрягіна;
 • динамічні процеси змінної структури, гібридні системи;
 • ігрові задачі для систем з розподіленими параметрами;
 • методи теорії прийняття рішень, штучного інтелекту та системного аналізу;
 • системи керування космічними апаратами та системи пошуку морських об’єктів;
 • дослідження функціональних можливостей людини в екстремальних умовах;
 • моделювання спортивних єдиноборств, конкуренція фірм;
 • авіаційні системи керування, м’яка посадка.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

НАЙВАЖЛИВІШІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 • розроблено загальний метод дослідження диференціальних ігор — метод розв’язуючих функцій (МРФ) , який базується на використанні обернених функціоналів Мінковського спеціальних багатозначних відображень, що будуються за параметрами конфліктно керованого процесу. МРФ дозволяє з єдиних позицій вивчити широке коло проблем керування в умовах конфлікту і невизначеності. Зокрема, це ігри з багатьма учасниками і при наявності фазових обмежень, задачі почергового переслідування (динамічні задачі комівояжера) в умовах конфлікту, керування об’єктами різної інерційності і з різними типами обмежень на динаміку. Метод теоретично обґрунтовує класичне правило паралельного переслідування, добре відоме інженерам в аерокосмічній галузі. МРФ дозволяє також ефективно досліджувати ігрові задачі для процесів, еволюція яких визначається співвідношеннями більш складної природи ніж звичайні диференціальні рівняння. Зокрема, вивчені диференціально – різницеві, інтегро – диференціальні ігри, ігрові задачі для інтегральних рівнянь Вольтерра і Фредгольма, ігрові задачі для систем з дробовими похідними. Метод розповсюджено на випадок матричних розв’язуючих функцій, розв’язуючих функціоналів для рівнянь з частинними похідними, введені верхні та нижні розв’язуючі функції різних типів, за допомогою яких отримані достатні умови завершення гри в класі квазі та стробоскопічних стратегій;
 • розвинутий позиційний метод переслідування, зв’язаний з часом першого поглинання і такий, що дає обґрунтування переслідування по погонній кривій. Для задач групового переслідування узагальнено правило екстремального прицілювання М.М.Красовського, розглянуті випадки з обміном і без обміну інформацією в групі, що приводить до різних типів регулярності. Розглянуті випадки інтегральних та змішаних обмежень на керування, випадок запізнення інформації про стан, системи змінної структури, імпульсні керування, передбачено врахування фазових обмежень;
 • закладено основи нелінійної теорії уникнення зіткнень. Встановлений аналог формули Тейлора для представлення розв’язку нелінійної динамічної системи, що відіграє ключову роль в розробці методів. Запропоновані методи відхилення за напрямком, змінних напрямків, метод інваріантних підпросторів та рекурсивний метод. Вивчені умови першого і вищих порядків в теорії втечі, розв’язана μ – проблема Л.С.Понтрягіна, одержані достатні умови втечі від групи переслідувачів, а також умови втечі при взаємодії угрупувань рухомих об’єктів. Отримано достатні умови уникнення сутичок в мінімаксній та максимінній формі в класі ε- стратегій та ε- контрстратегій, дано порівняння з методом маневра обходу Л.С.Понтрягіна;
 • для дослідження ігрових задач з неповною інформацією, так званих задач пошуку, запропонована кліткова марковська модель. Критерій якості – ймовірність виявлення або середній час виявлення об’єкту. Процес пошуку описується білінійною системою, причому стохастична перехідна матриця являє собою блок керування. Розв’язок задачі зводиться до знаходження мінімаксу або кратного мінімаксу деякої поліноміальної функції багатьох змінних. Для оптимізації використовується дискретний принцип максимуму Л.С. Понтрягіна та метод динамічного програмування Беллмана. Розглянуто пошук на рубежі, в заданому районі і за викликом, груповий пошук з обміном та без обміну інформацією, прихований пошук, пошук однорідними та різнорідними силами.

ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ

Створено ряд проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем, моделюючих комплексів та тренажерів, пов’язаних з керуванням рухомими об’єктами різної природи в умовах конфлікту та невизначеності . Зокрема:

 • пошук рухомих об’єктів. Для розв’язування ігрових задач з неповною інформацією (відомий лише ймовірнісний розподіл початкових положень) на основі кліткової моделі пошуку розроблена комп’ютерна система пошуку та стеження за рухомими об’єктами для потреб ВМФ. Пошук підводних човнів здійснюється за допомогою різнорідних сил (літаки, гвинтокрили, надводні кораблі). Зауважимо, що ігрова кліткова модель пошуку пов’язана з дискретизацією процесу як за часом, так і за станом. Рух гравців на скінченій множині їх можливих станів визначається законом перетворення функції ймовірності розподілу положення гравців, причому перехідна стохастична матриця залежить від їх керувань. Такий процес є білінійним і марковським. Для його дослідження використано техніку скінчених ланцюгів Маркова, а для оптимізації ймовірності виявлення цілі або середнього часу виявлення – дискретний принцип максимуму та метод динамічного програмування. Методика може бути застосована до пошуку стаціонарних цілей, що зазнали аварії та перебувають у важко доступних місцях, зокрема, до пошуку косяків риб, затонулих суден;
 • космічні дослідження. Метод розв’язуючих функцій та позиційні методи особливо ефективні при аналізі та моделюванні групової взаємодії рухомих об’єктів. Зокрема, у співробітництві з космічними організаціями на їх основі було створено моделюючий комплекс в програмі «зоряних війн» для оптимізації взаємодії угрупувань керованих об’єктів космічного базування, що рухаються по кругових та еліптичних орбітах. Використано принцип декомпозиції, що дозволяє звести процес оптимізації взаємодії угрупувань до кількох більш простих задач групового та почергового зближення. Перша з них базується на ситуації оточення (за Пшеничним), і ефективність її розв’язання в значній мірі залежить від розташування гравців та ресурсів керування. Почергове зближення є поєднанням задачі комівояжерного типу та задачі керування, які необхідно розглядати в комплексі. Програмна реалізація на модельних прикладах дозволяє скоротити перебір варіантів, а керування при обході цілей здійснюється на основі паралельного зближення, яке обґрунтоване за допомогою методу розв’язуючих функцій та добре відоме проектувальникам ракетної та космічної техніки. Певні ідеї взаємодії угрупувань використані при моделюванні повітряного бою літаків за участю груп з обох сторін;
 • авіація. Надзвичайно важливою задачею в авіаційних справах є безпечний зліт та посадка літаків, особливо в екстремальних умовах (боковий вітер, дощ, обледеніння полоси тощо). Розроблені алгоритми, а на їх основі тренажери для забезпечення підготовки пілотів з метою мінімізації ризиків. Робота виконана у співпраці з інститутом авіації Міністерства оборони України;
 • розв’язана ігрова задача про м’яку посадку (співпадання геометричних координат та швидкостей). Вона програмно реалізована для систем 2-го порядку з тертям та моделює процес посадки літака на авіаносець. При цьому поверхня океану грає роль фазових обмежень (літак не може пірнати), що значно ускладнює задачу;
 • запропоновано кілька способів м’якої посадки на основі комбінації класичних методів динамічних ігор та математичних методів оптимального керування. Розроблено пакет програм, що реалізує м’яку посадку. Робота виконана у співпраці з NIST (National Institute of Standart and Technology) з міста Гейтерсберг (США). Опублікована спільна книга;
ІНШИ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ
 • уникнення сутичок. Оригінальна задача Понтрягіна –Міщенка про уникнення сутичок рухомих об’єктів з будь-яких початкових положень на напівнескінченному інтервалі часу знайшла своє застосування при плануванні диспетчерськими службами безпечного руху в аеропортах і морських портах. Розроблено методи уникнення сутичок нелінійних керованих систем, досліджена протидія груп керованих об’єктів. З врахуванням динаміки процесів в аеропортах складається розклад руху літаків, а диспетчер має бути готовим втрутитися в ситуацію, що загрожує стати аварійною. Аналогічні умови складаються і в місцях великого скупчення плавзасобів. Знання можливостей рухомих керованих суден і акваторії дозволяє на основі попередніх розрахунків уникнути зіткнень;
 • керування пучками. Одним із застосувань математичної теорії керування системами з розподіленими параметрами є керування пучками заряджених частинок на основі рівнянь Власова та Фоккера–Планка–Колмогорова, яке було здійснено в рамках проекту НТЦУ разом з харківськими та київськими фізиками в кооперації з Брукхейвенською національною лабораторією (США). Відповідний програмний продукт представлений у звітних матеріалах, а математична частина опублікована в спільних закордонних статтях;
 • перехоплення цілей. Традиційними інженерними методами перехоплення рухомих цілей в конфліктній ситуації є методи погонної кривої, паралельного переслідування та зближення за променем. Вони теоретично обґрунтовані на основі ідеології розв’язуючих функцій та екстремального прицілювання. Охоплено ситуації групового зближення та фазових обмежень, що дало можливість розв’язати ряд модельних прикладів з класичної книги Р. Айзекса. Оскільки в прикладах гарантовані керування знаходяться в явному вигляді, то програмна реалізація дозволяє візуалізувати процес. Створено комплекс комп’ютерних програм для перехоплення рухомих цілей в різних ситуаціях конфліктної взаємодії;
 • медицина, фізіологія, спорт. Одним із цивільних застосувань методів теорії прийняття рішень в динамічних системах є аналіз та математичне моделювання процесів функціонування систем організму людини в екстремальних умовах життєдіяльності (зокрема, в умовах високогір’я та в підводному середовищі). Створено програмний інструментарій для моделювання процесів керування та корекції динаміки в інтересах оптимізації відносно заданих критеріїв ефективності та стабільності функціонування. Розроблені моделі та програмний комплекс для аналізу функціонального стану, вироблення тактики та стратегії гравців при спортивних єдиноборствах. В зазначених напрямках є співпраця з вченими Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Національного університету фізичного виховання і спорту, Інституту прикладних проблем фізики та біофізики НАН України.

У відділі функціонують семінари:

 • Нелінійний аналіз та ігрові задачі динаміки (керівник – член-кор. НАНУ Чикрій А.О.)
 • Керування динамічними процесами (сумісно з ІКД НКАУ, керівники: академік НАНУ Кунцевич В.М., член-кор. НАНУ Губарев В.Ф., член-кор. НАНУ Чикрій А.О.)
Міжнародні наукові проекти відділу №165
 • SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE, Project #1746 (2002 — 2004)
 • “ANALYSIS OF DYNAMICS AND DEVELOPMENT OF OPTIMAL ALGORITHMS FOR CHARGED PARTICLE TRANSPORT IN PLASMA MEDIA”
 • Participating Institutions: Institute of Cybernetics, National Academy of Sciences of Ukraine (leading), National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Brookhaven National Laboratory (USA)
 • SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE, Project #5240 (2011 — 2013)
 • “NEW METHODS FOR ROMOTELY SOUNDING OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL COMPONENTS USING OPTICAL INSTRUMENTS”
 • Participating Institutions:  Space Research Institute under NAS and National Space  gency,  Center for Applied Optimization ISE Department, University of Florida, Gainesville, USA
 • Проект № Ф40.1/021 “ІГРОВІ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ, МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАВДАНЬ У ГРУПІ ОБ’ЄКТІВ” (2011–2012) .
 • Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інститут математики і механіки Уральського відділення РАН (Єкатеринбург, Росія)
 • Проект № Ф53.1/006 “ЗАДАЧІ ГРУПОВОГО КЕРУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З ЕЛЕМЕНТАМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ” (2013–2014) .
 • Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інститут математики і механіки імені М.М. Красовського Уральського відділення РАН (Єкатеринбург, Росія)
 • Проект № 03-01-14 “ІГРОВІ  ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ” ( 2014 – 2015)
 • Інститути учасники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, факультет ОМ і К, кафедра Л.С. Понтрягіна (Москва, Росія)
КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНГРЕСИ, СИМПОЗІУМИ (ВІДДІЛ №165)
Результати досліджень доповідалися на Всесвітньому конгресі математиків (Берлін  1998), Всесвітньому конгресі зі штучного інтелекту (Geithersberg  1996, 1997), Міжнародних симпозіумах з теорії динамічних ігор (Монреаль  1994, Канагава  1996, Маастріхт 1998), європейській (Брюссель  1997) та азіатській (Сеул  1997) конференціях з теорії керування, Всесвітньому конгресі з оптимізації (Вікторія  1996), Міжнародній конференції, присвяченої 90-річчю Л.С. Понтрягіна (Москва  1998), Міжнародній конференції з теорії гібридних динамічних систем ADPM‑2000 (Дортмунд  2000), Третьому Всесвітньому конгресі нелінійних аналітиків (Сицилія  2000), Восьмій європейської конференції з прискорення частинок (Париж  2002), Міжнародній конференції з прикладної математики, присвяченої 65-річчю Б.М. Пшеничного (Київ 2002), Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (Санкт-Петербург  2002), міжнародні конференції “Автоматика” (1998-2007), Міжнародній конференції до 80-річчя М.М. Красовського (Єкатеринбург 2004), Міжнародній конференції пам’яті А.І. Субботіна (Єкатеринбург 2005), 11 Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (США 2004), 12 Всесвітньому конгресі з теорії динамічних ігор (France, Sophia Antipolis 2006), Міжнародній конференції “Моделирование и исследование устойчивости динамических систем” (Київ  2007), Міжнародній осінній Кримській математичній школі (Крим 2007), Міжнародній конференції “Nonlinear dynamical analysis” (Санкт-Петербург  2007), Міжнародній конференції “Analysis and singularities” (Москва  2007), Міжнародній конференції “Знание-диалог-решение” (Болгария, Варна  2007), Міжнародній конференції “Concurent Systems & Programming” (Польща, Варшава 2007), Міжнародній конференції “Питання оптимізації обчислень” (Крим 2007), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю Л.С. Понтрягіна (Москва 2008), Міжнародній конференції “Актуальные проблемы теории устойчивости и управления” (Екатеринбург  2009), Міжнародній конференції до 95-річчя Е.А. Барбашина (Мінськ 2013), на Міжнародних форумах: Dynamic Games and Applications (Canada, Bannf 2010), 8 Intern. Congress of the ISAAC (Mosсow 2011), 6 Int. Conf. “Transform Methods and Special Functions” (Sofia 2011), DSMCI – 2013 (Kiev 2013). Международной конференции “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация”(Минск 2013)”, XII Всероссийское совещание по проблемам управления (Москва 2014), Международной конференции “Динамика систем и процессы управления” (Екатеринбург 2014). Международном семинаре к 70 – летию А.И. Субботина “Теория управления и теория обобщенных  решений  уравнений Гамильтона — Якоби”  (Екатеринбург 2015). Международной конференции “Автоматика-2015” (Одесса, 2015), Міжнародній конференції “Диференціально–функціональні рівняння та їх застосування” (Чернівці, 2016). Міжнародній конференції “Автоматика — 2016” (Суми, 2016).
ВИБРАНІ СТАТТІ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ № 165

 1. О.М. Патланжоглу, A.A. Чикрий. Об одном классе квазилинейных дифференциальных игр преследования // Дифференциальные уравнения, 1997, т. 33, № 6, С. 786-794
 2. A.A. Чикрий, К.Г. Дзюбенко. Билинейные марковские процессы поиска движущихся объектов // Проблемы управления и информатики, 1997, № 1, С. 92-107.
 3. A.A. Чикрий, О.М. Патланжоглу. О сопряженных дифференциальных играх преследования // Проблемы управления и информатики, 1998, № 4, С. 42-52.
 4. С.Д. Эйдельман, A.A. Чикрий. Динамические игровые задачи сближения для уравнений дробного порядка //Український математичний журнал, 2000, № 11, С.1566-1583.
 5. A.A. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Обобщенные матричные функции Миттаг ‑ Леффлера в игровых задачах для эволюционных уравнений дробного порядка // Кибернетика и системный анализ, 2000, № 3, С. 3-32.
 6. A.A. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Игровые задачи управления для квазилинейных систем с дробными производными Римана—Лиувилля // Кибернетика и системный анализ, 2001, № 6, С. 66-99.
 7. Дж. Альбус, А. Мейстел, А. Чикрий, А. Белоусов, А. Козлов. Аналитический метод решения игровой задачи о “мягкой посадке” для движущихся объектов // Кибернетика и системный анализ, 2001, № 1, С. 97 -115.
 8. J. Albus, A. Meystel, A. Chikrii, A. Belousov, A. Kozlov. Analytic Method for Solving the Game Problem of Soft Landing for Moving Objects // Доповіді НАН України, 2001, № 8, С.61-65.
 9. A.A. Чикрий, Г.Ц. Чикрий, К.Ю. Волянский. Квазилинейные позиционные интегральные игры сближения // Проблемы управления и информатики, 2001, № 6, С. 5-28.
 10. И.В. Сергиенко, A.A. Чикрий. О научном наследии Б.Н. Пшеничного // Кибернетика и системный анализ, 2002, № 2, С. 3-31.
 11. А.П. Игнатенко, A.A. Чикрий. Задача об убегании двух управляемых объектов от группы преследователей в трехмерном пространстве // Проблемы управления и информатики, 2002, № 1, С. 5-32. 
 12. С.Д. Эйдельман, A.A. Чикрий. Интерполяционные многочлены Лагранжа ‑ Сильвестра в игровых фрактальных задачах. Дробная задача о мальчике и крокодиле // Доповіді НАН України, 2002, № 5, С. 65-71.
 13. A.A. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Асимптотические представления обобщенных функций Миттаг ‑ Леффлера во фрактальных играх высокого порядка // Доповіді НАН України, 2002, № 6, С. 69-74.
 14. В.М. Кунцевич, A.A. Чикрий. Управляемые процессы – методы исследования и приложения // Кибернетика и системный анализ, 2003, № 4, С. 11-23.
 15. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Разрешающие функции в параллельном преследовании и преследовании по погонной кривой // Проблемы управления и информатики, 2003, № 6, С. 5-11.
 16. A.A. Чикрий, А.П. Игнатенко. К обоснованию метода пропорциональной навигации в задаче простого преследования // Проблемы управления и информатики, 2004, № 1, С. 26-37.
 17. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Об одном классе игровых задач с импульсным управлением // Доповіді НАН України, 2004, № 6, с. 73 — 77
 18. A.A. Чикрий, Г.Ц. Чикрий, С.Д. Эйдельман. Линейные фрактальные игры сближения // ПММ, 2004, т.68, с.746-757.
 19. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Линейные дифференциальные игры с импульсным управлением убегающего // Доповіді НАН України, 2004, № 10, С. 80-85.
 20. A.A. Чикрий, И.И. Матичин, К.А. Чикрий. Конфликтно управляемые процессы с разрывными траекториями // Кибернетика и системный анализ, 2004, № 6, С. 15-29.
 21. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Маскировка движения в дифференциальных играх преследования // Проблемы управления и информатики, 2005, № 2, С. 5-10.
 22. A.A. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. О достаточных условиях разрешимости игровых задач сближения в классе стробоскопических стратегий // Доповіді НАН України, 2005, № 9, С. 71-76.
 23. A.A. Чикрий, И.С. Раппопорт. Измеримые многозначные отображения и их селекторы в динамических играх преследования // Проблемы управления и информатики, 2006, № 1, С. 60 — 70.
 24. A.A. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. К теории преследования в классе стробоскопических стратегий // Доповіді НАН України, 2006, № 6, С. 72-77.
 25. К.Г. Дзюбенко, A.A. Чикрий. Об одной полумарковской модели поиска движущихся объектов // Проблемы управления и информатики, 2006, № 5, С. 5 — 15.
 26. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Об аналоге формулы Коши для линейных систем дробного порядка // Доповіді НАН України, 2007, № 1, С. 50-55.
 27. A.A. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. Многозначные отображения и их селекторы в теории конфликтно управляемых просессов // Кибернетика и системный анализ, 2007, № 5, С. 129-144.
 28. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Представление решений линейных систем с дробными производными Римана–Лиувилля, Капуто и Миллера–Росса // Проблемы управления и информатики, 2008, № 3, С. 133-142.
 29. A.A. Чикрий, И.С. Раппопорт, К.А. Чикрий. Сравнение гарантированных времен при управлении движением в условиях конфликта // Кибернетика и системный анализ, 2008, № 4, С. 89-100.
 30. A.A. Чикрий, И.И. Матичин, А.Г. Ченцов. Дифференциальные игры дробного порядка с разделенной динамикой // Проблемы управления и информатики, 2009. – № 6. –С. 22-31.
 31. A.A. Чикрий, И.И. Матичин. Игровые задачи для линейных систем дробного порядка. Труды Института математики и механики Ур.О РАН, Екатеринбург, 2009, Т. 15, № 3, С. 262–278.
 32. A.A. Чикрий, А.А. Белоусов. О линейных дифференциальных играх с интегральными ограничениями. Труды ИММ Ур.О РАН, Екатеринбург, 2009, т.15, № 4, С. 290–301.
 33. A.A. Чикрий. Гарантированный результат в игровых задачах управления движением. Труды Института математики и механики Ур.О РАН, Екатеринбург, 2010, Т. 16, № 5, С.223–232.
 34. А.А. Белоусов, Ю.И. Бердышев, А.Г. Ченцов, A.A. Чикрий. Игровая задача динамического коммивояжера при простых движениях // Кибернетика и системный анализ, 2010. – № 5. – С. 40-45.
 35. A.A. Чикрий, И.И. Матичин О линейных конфликтно управляемых процессах с дробными производными. Труды ИММ Ур.О РАН, Екатеринбург, 2011, Т. 17, № 2, С. 256–270.
 36. A.A. Чикрий И.С. Раппопорт. К теореме об обратном образе для  — измеримых многозначных отображений // ДАН Украины, 2011.– № 11. – С. 54–58.
 37. І.В. Сергієнко, A.О. Чикрий. Талант, помножений на працьовитість. До 75-річчя президента РАН академіка Ю.С. Осіпова. –– Вісник Академії наук України, 2011, №5. –– С. 55–60.
 38. И.В. Сергиенко, A.A. Чикрий. О развитии научных идей Б.Н. Пшеничного в области оптимизации и математической теории управления // Кибернетика и системный анализ, 2012. – №2. – С. 3-28.
 39. Чикрий А.А., Раппопорт И.С. Метод разрешающих функций в теории конфликтно управляемых процессов // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 4. – С. 40–64.
 40. Чикрий А.А., Белоусов А.А. О линейных дифференциальных играх с выпуклыми интегральными ограничениями//Труды ИММ УрО РАН, 2013, т.19, № 4, с.308-319
 41. Белоусов А.А. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями и импульсными управлениями // Докл. НАНУ, 2013, № 11, с. 37 – 42
 42. Чикрий А.О.,Чикрий Г.Ц О матричних разрешающих функциях в динамических играх сближения// Кибернетика и системный анализ, 2014, № 2, с.44-63
 43. Чикрий А.О.,Власенко Л.А. Метод разрешающих функционалов для одной динамической игры в системе Соболева// Проблемы управления и информатики, 2014, № 4, с.5-14
 44. Жуковский В.И.,Чикрий А.А. О дискретных конфликтно-управляемых процессах дробного порядка по Грюнвальду – Летникову, Проблемы управления и информатики, 2015, №1, с.3-15
 45. Чикрий А.О.,Власенко Л.А. Об одной дифференциальной игре в системе с распределенными параметрами// Труды Института математики и механики Ур.О РАН, 2014, № 4, с. 5-14
 46. Чикрий А.О., Руткас А.Г., Власенко Л.А. О дифференциальной игре в абстрактной параболической системе// Труды Института математики и механики Ур.О РАН, 2015, №2, с.26-40
 47. Жуковский В.И., Чикрий А.А., Солдатова Н.Г. Существование равновесия по Бержу в конфликтах при неопределенности, Автоматика и телемеханика, 2016, № 4, с. 114-133
 48. Чикрий А.А., Чикрий В.К. Структура образов многозначных отображений в игровых задачах управления движением, Проблемы управления и информатики, 2016, № 2, с. 65-78
 49. Аралова Н.И. Информационные технологии поддержки принятия решений при реабилитации спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, Проблемы управления и информатики, 2016, № 3, с. 160-170
 50. Раппопорт И.С. Метод разрешающих функций в теории конфликтно – управляемых процессов с терминальной функцией платы, Проблемы управления и информатики, 2016, №3, с.49-58

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail