НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Завідувач відділу – Палагiн Олександр Васильович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України.

Історія відділу бере свій початок з 1980 року, коли наказом № 333 Міністерства ПЗЗ СРСР від 17.07.1980 р. у складі відділення кібернетичної техніки ІК АН УРСР була створена галузева лабораторія № 412 (10.02.1981 р. на базі лабораторії було створено відділ № 205 “Мікропроцесорна техніка”), яку очолив О.В. Палагін.

Головним напрямком тодішніх робіт була розробка перших вітчизняних мікропроцесорів та мікроЕОМ ряду “Електроніка-С5” та “Нейрон”. Науковим  керівником цих розробок був тоді ще кандидат технічних наук О.В. Палагін. Йому належать ключові ідеї по розробці внутрішньої мови мікропроцесора, підтримки емулюючого режиму його роботи та принципів взаємодії систем мікропрограмного керування (модель С5-21), мультиопераційної архітектури та ін., що стали складовими запропонованого ним логіко-інформаційного методу проектування архітектури і структури мікропроцесорних систем, що ввійшов складовою частиною в його докторську дисертацію та став підґрунтям чисельних винаходів та публікацій. Головні напрямки його робіт останнього часу пов’язані зі створенням онтолого–керованих та комп‘ютерних систем із реконфігуровною архітектурою.

У відділі працює 32 співробітника, серед них – академік НАН України, 5 докторів та 8 кандидатів наук.

Офiцiйний сайт вiддiлу: www.domt.ml

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • загальна теорія та методи архітектурно-структурної організації та проектування знання-орієнтованих комп’ютерних систем із онтолого-керованою архітектурою;
 • технологія реконфігуровних комп‘ютерних систем і компонентів із гнучкою архітектурою;
 • високопродуктивні пристрої та комплекси цифрової обробки сигналів та їх застосування;
 • координація робіт в галузі мікропроцесорної техніки.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • сформульовано основні положення машинної алгебри як аксіоматичної теорії з необхідними умовами організації обчислювального процесу в системах цифрової обробки сигналів;
 • розроблено формалізоване представлення інтеграційних технологій у рамках інтелектуальних мереж;
 • запропоновано підхід до синтезу найбільш суттєвих конструктивних ознак структури системи наукових теорій у рамках сучасних досягнень логіко-гносеологічних і лінгвістичних досліджень;
 • розроблено концептуальну модель і загальні принципи проектування мовно-онтологічної інформаційної системи з не повністю формалізованим поданням знань, що містяться у природномовних текстах;
 • розроблено основи теорії трансдисциплінарних наукових досліджень.

 

Прикладні:

 • розроблено сімейство перших серійних вітчизняних (СРСР) мікро ЕОМ «Електроніка–С5» (разом з НВО «Светлана»);
 • розроблено серійні мікро-ЕОМ сімейства «Нейрон» (разом з НВО ім. С.П. Корольова);
 • створено цифрову низькочастотну акустичну вимірювальну систему «Інтерферометр» для Інституту системотехніки кораблебудування Китаю, м. Пекін;
 • розроблено клас інтерактивних інтелектуальних терміналів на базі технології «електронних комбайнів»;
 • створено технологію та програмно-апаратні засоби реконфігуровного процесінгу;
 • розроблено та впроваджено типову автоматизовану систему моніторингу довкілля міста Києва;
 • розроблено концепцію та архітектуру створення віртуальних наукових i науково–освітніх центрів на принципах взаємодії високоорганізованих розподілених інформаційних систем у мережному операційному середовищі;
 • створено технологію та програмно-апаратні засоби реконфігуровного процесінгу, створено систему з динамічною реконфігурацією для проектування цифрових пристроїв на базі ПЛІС.

20 грудня 2017. Доповідь Долинного Василя Володимировича про основні положення дисертаційної роботи «Технологічні засоби побудови ряду великомасштабних тематичних карт» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.т.н., професор, с.н.с. відділу 205 Васюхін М.І.

22 квітня 2015 р. Доповідь Шкільнюка Д.В. про основні положення дисертаційної роботи “Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор, с.н.с. відділу 115 Крак Ю.В.

 

18 листопада 2015. Доповідь Іваник Юлії Юріївни про основні положення дисертаційної роботи «Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник – д.т.н., професор, с.н.с. відділу 205 Васюхін М.І.

12 березня 2014 р. Доповідь Сальнікова Андрія Олександровича про основні положення дисертаційної роботи “Методи та засоби інтеграції віртуальних організацій в грід-інфраструктури” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп‘ютерні системи та компоненти.
Робота виконана в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка.
Науковий керівник – д.т.н., професор, професор Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка С.Д. Погорілий.

 

19 березня 2014 р. Доповідь Слюсара Євгена Андрійовича про основні положення дисертаційної роботи “Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп‘ютерні системи та компоненти.
Робота виконана в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка.
Науковий керівник – д.т.н., професор, професор Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка С.Д. Погорілий.

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «TEMPUS». Проект: «Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» (Модель-орієнтований підхід та інтелектуальна знання-орієнтована система для кооперації, що розвивається, «Академія-Промисловість» в електронній та комп’ютерній інженерії).

Коротка назва проекту: «CABRIOLET»

Координатор проекту від Європейського Союзу: Professor of Newcastle University Chris Phillips.

Реєстраційний номер: 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES. (2014-2017рр.).

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «АРХІТЕКТУРНО–СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ, РОЗРОБКА І ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОНФІГУРОВНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЛІС» за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки  та систем керування. 2007 рік.

 

Петренко Микола Григорович. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ З ОНТОЛОГО-КЕРОВАНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ» за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти. 2014 рік.

 

Лісовий Олександр Миколайович. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Дослідження та розробка обчислювальних пристроїв із підвищеною точністю на ПЛІС» за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти. 2010 рік.

 

КАСІМ Аніса Мохаммадівна. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ  ДИНАМІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ В НАВІГАЦІЙНО-КЕРУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ» за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. 2013 рік.

 

Вакал Лариса Петрівна. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕБИШОВСЬКИХ НАБЛИЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 2013 рік.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail