НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділуНазви вiддiлiвЗав. відділом
100Відділ теорії цифрових автоматівЛетичевський О.А.
110Відділ економічної кібернетикиДонець Г.П.
115Відділ інтелектуальних інформаційних технологiйЛаптін Ю. П.
120Відділ методів негладкої оптимізаціїСтецюк П.І.
125Відділ математичних методів теорії надiйностi складних системКузнєцов М.Ю.
130Відділ математичних методів дослідження операцiйКнопов П.С.
135Відділ методів дискретної оптимізації математичного моделювання та аналiзу складних систем Тукалевська Н.І.
140Відділ оптимізації чисельних методівЗадірака В.К.
141Лабораторія методів математичного моделювання процесів екології та енергетики Гладкий А.В.
145Відділ автоматизації програмуванняТульчинський В.Г.
146Лабораторія високопродуктивних та розподілених обчисленьГоловинський А.Л.
150Відділ чисельних методів та комп’ютерного моделюванняХіміч О.М.
155Відділ методів та технологічних засобів побудови iнтелектуальних програмних систем Єршов С.В.
160Відділ методів системного моделюванняПепеляєв В.А.
165Відділ оптимізації керованих процесівЧикрій А.О.
180Відділ методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологійГуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук.

Відділ засновано 1983 року академіком НАН України Н.З. Шором, який очолював його до 2006 року. У відділі працюють 24 співробітники, серед них – 1 доктор та 7 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теорія та субградієнтні методи негладкої оптимізації;
 • теорія двоїстих оцінок в неопуклих квадратичних задачах;
 • математичні моделі та методи для блочних задач математичного програмування великої розмірності, задач матричної та  поліноміальної оптимізації;
 • математичні моделі,  методи  та програмне забезпечення для екстремальних задач на графах і прикладних задач оптимального планування, проектування, управління.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

Розроблено:

 • методи субградієнтного та субградієнтного спуску для мінімізації опуклих негладких функцій;
 • методи негладкої оптимізації з прискореною збіжністю на основі операції розтягування простору (r-алгоритми, методи еліпсоїдів, методи фейєрівського типу) ;
 • схеми декомпозиції для розв’язання блочних задач математичного програмування високої розмірності;
 • методи розв’язання мінімаксних задач та задач матричної оптимізації;
 • методи знаходження оптимальних двоїстих оцінок в неопуклих квадратичних задачах і способи їх уточнення на основі функціонально надлишкових обмежень;
 • методи розв’язання задач поліноміальної та комбінаторної оптимізації на основі  техніки оптимальних двоїстих оцінок;
 • метод розв’язання задач лінійного булевого програмування на квазіцілочисельних багатогранниках;
 • поліноміальні алгоритми розв’язання задач розміщення на мережах спеціальної структури;
 • алгоритми розв’язання задач синтезу надійних мереж.

Прикладні.

Розроблено математичні моделі, методи та програмне забезпечення для розв’язання:

 • важливих класів задач оптимального планування, проектування та управління (програми включено в пакети прикладних програм  ПЛАНЕР, ДИСПРО, ДИСНЕЛ);
 • спеціальних класів задач двохетапного стохастичного програмування (відповідні програми Shor1 і Shor2 включено до складу системи моделювання для задач стохастичного лінійного програмування SLP–IOR, розробленої в Інституті дослідження операцій Цюріхського університету, Швейцарія);
 • задач оптимального проектування та маршрутизації в мережах з урахуванням можливого виходу з ладу окремих  її компонент і зміни вимог до потоків;
 • задач проектування енергетичних установок (результати впроваджено в Харківському ЦКБ «Енергопрогрес»)
 1. Трофимчук А.Н., Васянин А.В. (31 января, 14.00, 403 к.). Задача выбора пропускных способностей дуг при распределении потоков в многопродуктовых коммуникационных сетях (Vasyanin-31-01-2017.pdf)
 2. Стецюк П.І., Фесюк О.В. (28 лютого, 14.00, 403 к.). Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі (StetsyukFesiuk-13-02-2017.pdf, Stetsyuk-2014-382-390.pdf)
 3. Бардадым Т.А. (15 марта, 14.00, 403 к.). Несколько новых результатов в полиномиальной оптимизации (Bardadym-15-03-2017.pdf)
 4. Журбенко Н.Г. (28 марта, 14.00, 403 к.). Об одной модификации r-алгоритма (Zhurbenko-28-03-2017.pdf, Zhurbenko-28-03-2017a.pdf, Zhurbenko-27-01-2017.pdf)
 5. Березовський О.А. (11 квітня, 15.00, 403 к.). Двоїсті лагранжеві оцінки для квадратичних оптимізаційних задач (основні результати доповідача) (Berezovskyi-11-04-2017.pdf)
 6. Романов В.О., Груша В.М., Лаврентьєв В.М., Ковирьова О.В. (25 квітня, 14.00, 403 к.). Випробування безпровідного інтелектуального біосенсору (Romanov-25-04-2017.pdf)
 7. Лиховид О.П. (16 травня, 14.15, 403 к.). Послідовні та паралельні алгоритми недиференційовної оптимізації розв’язання складних екстремальних задач (основні результати доповідача) (Lykhovyd-16-05-2017.pdf)
 8. Бардадым Т.А. (06 июня, 15.00, 403 к.). О чувствительности евклидовой проекции (по статье Измаилова А.Ф. и Куренного А.С.) (Bardadym-06-06-2017.pdf)
 9. Ткачев И.И. (13 июня, 15.00, 403 к.). Преобразования реляционных схем и задача «восстановления грамматики» (Tkachov-13-06-2017.pdf)
 10. Журбенко Н.Г., Лиховид А.П. (04 июля, 14.00, 403 к.). Результаты численных испытаний r(σ)-алгоритмов (Zhurbenko-04-07-2017.pdf)
 11. Стецюк П.І. (12 липня, 14.30, 403 к.). Негладка Оптимізація та її Застосування (Stetsyuk -12-07-2017a.pdf)
 12. Стецюк П.И., Савицкий В.В. (08 августа, 14.00, 403 к.). О поиске дефектов в регулярных 3D-структурах (Stetsyuk-06-04-2017d.pdf)

1. Стецюк Петр Иванович (2 февраля, 14.00, 403 к.). Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат (Stetsyuk-01-02-2016.pdf)

2. Гриценко Геннадій Юхимович (16 лютого, 14.15, 403 к.). Шумеро-єгипетська універсальна математична таблиця (Grytsenko-16-02-2016.pdf, Grytsenko-16-03-2016.pdf)

3. Бардадым Тамара Алексеевна (23 февраля, 14.00, 403 к.)  New book: Institutional and Technological Changes in Market and Transitional Economies  (Bardadym-23-02-2016.pdfNew_book_inf.pdf)

4. Чумаков Борис Михайлович (1 марта, 14.00, 403 к.)  Участие отдела в конференции ММОТИ-2016 (Chumakov-01-03-2016.pdf)

5. Стецюк Петро Іванович (29 березня, 13.00, 403 к.)  Конференція ММОТІ-2016:   Підсумки. (Programa-MMOTI-2016.pdf)

6. Лефтеров А., Лиховид А., Стецюк П., Федосеев А. (5 апреля, 14.00, 403 к.). Сервис для подбора оптимальных винных маршрутов  (2LSF-05-04-2016.pdf)

7. Стецюк П., Долинский Э., Парасюк И. (12 апреля, 14.00, 403 к.) О кратчайшем k‑вершинном пути в ориентированном графе (SDP-12-04-2016.pdf)

8. Пичугина О.C, Яковлев С.В. (21 апреля, 14.00, 403 к.) Новые подходы в евклидовой комбинаторной оптимизации (Pichugina-21-04-2016.pdf)

9. Гриценко Геннадій Юхимович (26 травня, 14.00, 403 к.) Шумеро-єгипетська прецесійна математична астрономія (III-I тис. до н. е.) (Grytsenko-26-05-2016.pdf, Grytsenko-26-05-2016a.pdf)

10. Журбенко Николай Георгиевич (31 мая, 14.00, 403 к.) Построение линейных классификаторов на основе использования опорных функций (Zhurbenko-31-05-2016.pdf)

11. Лаптин Юрий Петрович (08 сентября, 14.30, 403 к.) Коническая регуляризация в задачах квадратичной оптимизации (Laptin-08-09-2016.pdf)

12. Березовський Олег Анатолійович (15 вересня, 14.00, 403 к.) Достатня умова отримання глобального екстремуму неопуклої квадратичної оптимізаційної задачі двоїстим підходом (Berezovskii-15-09-2016.pdf)

13. Стецюк П.І., Журбенко М.Г. (4 жовтня, 15.15, 403 к.) VІII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» — участь співробітників відділу 120. (d120-tpr-04-10-2016.pdf)

14. Бардадим Т.О., Лаптін Ю.П., Стецюк П.І. (1 листопада, 14.30, 403 к.) Про конференцію ORM-2016 (Bardadym-01-11-2016.pdf)

15. Караченець Д.В. (13 грудня, 14.00, 403 к.) Нафта: український народний інвестор (Karatchenets-13-12-2016.pdf)

16. Семенов В.В. (27 декабря, 14.00, 403 к.) Алгоритмы типа зеркального спуска для вариационных неравенств (Semenov-27-12-2016.pdf)

1. Стецюк П.И., Савицкий В.В. Поиск дефектов в регулярных 3D-структурах // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 16 января 2018 года.  (Stetsyuk-16-01-2018b.pdf)

2. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 27 февраля 2018 года.  (Stetsyuk-27-02-2018с.pdf)

3. Stetsyuk P. Accelerated subgradient method with Polyak’s step  // Workshop Optimization and Project Meeting, Hotel Lindenhof in Rechenberg-Bienenmuhle, April 3–6, 2018  (Stetsyuk-04-04-2018.pdf)

4. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю проміжних пунктів // Двадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» (м. Кропивницький, 13-14 квітня 2018 року) (Stetsyuk-13-04-2018.pdf)

5. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю проміжних пунктів // IX Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-компьютерні технології 2018» (20–21 квітня 2018 року, Житомир) (Stetsyuk-20-04-2018b.pdf)

6. Стецюк П.И. Внешняя и идейная схожесть Шора и Эйнштейна // XII Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 100-річчю НАН України (17 травня 2018 року, м.Київ) (Stetsyuk-17-05-2018a.pdf)

7. Фесюк О.В., Стецюк П.І., Буткевич О.Ф. Використання системи Maneuver-New для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій // XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки — 2018» (4-8 червня 2018 року, Київ) (Fesiuk-06-06-2018.pdf)

8. Стецюк П.И. Об ускорении субградиентного метода с шагом Поляка // Междунар. науч. конф. «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» (24–29 сентября 2018 года, г. Минск ) (Stetsyuk-2018-09-26.pdf)

9. Stetsyuk P., Stovba V., Chernousova Z. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // IX International Conference OPTIMA-2018 (October 1 – October 5, 2018, Petrovac) (Stovba-2018-10-01.pdf)

10. Стецюк П.И., Савицкий В.В. r-Алгоритмы для двух задач поиска дефектов в регулярных ЗD-структурах // 6-ая международная конференция „Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии” (12–16 ноября 2018 года, г. Кишинэу) (Stetsyuk-2018-11-10.pdf)

11. Стецюк П.І., Парасюк І.І. Транспортна задача: історія та сьогодення // ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018)» (21-23 листопада 2018 року, м. Дніпро) (Stetsyuk-2018-11-21.pdf)

1. Стецюк П.И., Била Г.Д., Стовба В.А. Метод эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 16-18 березня 2017 року). (Stetsyuk-15-03-2017.pdf)

2. Стецюк П.И., Cавицкий В.В. О робастности метода наименьших модулей для поиска дефектов в регулярных 3D-структурах  // Дев’ятнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», присвячений пам’яті професора Петренюка Анатолія Яковича (м. Кропивницький, 7-8 квітня 2017 року). (Stetsyuk-06-04-2017d.pdf)

3. Стецюк П.І., Cтовба В.О. Метод еліпсоїдів для лінійної регресії // IV Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) –2017» (ComInt – 2017) (м. Київ, 16–18 травня 2017 року). (Stovba-17-05-2017.pdf)

4. Стецюк П.І. Негладка Оптимізація та її Застосування // Семінар відділу 120 Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова (м. Київ, 12 липня 2017 року). (Stetsyuk-12-07-2017a.pdf)

5. Стецюк П.І., Фесюк О.В. Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі // Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІV)”, присвячена 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (м. Кам’янець-Подільський, 26–29 вересня 2017 року). (SteFes-27-09-2017.pdf)

6. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017)» (м. Дніпро, 22-24 листопада 2017 року).  (Stetsyuk-22-11-2017c.pdf)

7. Стецюк П.І. Субградієнтні методи Шора // Німецько-Український форум молодих вчених (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, 8 грудня 2017 року). (Stetsyuk-08-12-2017.pdf)

8. Стецюк П.И. О мультипликаторах Михалевича // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»: «Цифрова революція в соціально-економічній сфері:

історія і перспективи» (м. Київ, 13 грудня 2017 року) (Stetsyuk-13-12-2017b.pdf)

9. Стецюк П.И., Фишер А. r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (м. Київ, 13-15 грудня 2017 року) (Stetsyuk-Fisher-2017d.pdf)

1. Стецюк П.И., Долинский Э.С. Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 року). (Stetsyuk-10-03-2016.pdf)

2. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат // 5-я Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (22 марта, Stetsyuk-22-03-2016.pdf)

3. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Лиховид А.П., Федосеев А.И. Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов  // 5-я Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (24 марта, S2LF-24-03-2016.pdf)

4. Стецюк П.И., Соломон Д.И. Вычислительные аспекты задачи коммивояжера // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-компьютерні технології 2016» (22–23 квітня 2016 року, Житомир). (Stetsyuk-22-04-2016.pdf)

5. Стецюк П.И. Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов  // VІII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» (м. Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.). (Stetsyuk-26-09-2016.pdf)

6. Стецюк П.И. Oб r-алгоритмах Шора // VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), (г. Москва, 17-22 октября 2016 года). (Stetsyuk-ORM-2016.pdf)

7. Стецюк П.І., Лиховид О.П, Фесюк О.В. Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС // V Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 24 листопада 2016 року. (Fesyuk-24-11-2016.pdf)

8. Стецюк П.І., Стовба В.О., Мартинюк І.С.  Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2016), Київ, 5-9 грудня 2016 року (Stovba-07-12-2016.pdf)

1. Стецюк П.И. Генрих Бортис и мультипликаторы М.В. Михалевича // Семинар «Проблеми становлення та розвитку інформаційного суспільства», г. Киев, 10 марта 2015 года  (Stetsyuk-10-03-2015.pdf)

2. Стецюк П.И. Об одном обобщении классического метода эллипсоидов // Інформатика та системні науки (ІСН-2015): VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 року). (Stetsyuk-19-03-2015.pdf)

3. Стецюк П.И., Зоркальцев В.И., Эмменеггер Ж.-Ф. Неразложимость неотрицательных матриц // Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XLII)», присвячена 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича  (Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21–25 вересня 2015 року). (SteZoEm-23-09-2015.pdf)

4. Стецюк П.І. Булева задача для найкоротшого k-вершинного циклу у повному графі // XXI Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2015)» (м. Львів, 24–25 вересня 2015 року). (Stetsyuk-25-09-2015.pdf)

5. Стецюк П.И. Две задачи о кратчайшем k-вершинном цикле // XIII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)» (18-20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-18-11-2015.pdf)

6. Стецюк П.И. О задачах М.В.Михалевича для межотраслевых структурно-технологических изменений // IV  Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»: тема конференції: «Кіберсоціум – міф чи реальність?» (м.Київ, 2 грудня 2015 року). (Stetsyuk-02-12-2015.pdf)

1. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети // Інформатика та системні науки (ІСН-2014): V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13-15 березня 2014 року). (SerSte-12-03-2014.pdf)

2. Стецюк П.И. 2D-эллипсоид и $r$-алгоритмы // 4-й Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). (Stetsyuk-26-03-2014.pdf)

3. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. Оn the global minimum in a balanced circular packing problem // 4-ая Межд. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»: (Кишинэу, 25-28 марта 2014 г.). (SRS-27-03-2014.pdf)

4. Cемінар за грантом для розповсюдження результатів проекту швейцарської наукової організації SNSF IZ73ZO_127962 „Аналіз інституційних та технологічних змін в ринкових та перехідних економіках на тлі сучасної фінансової кризи” (м. Фрібург, Швейцарія 28.04–03.05.2014), Фрибург, 30 апреля  (Stetsyuk-30-04-2014-en.pdf)

5. Стецюк П.И. Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе // VII Міжнародна науково-технічна конференція » Інформаційно-компьютерні технології 2014″ (29–30 травня 2014 року, Житомир). (Stetsyuk-30-05-2014b.pdf)

6. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов для разделения двух выпуклых множеств // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 24 июня.  (Stetsyuk-24-06-2014new.pdf)

7. Stetsyuk P. Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor’s r-algorithm // The V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (Stetsyuk-03-10-2014.pdf)

8. Romanova T., Stetsyuk P., Kovalenko A. Optimal balanced circular packing problem // The V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (RoSteKo-03-10-2014.pdf)

9. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число в статической модели затраты-выпуск // Всеукраїнська науково-практична конференція «В.М. Глушков ­ піонер кібернетики», присвячена 50-річчю проекту ОГАС (Загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою). (м.Київ, 11 грудня 2014 року). (Stetsyuk-11-12-2014-new.pdf)

Loading...
Міжнародні проекти відділу №120

1. Оцінки помилок, критичні розв’язки, чисельні методи гладкої та негладкої оптимізації в задачах рівноваги. – Технічний університет Дрездена, Німеччина. – Volkswagen Foundation (грант № 90 306). – 1 жовтня 2016 року – 30 вересня 2019 року.

2. Грант на розповсюдження результатів проекту „Аналіз інституційних та технологічних змін у ринкових та перехідних економіках на тлі сучасної фінансової кризи”. – Університет Фрібурга, Швейцарія. – Swiss National Scientific Foundation, the Valorisation Grant Nr. IZ63ZO_160605. – Липень 2015 року – липень 2016 року.

3. Договір про науково-технічне співробітницво. – Академія транспорта, інформатики та комунікацій, м. Кишинеу, Республіка Молдова. – Підписано 15 грудня 2006 року.

Лаптин Ю.П. Методы негладкой оптимизации решения структурированных задач // Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. – Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – 287 с.

 

Лаптін Ю.П. Методи негладкої оптимізації розв’язання структурованих задач. – Автореф. дис. докт. фiз.-мат. наук., Ін-т кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2016. –  39 c.

Стецюк П.І. Алгоритмы недифференцируемой оптимизации и лагранжевые двойственные оценки в сложных экстремальных задачах // Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. – Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. – Киев, 2013. – 305 с.

 

Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах. – Автореф. дис. докт. фiз.-мат. наук., Ін-т кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2013. –  32 c.

AMPL–орієнтовані програми негладкої оптимізації, тестові задачі, порівняльний аналіз
AMPL-oriented programs of nonsmooth optimization, test problems, comparative analysis

Name of program, a family of test problems

Developers

Brief description

AmplRalgr-algorithm and the method of nonsmooth penalty functionsZhurbenko N.G.
Likhovid A.P.
– Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine
Software implementation of Shor’s r-algorithm to solve smooth and nonsmooth optimization problems. The method of nonsmooth penalty functions is used for solving optimization problems with constraints. Software tools are developed for AMPL environment (http://www.ampl.com/index.html). Description of the mathematical model of optimization problem and input data must be in accordance with the requirements of AMPL.
ConExP –  method of convex conical extensions for solving optimization problems with constraintsLaptin Y.P., Zhurbenko N.G.
Likhovid A.P.
– Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine
Software implementation of the method of conical extensions of the objective function from the feasible region to the whole space. The objective function may not be defined outside the feasible region. The method is effective for solving ill-conditioned and badly scaled problems. Shor’s r-algorithm is used to solve the transformed unconstrained optimization problem. For  unconstrained optimization problems the program’s behavior is identical to AmplRalg. Software tools are developed for AMPL environment (http://www.ampl.com/index.html). Description of the mathematical model of optimization problem and input data must be in accordance with the requirements of AMPL.
“Disturbed” nonlinear programming Benchmarksdifficult  test optimization problems and a comparative analysis of software toolsLaptin Y.P.

Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine

A family of optimization constrained problems with degree of degeneracy depended on  parameters. With specified values of the parameters these problems are difficult  for existing solvers. All test problems are implemented in language AMPL (http://www.ampl.com/index.html), and the prepared files are ready for running in AMPL environment. Results of computational experiments are also presented.

 

AMPL–ориентированные программы негладкой оптимизации, тестовые задачи, сравнительный анализ

Наименование программы, семейства тестовых задач

Разработчики

Краткая характеристика

AmplRalgr -алгоритм и метод негладких штрафных функцийЖурбенко Н.Г.,

Лиховид А.П.  – Институт кибернетики НАН Украины

Программная реализация  r-алгоритма Шора Н.З. Предназначена для решения гладких и негладких задач оптимизации. Для решения задач с ограничениями используется метод негладких штрафных функций. Программные средства предназначены для использования в программной среде AMPL (http://www.ampl.com/index.html). Описание математической модели задачи и исходных данных производится в соответствии с требованиями AMPL.

ConExP – метод выпуклых конических продолжений для решения оптимизационных задач с ограничениямиЛаптин Ю.П.,

Журбенко Н.Г.,

Лиховид А.П. – Институт кибернетики НАН Украины

Программная реализация метода конических продолжений целевой функции с допустимой области на все пространство. Целевая функция может быть не определена вне допустимой области. Метод эффективен при решении плохо обусловленных и плохо отмасштабированных задач. Для решения преобразованной безусловной задачи оптимизации используется r-алгоритм Шора Н.З.. При отсутствии ограничений поведение программы полностью совпадает с AmplRalg. Программные средства предназначены для использования в программной среде AMPL. Описание математической модели задачи и исходных данных производится в соответствии с требованиями AMPL..


«Деформированные» задачи оптимизации – трудные («деформированные») тестовые задачи оптимизации и сравнительный анализ программных средствЛаптин Ю.П.– Институт кибернетики НАН УкраиныСемейство задач оптимизации с ограничениями, степень вырожденности  которых зависит от параметров. При подобранных значениях параметров приведенные задачи оказываются трудными для существующих солверов. Все тестовые задачи реализованы в языке AMPL, подготовленные файлы готовы к выполнению в среде AMPL. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.

 

Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики

Стецюк П.І. Журбенко М.Г. Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. – К.: 2012. – 64 с. (PDF 1,4Mb)

 

Математические и программные средства моделирования и оптимизации динамической загрузки мощностей энергосистемы / П.И. Стецюк, А.П. Лиховид, Б.М. Чумаков, А.Ю. Видил, А.В. Пилиповский // Отчет о научно-исследовательской работе № гос. регистрации 0107U004963. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украини, 2009. – 136 с. (Полный отчет — PDF 2,5Mb, аннотированный отчет — PDF 112Kb)

Шор Н.З. Методы недифференцируемой оптимизации и сложные экстремальные задачи. – Кишинэу, Эврика, 2008. – 270 с.
Шор Н.З. Методы минимизации негладких функций и матричные задачи оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2009. – 240 с.
Шор Н.З. Алгоритмы последовательной и негладкой оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2012. – 269 с.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail