НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Лаптін Юрій Петрович, доктор фізико-математичних наук.

Відділ засновано 1993 року академіком НАН України Кривоносом Юрієм Георгійовичем, який очолював його до лютого 2017 р.  У відділі працюють 24 співробітники, серед них – 2 доктори наук, 4 кандидати наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси. Системи штучного інтелекту.

Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем, а саме:

 • розробка методів та інструментарію створення інтелектуальних інформаційних технологій;
 • аналіз і синтез інтелектуальних систем i технологій обробки інформації;
 • розробка методів та систем подання та інтерпретації знань інтелектуальних комплексів різного призначення.
 • розробка теорії і методів дослідження та обробки текстової, голосової та візуальної інформації;
 • моделювання та розпізнавання жестових мов, створення інтелектуальних комунікативних технологій; —
 • аналіз та синтез інтелектуальних систем людино-компютерної взаємодії та альтернативної комунікації

Дослідницькі програми

 • Програма наукових досліджень НАН України «Розробка інтелектуальних суперкомп’ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв’язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)»
 • Програма інформатизації НАН України на 2015-2019 рр.
 • Розробка розподілених інформаційних технологій підтримки науково-організаційної діяльності НАН України

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

 • розроблено засади теорії збурення псевдоінверсних і проекційних операторів (матричних та інтегральних);
 • знайдено загальні розвязки задач термінального керування, спостереження та пропорційного інтегрально-диференційного адаптивного регулювання в лінійних системах;
 • розроблено підхід до оптимальної к-гіперплощинної кластеризації інформаційних даних;
 • розроблено засоби оптимального синтезу лінійних і нелінійних рекурсивних систем класифікації даних (розпізнавання образів), які грунтуються на результатах теорії збурення псевдоінверсних і проекційних операторів;
 • розроблено методи аналізу й синтезу голосової мовної інформації, побудови віртуальних моделей голови людини з метою дослідження міміки та емоцій;
 • розроблено інформаційні технології побудови 3D моделей тіла людини для задач комп’ютерного моделювання української мови жестів;
 • розроблено засоби синтезу систем адаптивного прогнозу процесів, які визначаються нелінійними рекурсивними системами.

Прикладні.

 • розроблено методи проектування та  технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій для комплексної автоматизації діяльності територіально-розподілених об’єктів;
 • створено засоби комп’ютерного озвучення текстів українською мовою на основі конкатенативного сегментивного синтезу; розроблено віртуальну систему «Голова, що говорить»;
 • розроблено засоби автоматизації стенографування голосової мовної інформації;
 • створено засоби розпізнавання ультразвукової ехоінформації (спільно з проф. Р. Куцом , Єльський університет , США) та математичних рукописних текстів;
 • створено комплексну автоматизовану систему Державного інноваційного фонду України;
 • створено типову інформаційно-аналітичну систему забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • створено інформаційні технології:
  • моніторингу за розповсюдженням ВІЛ — інфекції в Україні;
  • підтримки діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України;
  • підтримки діловодства Верховного Суду України (система «КАРС»);
  • підтримки діяльності букмекерської компанії;
  • розпізнавання рукописних математичних текстів і їх перетворення в LATEX формат;
  • стиснення графічних зображень засобами адаптивних фрактальних структур та нейромереж.
ЩЕ РЕЗУЛЬТАТИ

2013 —Розроблено комп’ютерні засоби відтворення реалістичних просторових моделей тіла людини з емоційними проявами на обличчі для моделювання, розуміння та вивчення інформації, що передається за допомогою жестової мови, а також алгоритми аналізу і класифікації жестових одиниць. Отримані результати є універсальними та можуть бути використаними для досліджень різних жестових мов. Розроблені алгоритми створюють необхідні умови для реалізації інформаційної технології аналізу та синтезу інтелектуальної комунікативної інформації. Особливе значення має соціальна спрямованість досліджень.

Розроблено концепцію створення комп’ютерних розподілених інформаційних технологій (КРІТ) на основі моделі хмарних обчислень та структурованого електронного документу.

Розроблено і впроваджено нові інформаційні та програмні компоненти автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України «Бюджет НАН України», «Планування і аналіз виконання наукових програм і НДР та підготовка звітів про діяльність», «Наукові і керівні кадри НАН України» та «Інтегрована система електронного документообігу Президії НАН України».

2014 – Розроблено методи та комп’ютерні засоби аналізу і синтезу невербальних елементів української жестової мови, створено алгоритми для реалістичного відтворення таких елементів з використанням голографічного зображення, за рахунок чого досягається ефект тривимірності об’єктів в системі синтезу анімації, та алгоритми обчислення характеристик мікромімік у відео потоці. Розроблено методи розпізнавання інформації, яка передається за допомогою рухів частин тіла людини (рук та пальців, мімікою тощо), з використанням відповідних технічних засобів.

Розроблено та впроваджено: а) у дослідну експлуатацію – АРМ приймання і перевірки штатних розписів наукових установ НАН України з урахуванням схем посадових окладів працівників наукових установ та організацій НАН України, б) у промислову експлуатацію – АРМ завантаження електронних форм проектів кошторисів установ на наступний рік і електронних форм пропозицій щодо фінансування науково–дослідних робіт установ на наступний рік з одночасним здійсненням перехресних перевірок фінансових показників цих електронних форм.

2015 — Розроблено інформаційну модель жестикуляції для вирішення задачі розпізнавання елементів жестової комунікації. Створено детальний опис модулів технології аналізу інформації, що передається за допомогою рухів з визначенням логіки їх роботи та взаємодії.

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 17.06.2015 р. №435 уведено в  дослідну  експлуатацію першу чергу розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України) у відділеннях математики, інформатики і механіки Президії НАН України та у наукових установах НАН України.

2016 –. Розроблено алгоритми ідентифікації миттєвого стану моделі жестикуляції, алгоритм ідентифікації зміни станів елементів жестової комунікації в часі та локалізації  жесту в просторі промовця. Розроблено алгоритми аналізу інформації, що передається за допомогою рухів. Одержані результати створюють широкі можливості для дослідження і розвитку української жестової мови на сучасному інформаційно-технічному рівні.

Продовжувалось  впровадження розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України у відділеннях та установах НАН України.

2017 – Створено комп’ютерну технологію аналізу та розпізнавання жестів людини при використанні нею жестової мови як засобу спілкування та експериментально доведено її ефективність. Це дає можливість вирішити проблему побудови нових систем взаємодії людей з з вадами слуху з комп’ютерним середовищем, що  має велике соціальне значення. Дані розробки створюють широкі можливості для досліджень і розвитку технологій, які передають комунікативну інформацію. Вони є універсальними та можуть бути використаними для досліджень різних жестових мов.  Отримані результати не поступаються кращим світовим аналогам.

Розроблено та  впроваджено функціональні і технологічні підсистеми РІТ НОД НАН України ведення реєстру об’єктів права інтелектуальної власності НАН України та  проведення конкурсів і супроводу виконання наукових і науково-дослідних робіт за цільовими програмами та проектами наукових досліджень НАН України.

Список найважливіших публікацій

№ з/п
Назва
Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва
Прізвища співавторів
К-сть цитув.
Імпакт фактор
1
Applied aspects of the synthesis and analysis of voice information
Cybernetics and Systems Analysis, 2013, 49 (4), pp. 589-596

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10559-013-9545-9

Krak, I.V., Kryvonos, I.G., Kulias, A.I.
1(завантажень – 44)
0.517
2
The method of generalized grammar structures for text to gestures computer-aided translation
Cybernetics and Systems Analysis, 2014, 50 (1), pp. 116-123

https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-014-9598-4

Krak, Iu.V., Barmak, O.V., Romanyshyn, S.O.
3(завантажень – 102)
0.517
3
Cybernetics and Systems Analysis, 2015, 51 (1), pp. 25-33.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-015-9693-1

Kryvonos, I.G., Krak, I.V., Barmak, O.V., Ternov, A.S., Kuznetsov, V.O.
 (завантажень 54)
0.517
4
Hopf bifurcation in coastal ecogeosystems
Cybernetics and Systems Analysis. – 2016. – 52(4). – P. 546‑554. DOI 10. 1007/s 10559- 016-9856-8.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-016-9856-8

Selezov I. T.,

Kryvonos I.G., Moskovkin V. M.

(завантажень 30)
0.517
5
Комп’ютерна програма: «Розподілена інформаційна технологія

підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Автоматизоване робоче місце ученого секретаря установ при Президії НАН України» («АРМ УСП РІТ НОД»)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №. 73587 –  2017
Хіміч О.М., Івлічев В.П., Мальчевський І.А, Беспалов С.А., Пустовойт М.М., Голоцуков Г.В., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Іванов С.М., Кірсанов В.Ф.
6
Cybernetics and Systems Analysis, 2017, 53 (6), pp. 847-856.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-017-9986-7

Kryvonos, I.G., Krak, I.V., Barmak, O.V., Kulias, A.I.
(завантажень 20
0.517

Досвід розробки і впровадження розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України

Ступені доктора філософії (кандидата наук):

*2013 — Загваздін О.С. — Автоматизація комп’ютерного документування мовної голосової інформації на основі обробки, сегментації і аналізу сигналів — 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи — Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, спеціалізована рада Д 26.194.02, науковий  керівник — Крак Ю.В.

*2013 — Корлюк О.С. — Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації — 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціалізована рада Д 26.001.35, науковий  керівник — Крак Ю.В.

*2013 — Тернов А.С. — Методи та комп’ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови — 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту — ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», спеціалізована рада К 11.052.08, науковий  керівник — Крак Ю.В.

2014 — Романишин С.С. — Інформаційна технологія автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову — 05.13.06 – інформаційні технології – Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, спеціалізована рада Д 26.194.03, науковий  керівник — Бармак О.В.

*2015 — Шкільнюк Д.В. — Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови — 05.13.06 – інформаційні технології — Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, спеціалізована рада Д 26.194.03, науковий  керівник — Крак Ю.В.

2016  — Шептилевський О.В.  – Динаміка пружної сферичної оболонки з рідиною при внутрішньому збудженн – 01.02.04 —  механіка де формівного тіла Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, спеціалізована рада К 41.051.05, науковий  керівник – Селезов І.Т.

Ступені доктора наук:

2013 — Бармак О.В. — Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій — 05.13.06 – інформаційні технології — Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, спеціалізована рада Д 26.194.03, науковий консультант — Крак Ю.В.

Список отриманих об’єктів права інтелектуальної власності за 5 років
Об’єкти права інтелектуальної власності20132014201520162017
Патенти на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослинОтримані
Поставлені на баланс
Інші об’єкти права інтелектуальної власностіОтримані632
Поставлені на баланс632
Права на використання/ліцензії (кількість)Отримані
Поставлені на баланс
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail