НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділуНазви вiддiлiвЗав. відділом
100Відділ теорії цифрових автоматівЛетичевський О.А.
110Відділ економічної кібернетикиДонець Г.П.
115Відділ інтелектуальних інформаційних технологiйЛаптін Ю. П.
120Відділ методів негладкої оптимізаціїСтецюк П.І.
125Відділ математичних методів теорії надiйностi складних системКузнєцов М.Ю.
130Відділ математичних методів дослідження операцiйКнопов П.С.
135Відділ методів дискретної оптимізації математичного моделювання та аналiзу складних систем Тукалевська Н.І.
140Відділ оптимізації чисельних методівЗадірака В.К.
141Лабораторія методів математичного моделювання процесів екології та енергетики Гладкий А.В.
145Відділ автоматизації програмуванняТульчинський В.Г.
146Лабораторія високопродуктивних та розподілених обчисленьГоловинський А.Л.
150Відділ чисельних методів та комп’ютерного моделюванняХіміч О.М.
155Відділ методів та технологічних засобів побудови iнтелектуальних програмних систем Єршов С.В.
160Відділ методів системного моделюванняПепеляєв В.А.
165Відділ оптимізації керованих процесівЧикрій А.О.
180Відділ методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологійГуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – ХІМІЧ Олександр Миколайович, член-корреспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.


Відділ засновано у 1963 році доктором фізико-математичних наук професором І.М. Молчановим, який очолював його до 2004 року. У відділі працюють 15 співробітників, серед них – два доктори та 5 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • чисельні методи та комп’ютерні алгоритми математичного моделювання складних об’єктів i процесів різної природи;
 • методи та алгоритми паралельних та розподілених обчислень для комп’ютерів з паралельною архітектурою;
 • математичні моделі з наближеними вхідними даними;
 • програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки;
 • інтелектуальні комп’ютерні системи.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • розроблено методи дослідження і розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними: систем лінійних алгебраїчних рівнянь, алгебраїчної проблеми власних значень, нелінійних рівнянь і систем, систем звичайних диференціальних рівнянь із початковими умовами;
 • розроблено та досліджено паралельні алгоритми розв’язання задач обчислювальної математики для комп’ютерів гібридної( MIMD, SIMD) архітектури;
 • розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків задач обчислювальної математики (оцінка близькості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вхідних даних, повної похибки, критерії закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку);
 • розроблено методологію використання комп’ютерів для автоматичного дослідження математичних властивостей комп’ютерних моделей задач з наближено заданими вихідними даними і автоматичної побудови алгоритмів, програм паралельних обчислень та топології для ефективного розв’язування задач на MIMD-комп’ютерах;
 • розвинуто теорію збурень для лінійних систем, псевдоінверсії, зваженої псевдоінверсії, у тому числі для випадку зміни рангу збуреної матриці;
 • розроблено та обґрунтовано методологію знаходження єдиного розв’язку на підпросторі умовно коректних задач з еліптичними диференціальними операторами;
 • розроблено принципи інтелектуального програмного забезпечення для автоматизації процесів дослідження та розв’язання науково-технічних задач;
 • розроблено концепцію та архітектуру інтелектуальних MIMD-комп’ютерів для розв’язання завдань науки та інженерії;
 • розроблено структуру і архітектуру інтелектуальної паралельної робочої станції на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач;
 • розроблено та досліджено нові прямі паралельні методи розв’язання задач лінійної алгебри на основі структурної регуляризації розріджених матриць;
 • отримано оцінки обчислювальних і повних похибок розв’язків узагальненої алгебраїчної проблеми власних значень розріджених симетричних матриць.

Прикладні:

 • розроблено інформаційну технологію для обробки матриць і розв’язання задач лінійної алгебри з аналізом достовірності отримуваних результатів для суперкомп’ютерних систем СКІТ Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова;
 • створено сімейство інтелектуальних робочих станцій Інпарком для дослідження та розв’язання науково-технічних задач (спільно з Державним науково-виробничим підприємством «Електронмаш»);
 • створено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool та Inparlib) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів (входить до складу штатного програмного забезпечення сімейства інтелектуальних робочих станцій Інпарком);
 • розроблено програмний комплекс на основі паралельних обчислень для  дослідження та розв’язання задач міцності будівельних конструкцій (входить до складу штатного програмного забезпечення сімейства інтелектуальних робочих станцій Інпарком);
 • створено та впроваджено інтелектуальне програмне забезпечення для розв’язування в мережі Українського Національного Грід задач аналізу міцності будівельних конструкцій;
 • розроблено (спільно з Державним науково-виробничим підприємством «Електронмаш») інтелектуальну паралельну робочу станцію Інпарком_G на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач продуктивністю 5 T flops;
 • створено на основі паралельних обчислень програмний комплекс для математичного моделювання кінетики теплового поля при зварюванні  металів;
 • розроблено та розвинуто програмно-технічні комплекси для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики та адаптовано їх до розрахункових задач АНТК ім. О.К. Антонова (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів і т. ін.).
 • розв’язано низку задач математичного моделювання процесів зварювання та споріднених технологій у співпраці  з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, зокрема при виконанні науково-технічного  проекту «Математичне моделювання процесів  в’язкого  руйнування товстостінних елементів трубопроводів з дефектами  стоншування».
 • створено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool_G та Inparlib_G) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі для комп’ютерів гібридної архітектури (на багатоядерних і графічних процесорах).

Семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» (Керівники: акад. НАН України Задірака В.К., чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.,  д-р фіз.-мат.наук Гладкий А.В.), 11 вересня 2018 р.

 • Панченко Б.Е., Ковалев Ю.Д., Сайко И.Н. (11 вересня, 14.00, кімн. 501, 3 корп.)
  О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений с неопределяемым индексом (Panchenko-Seminar_11__2018.pdf).
 • Чистяков О.В. (18 травня, 14.00, кімн. 501, 3 корп.) Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць (Chistyakov-Seminar_18_5_2018.pdf).

Семінар «Проблеми паралельних обчислень» (Керівник: чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.)

 • Хіміч О.М., Чистяков О.В., Бруснікін В.М. (7 лютого, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Гібридний алгоритм узагальненого методу спряжених градієнтів для проблеми власних значень з симетричними розрідженими матрицями
 • Нестеренко А.Н., Хіміч О.М., Яковлев М.Ф. (14 березня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Некоторые вопросы решения систем нелинейных уравнений на многопроцессорных вычислительных системах с распределенной памятью
 • Попов О.В., Рудич О.В. (11 квітня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) До розв’язування систем лінійних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури
 • Хіміч О.М. Сучасні парадигми математичного моделювання. Інтелектуальний інтерфейс. (11 травня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.)
 • Хіміч О.М., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. (13 червня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень
 • Химич А.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Рудич О.В., Чистяков О.В. (11 липня, 11.00, кімн. 1205, 1корп.) Інтелектуальна система для дослідження та розв’язування задач на власні значення на паралельних комп’ютерах з процесорами IntelXeonPhi высокопроизводительных
 • Хіміч О.М., Чистяков О.В. (8 серпня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Гібридні двокрокові ітераційні алгоритми для часткової проблеми власних значень
 • Хіміч О.М., Чистякова Т.В. (12 вересня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Автоматичне дослідження та розв’язування лінійних систем з використанням підвищеної точності обчислень
 • Сидорук В.А. (11 жовтня, 00, кімн. 1205, 1 корп.) Про алгоритм упорядкування елементів матриць нерегулярної структури
 • Хіміч О.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Тульчинський (8 листопада, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Інтелектуальний паралельний комп’ютер на процесорах IntelXeonPhi нового покоління
 • Химич А.Н., Чистяков О.В. (12 грудня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Гібридний алгоритм методу ітерацій на підпросторі

Семінар «Проблеми паралельних обчислень» (Керівник: чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.)

 • Хіміч О.М., Полянко В.В., ПоповО.В., Сидорук В.А., Чистяков О.В. (17 травня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Технологія грід-обчислень для математичного моделювання процесів в’язкого руйнування
 • Яковлев М.Ф., Герасимова Т.О., Бруснікін В.М. (6 вересня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Розв’язування задач з початковими умовами для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерному комп’ютері з графічними прискорювачами Інпарком
 • Химич А.Н., Чистякова Т.В., Баранов А.Ю. (4 жовтня, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Автоматический адаптивный решатель систем линейных алгебраических уравнений для гибридных систем
 • Хіміч О.М., Молчанов І.М.,Попов О.В., Чистякова Т.В. , Яковлев М.Ф. (8 листопада, 11.00, кімн. 1205, 1 корп.) Інтелектуальний персональний суперкомпютер для розв’язування науково-технічних задач
 • Розробка комп’ютерних алгоритмів та програмних засобів прогнозування несучої здатності зварних трубопроводів і посудин тиску з дефектами для комп’ютерів гібридної архітектури (травень – грудень 2017 року )
 • Інтелектуальні робочі станції Інпарком для розв’язування задач науки і інженерії
 • Математичне моделювання складних систем на основі суперкомп’ютерних технологій
 • Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язування задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури(2015-2017)
 • Розробити паралельні алгоритми розв’язування задач лінійної алгебри з розрідженими структурами даних на комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi
 • Розробка інтелектуального паралельного комп’ютера на процесорах нового покоління Intel Xeon Phi для задач науки та інженерії (II кв. – IV кв. 2017 року)
Науково-технічні розробки відділу №150

 

1) «Розробка структури та архітектури апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва»
(6.05.2015-31.12.2015) у відповідності до результатів загальноакадемічного конкурсу науково-технічних проектів та розпорядження Президії НАН України від 24.04.2015 № 310, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М. відповідальні виконавці: завідувач відділу 145 к.ф. — м.н. Тульчинський В.Г., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.,  завідувач відділу ДНВП «Електронмаш» Ніколайчук О.О.

Мета проекту – розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального програмного забезпечення комплексу та вимоги до системного програмного забезпечення і технічних засобів.

Короткий зміст. Під час виконання проекту планується: розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального чисельного та прикладного програмного забезпечення комплексу та склад і вимоги до системного програмного забезпечення та вимоги до технічних засобів апаратно-програмного комплексу. При цьому будуть досліджені стан проблеми математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розрахункові задачі, які виникають при математичному моделюванні в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва і наявні програмні засоби для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва.

2) «Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску»
(1 етап: 2.03.2015-31.12. 2015) в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор  ХІМІЧ О.М., відповідальний виконавець: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.

Мета роботи: розробка алгоритмів та програмних засобів нового покоління для ефективної реалізації на комп’ютерах паралельної архітектури математичного моделювання кінетики напружено-деформованого та граничного станів зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій при багатопрохідному зварюванні та експлуатації.

Короткий зміст. Ідея проекту полягає в тому, щоб на алгоритмічно-програмному рівні врахувати особливості паралельної архітектури комп’ютерів та комп’ютерної арифметики для реалізації ефективних алгоритмів дослідження та розв’язання задач математичного моделювання в галузі зварювання. Під час виконання першого етапу проекту планується розробити нові паралельні методи, комп’ютерні алгоритми та програмні засоби розв’язування систем лінійних рівнянь надвеликої розмірності з оцінкою достовірності результатів для математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій з дефектами стоншення стінок в рамках тривимірної моделі.

3) «Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібридної архітектури (СКІТ-4)»
(23.03.2015-31.12.2015) в рамках програми наукових досліджень НАН України  «Розробка інтелектуальних суперкомп’ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв’язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф.  — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження та розв’язання лінійних систем зі стрічковою структурою матриць з наближеними даними на комп’ютерах гібридної архітектури, зокрема суперкомп’ютері СКІТ-4, що забезпечує автоматичне налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості комп’ютерних моделей задач та розв’язування з оцінками достовірності результатів при ефективному використанні комп’ютерних ресурсів.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде створено інтелектуальну інформаційну систему для дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі стрічковою структурою матриць, яка дозволяє на мові предметної області формувати в комп’ютері задачу; автоматично досліджувати властивості її комп’ютерної моделі з наближеними даними; у відповідності до виявлених  властивостей  та з урахуванням математичних і технічних характеристик гібридного комп’ютера, спланувати обчислення на необхідних обчислювальних пристроях; побудувати  алгоритм  розв’язування;  формувати  конфігурацію комп’ютера для розв’язування задачі з мінімальними затратами машинного часу; синтезувати під цю конфігурацію  програму  паралельних обчислень; розв’язувати задачу; оцінювати достовірність отриманого комп’ютерного розв’язку.

4) «Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних» (1.1.2014-31.12.2018) за тематикою Міністерства освіти та НАН України з фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем розвитку фізико-математичних і технічних наук, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методи та комп’ютерні алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження та розв’язування розрахункових задач, які виникають при математичному моделюванні в різних галузях науки, техніки, економіки тощо з розрідженими структурами даних.

Короткий зміст. В результаті виконання науково-дослідної роботи буде створено нові методи та алгоритми для автоматичного дослідження та розв’язування на паралельних і розподілених комп’ютерних системах задач обчислювальної математики з розрідженими структурами даних та наближеними даними, що дозволять суттєво підвищити продуктивність обчислень при розв’язуванні складних науково-технічних задач великого розміру. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в учбових процесах для значного прискорення та впровадження науково-технічних розробок.

5) Наукова робота «Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури»
(1.1.2015-31.12.2017) за відомчою тематикою НАН України, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методологію створення (принципів і засобів організації та побудови) інтелектуального програмного забезпечення для автоматизації процесів дослідження та розв’язання комп’ютерних моделей задач основних класів обчислювальної математики з наближено-заданими вихідними даними для використання при розв’язуванні задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде розроблено методологію створення інтелектуального програмного забезпечення дослідження та розв’язування задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури, який забезпечить автоматизацію процесів дослідження та розв’язання задач з паралельною організацією обчислень з урахуванням математичних та технічних особливостей гібридного комп’ютера, а  саме декомпозицію задач та розподіл вихідних даних між обчислювальними пристроями, дослідження математичних властивостей комп’ютерних моделей задач з наближено заданими вихідними даними, перевірку відповідності властивостей задачі вибраному алгоритму, визначення оптимальної кількості обчислювальних пристроїв та мінімізацію комунікаційних втрат при реалізації обмінів інформацією між CPU та GPU для ефективного розв’язування задачі, розв’язання задачі з аналізом достовірності отриманих комп’ютерних результатів.

 • Розробка апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва 0115U002908
 • Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібрідної архітектури (СКІТ-4) 0115U000887
 • Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин тиску
  0115U000886
 • Міжнародна наукова  конференція «ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLІV)», присвяченої 60-річчю від дня  заснування  Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН  України м. Кам’янець-Подільський  26 – 29 сентября 2017
  Хіміч О.М., Чистяков О.В. Гібридний алгоритм методу ітерацій на підпросторі для розв’язання задач стійкості конструкцій  
 • XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS), (AIIS’2017) 17 – 19 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна
  Хіміч О.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Рудич О.В., Чистяков О.В. Інтелектуальна система для дослідження та ровязування задач на власні значення на перелельних комп’ютерах з процесорами IntelXeonPhi
 • Міжнародна наукова конференція, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України «СУЧАСНА ІНФОРМАТИКА: ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», м. Київ, 13–15 грудня 2017 року
  Хіміч О.М., Молчанов І.М., Попов О.В., Чистякова Т.В. Інтелектуальна система комп’ютерної математики для математичного моделювання на комп’ютерах гібридної архітектури
  Чистяков О.В. Про особливості розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень на паралельних комп’ютерах з процесорами IntelXeonPhi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail