НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу –  Єршов Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук.

 

Відділ засновано 1987 року членом-кореспондентом НАН України, професором Іваном Миколайовичем Парасюком. У відділі працюють 14 співробітників, серед  них –  доктор та 3 кандидати наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теоретичні  основи  розробки  інтелектуальних  інформаційних  технологій та систем;
 • інструментальні середовища побудови інформаційних технологій та систем;
 • методи та програмно-алгоритмічні засоби обробки і аналізу даних недетермінованої природи.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • вперше побудовано теоретичні основи побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем, які охоплюють питання теоретичного обґрунтування трансформаційного моделе-орієнтованого підходу до розробки мультиагентних систем, формалізації нечітких об’єктно-орієнтованих моделей та архітектур таких систем, створення метода розробки мультиагентних систем на основі систем трансформацій нечітких графів, трансформаційного процесу побудови нечітких інтелектуальних агентів, що функціонують у високопродуктивному середовищі. Отримані теоретичні результати апробовані при розробці ключових компонент (метамоделей, нечітких моделей та систем трансформацій) при реалізації ряду мультиагентних систем, що спрямовані на вирішення таких прикладних задач, як управління стратегічно важливими матеріальними ресурсами з метою підтримки їх раціонального рівня за умов невизначеності, суб’єктивності та неповноти інформації, дослідження ефективності процесів евакуації людей у надзвичайних ситуаціях, керування транспортними засобами за умов невизначеності;
 • розроблено моделі та методи автоматичної трансформації нечітких програмних агентів на основі теоретико-категорного підходу, які забезпечують автоматичну генерацію інтелектуальних мультиагентних систем у нечіткому інформаційному середовищі. Аналогів таких методів, що забезпечують автоматичну генерацію мультиагентних систем в світі немає. Розроблені моделі та алгоритми дозволяють побудувати розподілені інтелектуальні системи для досягнення обґрунтованих рішень щодо обсягу закупівлі/продажу стратегічних ресурсів (паливо, продукти харчування, запасні частини тощо), для пошуку найдоцільнішого рівня їх наявності у відповідальних за постачання організаціях при надходженні неточних або недостовірних даних;
 • розроблено архітектурні  моделі  нечітких  інтелектуальних мультиагентних систем на основі нечіткої логіки вищого типу  для високопродуктивних обчислювальних середовищ;
 • розроблено теоретико-алгоритмічні основи моделе-орієнтованої  побудови  інтелектуальних програмних систем обробки та аналізу даних;
 • розроблено теоретико-алгоритмічні основи для дослідження станів складних систем в умовах невизначеності  на базі нечітких мережевих  моделей довіри.

Прикладні:

 • вперше розроблено метод паралельного програмування ієрархічних систем нечіткого логічного виведення для гібридних суперкомп’ютерів та високопродуктивних графічних прискорювачів. Цей метод дозволяє прискорити процес нечіткого логічного виведення у 250-300 разів у високопродуктивному середовищі гібридних суперкомп’ютерів, що значно вище світових результатів. Зазначений метод дає можливість створювати експертно-діагностичні системи значно більшої, ніж в існуючих аналогів, складності (до 10000 нечітких вхідних та вихідних змінних) для діагностування стану складних систем (оцінки фінансового стану та ризиків інвестування капіталу, аналізу привабливості стартапів, попередньої діагностики захворювань) у нечіткому інформаційному просторі. Аналогів в світі немає;
 • побудовано програмну систему для оцінки інвестиційної привабливості стартапів та проектів, яка дозволяє враховувати як якісні, так і кількісні фактори, що впливають на їх привабливість. На основі нечіткої математики розроблено нові моделі, що застосовуються для комп’ютеризації процесу прийнятті рішень стосовно фінансування стартапів та науково-технічних проектів за наявності великої сукупності експертних свідчень;
 • створено інтелектуальну інформаційну технологію BajesTECH, яка призначена  для оцінки і класифікації станів досліджуваної системи на базі недетермінованої інформації у нечіткому поданні  із дзвоноподібними функціями належності;
 • побудовано дослідні версії систем , які призначені  для інтегрованої обробки даних методами теорії ймовірностей та математичної статистики для різних операційних платформ та інструментальних середовищ.

Пономаренко Р.М.
(30 жовтня 2018 р., 15.00, кімн. 3 корп.)
Методи побудови паралельних нечітких систем
(за матеріалами дисертаційної роботи)

Д.ф.-м.н. Єршов С.В. – член програмного комітету Міжнародної науково-технічної конференції «Високопродуктивні обчислення» («High Performance Computing», HPCUA 2018), що присвячена 100-річчю Національної академії наук України

Д.ф.-м.н. Єршов С.В. – член програмного комітету міжнародної науково-практичної конференції з програмування UkrPROG 2018.

Д.ф.-м.н. Єршов С.В. – член програмного комітету трьох міжнародних наукових конференцій «Theoretical and applied aspects of cybernetics» TAAC 2013, TAAC 2014, TAAC 2015, TAAC 2016.

Д.ф.-м.н. Норкін Б.В. – член редколегії журналу SIAM Journal of Optimization (2008-2016).

Д.ф.-м.н. Норкін Б.В. – член редколегії міжнародного електронного журналу Stochastic Programming E-print Series (SPEPS), Open-Access-Publikationsserver der Humboldt-Universität (https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/152).

Ступені доктора наук:

* 2013 – Єршов Сергій Володимирович – Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем – 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем – Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.194.02 – член-кореспондент НАН України Парасюк І.М.

* 2015 – Норкін Богдан Володимирович – Числові методи розв’язання стохастичних задач оптимізації у страховій математиці – 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики – Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.194.02 – академік НАН України Сергієнко І.В.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail