Контакти Карта сайту

Найбільш вагомі наукові досягнення відділу №100 у 2015 році

Відділ 100 у 2015 році

 

Напрямки роботи:

 • дослідження:
  • розробка засобів верифікації та тестування систем
  • дослідження агентних та автоматних моделей й транзиційних систем
  • паралельні обчислення
  • дослідження людино-машинних систем підготовки та прийняття рішень в умовах невизначеності
  • наукознавча діяльність
 • координація наукової діяльності
 • міжнародні зв’язки

 


 

Дослідження та застосування

 

Верифікація та тестування систем. За результатами досліджень, розробок й апробації алгоритмів вперше в Україні створено систему інсерційного моделювання (IMS) – діючий прототип системи верифікації прикладних транзиційних систем, що специфікуються сукупністю вимог до їх функціонування. Система орієнтована на вимоги, котрі подаються мовою, що є версією графічної мови UCM, що нині широко використовується, або у текстовому вигляді. Система IMS відрізняється від інших, існуючих у світі, засобів верифікації систем моделювання поведінки системи, що розроблюється, тим, що моделювання здійснюється на символьному рівні, тобто на рівні параметризованих (узагальнених) моделей, що дає можливість прискорити моделювання. Систему IMS було успішно застосовано при розробці програмних продуктів у  галузях телекомунікації та телематики, що були створені у ТОВ «АйСС-СОФТ»  на замовлення компанії UniqueSoft LLC.  Використання результатів даної науково-технічної розробки продемонструвало суттєве зниження (70%) ресурсно-часових витрат процесу виробництва програмних продуктів, спрямованих на верифікацію. Рішення з моделювання прикладних систем з метою їх верифікації, знайдені під час роботи над створенням IMS, можуть бути узяті за основу для пошуку розв’язання близької задачі – генерації тестів для прикладних систем, що є актуальною у даний час. Результати розробок також використовуються у навчальному процесі в університетах країни (Києві, Кіровограді, Херсоні) для ознайомлення майбутніх фахівців із сучасними методами розробки надійного програмного забезпечення.

 

Дослідження агентних та автоматних моделей й транзиційних систем. Розроблено та досліджено загальну дискретну нестаціонарну ймовірнісну модель взаємодії агента з мережевим ешелонованим середовищем, яке протидіє йому. Запропоновану модель представлено у вигляді композиції двох скінченних ймовірнісних автоматів зі змінною структурою. Ця композиція автоматів є грою двох осіб, в якій шкоди противнику завдає гравець, що робить хід. Досліджено атаки агента на середовище. З позиції математичної теорії систем усе розмаїття моделей агентів та середовищ можна розбити на детерміновані, нечіткі та ймовірнісні моделі. Останні являють особливий інтерес, оскільки саме вони досить адекватно представляють широкий клас прикладних процесів, а також можуть ефективно використовуватися при верифікації формальних моделей. Тому як з теоретичної, так й з прикладної точки зору актуальними є побудова та дослідження загальної дискретної нестаціонарної ймовірнісної моделі взаємодії агента з мережевим середовищем, що протидіє йому.

 

Для атрибутних транзиційних систем з прихованими переходами, які представлено двополюсниками, введено сім’ю відношень трасової (n,r)-толерантності. Елементи цієї сім’ї охарактеризовано у термінах композицій відношень. Досліджено структуру сім’ї відношень трасової (n,r)-толерантності базових композицій двополюсників.

 

Досліджено структуру мов, які розпізнає (із заданою ймовірністю або заданою помилкою) 1-кубітовий квантовий автомат, котрий подано базовими моделями, за умови, що вимірювання здійснюється лише на останньому кроці, а унітарні оператори комутують один з одним. Для цього випадку охарактеризовано множину скінченно-породжуваних напівгруп унітарних операторів.

 

Паралельні обчислення та розподілені системи. Продовжено розробку та дослідження швидких алгоритмів для базової операції клітинних методів лінійної алгебри. Розроблені швидкі алгоритми для клітинної операції додавання та множення матриць, що побудовані на основі гібридних алгоритмів множення матриць порядку n=3mu (mu>1), n=6mu (mu>0). Дано оцінки мультиплікативної, адитивної та загальної складностей розроблених алгоритмів. Запропоновані алгоритми мають практичну цінність й дають змогу забезпечити максимально ефективну (тобто найбільш ефективно порівняно з існуючими) реалізацію клітинних методів лінійної алгебри. Запропоновані алгоритми забезпечують виграш у швидкодії порівняно з існуючими як мінімум утричі. Розроблені клітинні аналоги чисельних методів лінійної алгебри дають можливість швидко розв’язувати задачі великого обсягу на  різноманітних паралельних обчислювальних системах  й  створювати на їх основі ефективне машинно-незалежне програмне забезпечення.

 

Дослідження людино-машинних систем підготовки та прийняття рішень в умовах невизначеності.  Продовжено дослідження людино-машинних систем підготовки та прийняття рішень в умовах невизначеності. В якості основного полігону при проведенні досліджень був використаний вітчизняний ринок нерухомості. Розроблено та перевірено на практиці нові ефективні методи верифікації інформації стосовно ринку нерухомості, які враховують значні коливання курсів валют, інші істотні зміни економічних та соціальних процесів. Запропоновані методи дають змогу більш ефективно відсіювати недостовірну та неправдиву інформацію про ціни та об’єкти нерухомості. Частка такої інформації в останні роки значно зросла й у багатьох базах даних перевищує 50%. Розроблено методику побудови ймовірнісно-статистичних описів дій та рішень учасників ринку нерухомості. Застосування методики дало можливість отримати прогнозні оцінки, які виявилися достатньо близькими до реальних процесів. Більш того, деякі прогнози мали, на перший погляд, парадоксальний характер, проте практика показала їх адекватність. Прикладом такого прогнозу може бути передбачуване нами зростання активності на первинному ринку нерухомості в кінці 2014 року на фоні перманентного падіння індексу споживчих настроїв, який характеризує готовність населення витрачати значні кошти на придбання товарів довготермінового використання. В основі цього парадоксу були проблеми банківської системи та національної валюти, й це, всупереч багатьом публікаціям, стимулювало вкладників банків витрачати свої накопичення у гривнях на побудову житла.

 

При певному коригуванні розроблені методики можна використовувати в інших сферах економіки та політики.

 

Продовження цих досліджень передбачає, по-перше, створення відповідних прогнозних сценаріїв розвитку процесів на вітчизняному ринку нерухомості, а, по-друге, суттєвого переносу функцій та навантажень з людей на комп’ютеризоване середовище.

 

Наукознавча діяльність. Триває робота над серію статей, присвячених дослідженню наукової спадщини В.М.Глушкова.

 


 

 

Координація наукової діяльності

 

Відділ виступає як провідний у розвитку досліджень з алгебричного програмування та інсерційного моделювання в Україні та у світі, співпрацює з вищими навчальними закладами країни та з установами, що займаються розробкою програмного забезпечення, поширюючи набуті знання, новітні методи та впроваджуючи результати досліджень.

 

У відділі постійно працює науковий семінар “Теорія автоматів та інтелектуальні машини”.

 


 

 

Міжнародні зв’язки

 

Академік Летичевський О.А. є членом редколегії міжнародного журналу BICA (Biologically Inspired Cognitive Architectures - Біологічно мотивовані когнітивні архітектури), а також є членом міжнародного товариства BICA Society.

 

Відділ підтримує наукові зв’язки з США (фірма “UniqueSoft”), Великобританією (університет Брюнеля, університет Ньюкасл) та Францією (університет Париж-12), Вірменською Академією (Інститут інформатики), Кабардино-Балкарським науковим Центром (Ін-тут інформатики та регіонального керування).

 

 


Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні