НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Наукова тематика iнституту 2018 рік

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України

Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)
Керівник
Розробити субградієнтні методи з перетворенням простору для спеціальних багатовимірних задач оптимізації 0118U005227
2018-2019
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи розв’язання різних класів задач інформатики для реалізації на ЕОМ у послідовному і паралельному режимах 0118U005228
2018-2019
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя 0118U005229
2018-2019
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи математичного моделювання складних систем для суперкомп’ютерів 0118U005230
2018-2019
чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити математичні моделі і методи оптимізації рішень із використанням апарату теорії нечітких множин та комбінаторної оптимізації 0118U005231
2018-2019
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Створення інформаційно-методичних засад технології комбінованої ЕКГ та пульсової діагностики для її впровадження у практичну медицину 0118U005232
2018-2019
д.т.н. Будник М.М.
Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та реінжинірингу систем, що критичні до безпеки, на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту 0117U000331
2017-2021
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити теорію, методи та засоби оброблення, моделювання та розпізнавання комунікативних інформаційних процесів 0117U000885
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень

0117U000328

2017-2021
академік НАНУ Коваленко І. М.,

академік НАНУ Задірака В. К.,

чл.-кор. НАНУ Кузнєцов М.Ю.

Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності   0117U000330
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп’ютерних технологій розв’язання складних задач прикладної математики  0117U002494
2017-2021
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем    0117U000741
2017-2021
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити нові методи паралельної та розподіленої обробки надвеликих об’ємів даних для аналізу складних багатокомпонентних середовищ    0117U000471
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити методи прийняття рішень в умовах динамічної протидії керованих систем    0117U000322
2017-2021
академік НАНУ Чикрій А. О.
Розробити методи обробки відеоінформації на багатошарових обчислювальних структурах для перспективних систем технічного зору    0117U000325
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Створити теоретичні засади дослідно–онтологічного проектування Інтернет-конфігуровних засобів та систем smart–середовища.    0117U000326
2017-2021
академік НАНУ Палагін О. В.
Розробити інтелектуальні сенсорні системи і бездротові мережі для діагностичних систем різного призначення

0117U000470

2017-2021
д.т.н. Прімін М. А.
Розробити теоретичні засади аналізу кіберфізичних систем на основі інсерційного моделювання 0118U001110
2018-2022
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити методи та алгоритми розв’язання оптимізаційних задач на комбінаторних конфігураціях і траєкторіях динамічних систем 0117U000473
2017-2021
д.ф.-м.н. Донець Г.П.
Розробити методи трансформації документоорієнтованих інформаційних систем в хмарні сервіси 0118U001111
2018-2022
д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П..
Розробити математичні моделі та методи аналізу і синтезу інформаційних процесів для створення інтелектуального інтерфейсу та альтернативної комунікації 0118U001112
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання багатоекстремальних квадратичних оптимізаційних задач

0117U000327

2017-2021
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування  0114U002092
2014-2018
академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем мережевої структури з урахуванням повторних викликів 0118U001113
2018-2022
академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити числові методи розв’язання нескінченновимірних задач стохастичного програмування для оптимізації багатокритеріальних стохастичних систем

0117U000329

2017-2021
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити методи і алгоритми ідентифікації параметрів математичних моделей динаміки пружно-деформованого та термопружного стану багатокомпонентних середовищ з прошарками 0117U000322
2017-2021
д.ф.-м.н. Галба Є.Ф.
Розробити математичні моделі та методи для розв’язання складних дискретних задач на сучасних багатопроцесорних обчислювальних системах  0118U001114
2018-2022
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки  0114U000335
2014-2018
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи і засоби чисельно-експериментального дослідження поведінки динамічних систем у тривимірному просторі на паралельних комп’ютерах  0117U000333
2017-2021
д.ф.-м.н. Панченко Б.Є.
Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах 0114U001054
2014-2018
д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних 0114U002091
2014-2018
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробити методи побудови агентно-орієнтованих програмних систем на основі нечітких та ймовірнісних моделей  0117U000742
2017-2021
д.ф.-м.н. Єршов С.В
Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів  0115U000158
2015-2019
д. ф.-м. н. Пепеляєв В.А.
Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини 0116U004561
2016-2020
д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу

0114U001052

2014-2018
академік НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах 0114U002568
2014-2018
академік НАНУ Чикрій А.О. 
Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей 0114U002093
2014-2018
д. ф.-м. н. Гладкий А.В.
Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки 0117U000323
2017-2021
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними 0116U004560
2016-2020
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень  0114U001056
2014-2018
академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи  0114U000356
2014-2018
д.т.н. Прімін М.А.
Розробити нові інформаційні технології та методи моделювання, дослідження і проектування смарт-систем для прецизійного землеробства, захисту довкілля та охорони здоров’я 0118U001120
2018-2022
д.т.н. Романов В.О.
Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок  0114U000359
2014-2018
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень  0114U000364
2014-2018
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.,

к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити теоретичні основи і методи  напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління

0114U000355

2014-2018
д.т.н. Яковлєв Ю.С.
Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень   0114U000361
2014-2018
д. ф.-м. н. Писаренко В.Г.
Розробити формальні методи для автоматизованого тестування та верифікації систем критичних щодо безпеки

0116U004559

2016-2018
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці країни  0117U000472
2017-2019
д. ф.-м. н. Донець Г.П.
Розробити програмні засоби для субградієнтних алгоритмів з перетворенням простору та  прикладних задач оптимізації  0116U004558
2016-2018
д. ф.-м. н. Стецюк П.І.
Розробити методи та алгоритми розв’язання нелінійних задач стохастичної оптимізації та ідентифікації в економіці та техніці 0118U001115
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування   0116U004557
2016-2018
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного забезпечення, що реалізує схеми електронної ідентифікації громадян    0117U000334
2017-2019
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити високопродуктивну кластерну архітектуру з гетерогенним системним оточенням для суперкомп’ютерів наступного покоління   0117U000332
2017-2019
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити інтелектуальну систему комп’ютерної математики для розв’язування розрахункових задач математичного моделювання в галузях науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури 0118U001116
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Створити програмний комплекс індивідуального моніторингу функціональних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет    0117U000324
2017-2019
д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи та алгоритми оптимізації керування рухомими об’єктами в екстремальних умовах 0118U001117
2018-2022
академік НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі захисту даних та алгоритми розв’язування задач оптимізації і маршрутизації для спеціальних мереж  0117U000320
2017-2019
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити відеокомплекс для відпрацювання технічних засобів та алгоритмів обробки зображень в системах реального часу 0117U002491
2017-2019
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити смарт-системи, які зорієнтовані на людино-машинну взаємодію для людей з вадами зору 0118U001118
2018-2022
академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити нові діагностично-інформаційні алгоритми аналізу слабких магнітних, електричних та оптичних сигналів біологічних і фізичних об’єктів 0118U001119
2018-2022
д.т.н. Прімін М.А.
Розробити і створити систему дистанційного моніторингу для оцінки стану людини в умовах надзвичайних ситуацій

0116U004556

2016-2018
д.т.н. Романов В.О.
Розробити контекстно-орієнтовані онтологокеровані алгоритми системної оптимізації на прикладі безпеки продуктів харчування 0117U000321
2017-2019
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп’ютерних систем 0116U004555
2016-2018
д.т.н. Яковлєв Ю.С
Розробити інтелектуальну технологію оперативного моніторингу та прийняття  оптимальних рішень в системах природокористування  0116U004562
2016-2018
д. ф.-м. н. Писаренко В.Г
Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних довірчих послуг 0118U001278
2018
к.ф.-м.н. Мелащенко А.О.
Розроблення моделей та методів оптимального завантаження енергоблоків ОЕС України та їх реалізація на основі паралельних обчислень.  Етап 3.  Розробка математичних моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для задач знаходження навантажень двох груп енергоблоків 0118U001136
2018
академік НАНУ Сергієнко І.В.
Розробка комп’ютерних алгоритмів та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій. Етап 3. Розробка мережевих алгоритмів та засобів високопродуктивних обчислень для прогнозування роботоздатності зварних трубопровідних елементів 0118U001211
2018
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробка хмарної інфраструктури  для збереження, узагальнення  та аналізу геофізичних даних на основі сховища даних суперкомп’ютерного комплексу СКІТ 0118U000350
2018
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити технологію моделювання режиму фільтрації підземних вод регіонів України на комп»ютерах гібридної архітектури 0118U001114
2018
к.ф.-м.н. Білоус М.В.
Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем мережевої структури 0117U006181
2017-2018
к.ф.-м.н. Хом’як О.М.
Розробити паралельні алгоритми розв’язання задач лінійної алгебри з розрідженими структурами даних на комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi 0117U006182
2017-2018
к.ф.-м.н. Сидорук В.А.
Розробити моделі та алгоритми оптимізації аеродинамічної форми гнучких конструкцій методом послідовних наближень на базі суперкомп’ютерів кластерної архітектури 0117U006183
2017-2018
д.ф.-м.н. Норкін Б.В.
Модернізація суперкомп’ютерного комплексу СКІТ для розв»язання актуальних задач вітчизняної науки у Національному ресурсному центрі УНГ в ІК НАНУ 0118U001279
2018
к.т.н. Головинський А.Л.
Розвиток і супровід функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України 0118U001231
2018
д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П..
Розвиток та супроводження підсистем ведення реєстру об’єктів права інтелектуальної власності НАН України, підтримки проведення конкурсів та супроводу виконання цільових наукових (науково-технічних) проектів за цільовими програмами наукових досліджень НАН України, а також інформаційних та програмних компонентів розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України 0118U001705
2018
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробка програмно-комп’ютерних засобів поквартального оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту регіонів України 0118U001706
2018
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Система представлення повітряної та наземної обстановки для ситуаційних центрів оперативного управління антитерористичними операціями 0118U001707
2018
д.т.н. Васюхін М.І.
Інтероперабельність інфраструктури SMURBS 0118U001825
2018
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробка, дослідна експлуатація та впровадження у виробництво біомедичних інформаційно-діагностичних систем та інтелектуальних сенсорних приладів 0118U000962
2018
д.т.н. Прімін М.А.
Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів для експрес-діагностики стану виноградних і плодоягідних культур та контролю процесу виробництва вина. Розділ 1. Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів  0118U000961
2018
д.т.н. Романов В.О.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! 24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений …
Read More

/ Об’яви
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2019-2023 роки Відповідно до Наказу …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».   Доповідач: Семенов …
Read More

Loading...

Пошта / Mail