НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Наукова тематика iнституту

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України

Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)

Керівник

Розробити субградієнтні методи з перетворенням простору для спеціальних багатовимірних задач оптимізації 0118U005227
2018-2019
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи розв’язання різних класів задач інформатики для реалізації на ЕОМ у послідовному і паралельному режимах 0118U005228
2018-2019
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя 0118U005229
2018-2019
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи математичного моделювання складних систем для суперкомп’ютерів 0118U005230
2018-2019
чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити математичні моделі і методи оптимізації рішень із використанням апарату теорії нечітких множин та комбінаторної оптимізації 0118U005231
2018-2019
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Створення інформаційно-методичних засад технології комбінованої ЕКГ та пульсової діагностики для її впровадження у практичну медицину 0118U005232
2018-2019
д.т.н. Будник М.М.
Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та реінжинірингу систем, що критичні до безпеки, на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту 0117U000331
2017-2021
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити теорію, методи та засоби оброблення, моделювання та розпізнавання комунікативних інформаційних процесів 0117U000885
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень  0117U000328
2017-2021
академік НАНУ Коваленко І. М.,

академік НАНУ Задірака В. К.,

чл.-кор. НАНУ Кузнєцов М.Ю.

Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності  0117U000330
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп’ютерних технологій розв’язання складних задач прикладної математики  0117U002494
2017-2021
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем  0117U000741
2017-2021
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити нові методи паралельної та розподіленої обробки надвеликих об’ємів даних для аналізу складних багатокомпонентних середовищ  0117U000471
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити методи прийняття рішень в умовах динамічної протидії керованих систем  0117U000322
2017-2021
академік НАНУ Чикрій А. О.
Розробити методи обробки відеоінформації на багатошарових обчислювальних структурах для перспективних систем технічного зору  0117U000325
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Створити теоретичні засади дослідно–онтологічного проектування Інтернет-конфігуровних засобів та систем smart–середовища.  0117U000326
2017-2021
академік НАНУ Палагін О. В.
Розробити інтелектуальні сенсорні системи і бездротові мережі для діагностичних систем різного призначення  0117U000470
2017-2021
д.т.н. Прімін М. А.
Розробити теоретичні засади аналізу кіберфізичних систем на основі інсерційного моделювання  0118U001110
2018-2022
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити методи та алгоритми розв’язання оптимізаційних задач на комбінаторних конфігураціях і траєкторіях динамічних систем  0117U000473
2017-2021
д.ф.-м.н. Донець Г.П.
Розробити методи трансформації документоорієнтованих інформаційних систем в хмарні сервіси  0118U001111
2018-2022
д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П.
Розробити математичні моделі та методи аналізу і синтезу інформаційних процесів для створення інтелектуального інтерфейсу та альтернативної комунікації  0118U001112
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання багатоекстремальних квадратичних оптимізаційних задач  0117U000327
2017-2021
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем мережевої структури з урахуванням повторних викликів  0118U001113
2018-2022
академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити числові методи розв’язання нескінченновимірних задач стохастичного програмування для оптимізації багатокритеріальних стохастичних систем  0117U000329
2017-2021
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити методи і алгоритми ідентифікації параметрів математичних моделей динаміки пружно-деформованого та термопружного стану багатокомпонентних середовищ з прошарками 0117U000322
2017-2021
д.ф.-м.н. Галба Є.Ф.
Розробити математичні моделі та методи для розв’язання складних дискретних задач на сучасних багатопроцесорних обчислювальних системах  0118U001114
2018-2022
академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити теоретичні основи побудови базисних систем нового класу мультивейвлетів для оброблення сигналів і зображень 0119U002275
2019-2023
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити засоби математичного моделювання динаміки складних розподілених процесів стосовно задач екології на основі локальних та дробово-диференціальних моделей  0119U002276
2019-2023
д.ф.-м.н. Гладкий А.В.
Розробити методи і засоби чисельно-експериментального дослідження поведінки динамічних систем у тривимірному просторі на паралельних комп’ютерах  0117U000333
2017-2021
д.ф.-м.н. Панченко Б.Є.
Розробити теоретичні основи та методи побудови високопродуктивних обчислювальних систем з розподіленою пам’яттю для задач машинного навчання, моделювання нейронних мереж  0119U002223
2019-2023
д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити моделі та методи гетерогенних обчислень для задач механіки суцільних середовищ  0119U002224
2019-2023
чл.-кор. НАНУ  Хіміч О.М
Розробити методи побудови агентно-орієнтованих програмних систем на основі нечітких та ймовірнісних моделей  0117U000742
2017-2021
д.ф.-м.н. Єршов С.В
Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів  0115U000158
2015-2019
д. ф.-м. н. Пепеляєв В.А.
Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини  0116U004561
2016-2020
д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити математичні моделі та алгоритми управлiння  iнтелектуальним освітленням  розумного будинку на основі моніторингу функціонального стану організму людини  0119U002225
2019-2023
д.т.н. Петрухін В.О
Розробити математичні методи якісного аналізу конфліктно керованих процесів складної природи  0119U002277
2019-2023
академік НАНУ Чикрій А.О
Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки  0117U000323
2017-2021
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними 0116U004560
2016-2020
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити методи створення та використання інструментальних засобів роботи з базами знань інформаційних систем для наукових досліджень  0119U002226
2019-2023
академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити методи і алгоритми аналізу сигналів різної природи для побудови діагностично-інформаційних систем  0119U002278
2019-2023
д.т.н. Прімін М.А.
Розробити нові інформаційні технології та методи моделювання, дослідження і проектування смарт-систем для прецизійного землеробства, захисту довкілля та охорони здоров’я 0118U001120
2018-2022
д.т.н. Романов В.О.
Розробити розподілені методи машинного навчання для дослідження завадостійкості генетичних кодів  0119U002279
2019-2023
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити методи та алгоритми  сценарного моделювання процесу організації, підготовки та проведення досліджень в екології та медицині  0119U002227
2019-2023
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.,

к.т.н. Горін Ф.М.

Дослідити та розробити методи й моделі побудови комп’ютерних систем управління технологічними процесами та технічними  засобами наукових досліджень, що базуються на інтелектуальних інтерфейсах й на перспективній елементній базі  0119U002228
2019-2023
д.т.н. Яковлєв Ю.С.
Розробити  методи  оптимального керування складними багатокомпонентними технічними комплексами з використанням Євростандартів  0119U002229
2019-2023
д. ф.-м. н. Писаренко В.Г.
Розробити формальні методи виявлення вразливостей програмних систем 0119U002220
2019-2021
академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці країни 0117U000472
2017-2019
д. ф.-м. н. Донець Г.П.
Розробити методи та алгоритми розв’язання нелінійних задач стохастичної оптимізації та ідентифікації в економіці та техніці 0118U001115
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити адаптивні методи і алгоритми оброблення та кодування моніторингових даних в безпровідних мережах. 0119U002273
2019-2021
академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного забезпечення, що реалізує схеми електронної ідентифікації громадян  0117U000334
2017-2019
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити високопродуктивну кластерну архітектуру з гетерогенним системним оточенням для суперкомп’ютерів наступного покоління  0117U000332
2017-2019
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити інтелектуальну систему комп’ютерної математики для розв’язування розрахункових задач математичного моделювання в галузях науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури 0118U001116
2018-2022
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Створити програмний комплекс індивідуального моніторингу функціональних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет  0117U000324
2017-2019
д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи та алгоритми оптимізації керування рухомими об’єктами в екстремальних умовах 0118U001117
2018-2022
академік НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі захисту даних та алгоритми розв’язування задач оптимізації і маршрутизації для спеціальних мереж  0117U000320
2017-2019
д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити відеокомплекс для відпрацювання технічних засобів та алгоритмів обробки зображень в системах реального часу  0117U002491
2017-2019
чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити смарт-системи, які зорієнтовані на людино-машинну взаємодію для людей з вадами зору 0118U001118
2018-2022
академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити нові діагностично-інформаційні алгоритми аналізу слабких магнітних, електричних та оптичних сигналів біологічних і фізичних об’єктів 0118U001119
2018-2022
д.т.н. Прімін М.А.
Розробити «розумні» сенсорні прилади нового покоління та сенсорні мережі з властивостями функціональної та інформаційної безпеки для цифрового землеробства, охорони здоров’я та довкілля  0119U002274
2019-2021
д.т.н. Романов В.О.
Розробити контекстно-орієнтовані онтологокеровані алгоритми системної оптимізації на прикладі безпеки продуктів харчування 0117U000321
2017-2019
чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп’ютерних систем з ефективним людино-машинним інтерфейсом  0119U002221
2019-2021
д.т.н. Яковлєв Ю.С
Розробити моделі показників стану складних об’єктів з використанням диференційних рівнянь із запізнюючим аргументом  0119U002222
2019-2021
д. ф.-м. н. Писаренко В.Г
Розробка, дослідна експлуатація та впровадження у виробництво біомедичних інформаційно-діагностичних систем та інтелектуальних сенсорних приладів. Етап 2. . Модернізація сенсорних приладів, їх дослідна експлуатація, розроблення технології наноструктурованих покриттів на основі пористого анодного оксиду алюмінію.  0118U006688
2019
д.т.н. Прімін М.А.
Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів для експрес-діагностики стану виноградних і плодоягідних культур та контролю процесу виробництва вина. Розділ 1. Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів. Етап 2. Розробка принципових електричних схем мультисенсору з електрохімічним сенсорним модулем та радіоканалом. Створення макетів компонентів мережі. Налагодження координатора мережі.  0119U002302
2019
д.т.н. Романов В.О.
Розробка комп’ютерних алгоритмів та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій. Етап 4. Розробка комп’ютерних алгоритмів та програмних засобів оцінки роботоздатності трубопроводів із виявленими тривимірними дефектами несу цільності металу для комп’ютерів з паралельною організацією обчислень.
2019
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Інтероперабельність інфраструктури SMURBS. Етап 2. Програмна реалізація першого прототипу проміжного фреймворку, що забезпечить взаємодію SMURBS з зовнішніми інфраструктурами  0119U002306
2019
д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Впровадження підсистеми ведення реєстру ОПІВ, супроводження складових компонентів РІТ НОД НАН України та розробка компонентів підсистеми автоматизації фінансово-економічних задач підтримки наукових досліджень  0119U002304
2019
чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Побудова оптимальних профілів аеродинамічних поверхонь з використанням методів негладкої оптимізації  0119U002305
2019
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Підтримка та розвиток функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України  0119U002359
2019
д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П.
Розробка хмарної інфраструктури для грід-сервісів у   ресурсному центрі СКІТ Інституту кібернетики НАН України  0119U002360
2019
к.т.н. Головинський А.Л.
Розроблення оптимізаційних процедур для задач розташування накопичувачів електроенергії в ОЕС України в сучасних умовах технологічних змін. Етап 1. Розроблення математичних моделей, методів та програмного забезпечення для спеціальних класів двоетапних транспортних задач.
2019
д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробка методів підвищення продуктивності паралельних обчислень з інтенсивним введенням-виведенням даних
2019
д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробка методів ідентифікації та оптимального керування стохастичними системами в епідеміології  0119U102403
2019-2020
к.ф.-м.н. Біла Г.Д
Розроблення нових моделей апаратно-програмного комплексу для підтримки наукових досліджень у медицині0119U001851
2019-2020
к.т.н. Багацький О.В.
Розробка моделей та методів побудови прецизійних геоінформаційних систем реального часу, що мають широкий спектр дії0119U001849
2019-2020
к.т.н. Касім А.М.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail