НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Наукова тематика iнституту 2018 рік

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України

Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)Керівник
Розробити субградієнтні методи з перетворенням простору для спеціальних багатовимірних задач оптимізації 0118U0052272018-2019д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи розв’язання різних класів задач інформатики для реалізації на ЕОМ у послідовному і паралельному режимах 0118U0052282018-2019академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя 0118U0052292018-2019академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи математичного моделювання складних систем для суперкомп’ютерів 0118U0052302018-2019чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити математичні моделі і методи оптимізації рішень із використанням апарату теорії нечітких множин та комбінаторної оптимізації 0118U0052312018-2019д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Створення інформаційно-методичних засад технології комбінованої ЕКГ та пульсової діагностики для її впровадження у практичну медицину 0118U0052322018-2019д.т.н. Будник М.М.
Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та реінжинірингу систем, що критичні до безпеки, на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту 0117U0003312017-2021академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити теорію, методи та засоби оброблення, моделювання та розпізнавання комунікативних інформаційних процесів 0117U0008852017-2021чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень

0117U000328

2017-2021академік НАНУ Коваленко І. М.,

академік НАНУ Задірака В. К.,

чл.-кор. НАНУ Кузнєцов М.Ю.

Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності   0117U0003302017-2021чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп’ютерних технологій розв’язання складних задач прикладної математики  0117U0024942017-2021академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем    0117U0007412017-2021академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити нові методи паралельної та розподіленої обробки надвеликих об’ємів даних для аналізу складних багатокомпонентних середовищ    0117U0004712017-2021чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити методи прийняття рішень в умовах динамічної протидії керованих систем    0117U0003222017-2021академік НАНУ Чикрій А. О.
Розробити методи обробки відеоінформації на багатошарових обчислювальних структурах для перспективних систем технічного зору    0117U0003252017-2021чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Створити теоретичні засади дослідно–онтологічного проектування Інтернет-конфігуровних засобів та систем smart–середовища.    0117U0003262017-2021академік НАНУ Палагін О. В.
Розробити інтелектуальні сенсорні системи і бездротові мережі для діагностичних систем різного призначення

0117U000470

2017-2021д.т.н. Прімін М. А.
Розробити теоретичні засади аналізу кіберфізичних систем на основі інсерційного моделювання 0118U0011102018-2022академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити методи та алгоритми розв’язання оптимізаційних задач на комбінаторних конфігураціях і траєкторіях динамічних систем 0117U0004732017-2021д.ф.-м.н. Донець Г.П.
Розробити методи трансформації документоорієнтованих інформаційних систем в хмарні сервіси 0118U0011112018-2022д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П..
Розробити математичні моделі та методи аналізу і синтезу інформаційних процесів для створення інтелектуального інтерфейсу та альтернативної комунікації 0118U0011122018-2022чл.-кор. НАНУ Крак Ю.В.
Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання багатоекстремальних квадратичних оптимізаційних задач

0117U000327

2017-2021д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування  0114U0020922014-2018академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем мережевої структури з урахуванням повторних викликів 0118U0011132018-2022академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити числові методи розв’язання нескінченновимірних задач стохастичного програмування для оптимізації багатокритеріальних стохастичних систем

0117U000329

2017-2021чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити методи і алгоритми ідентифікації параметрів математичних моделей динаміки пружно-деформованого та термопружного стану багатокомпонентних середовищ з прошарками 0117U0003222017-2021д.ф.-м.н. Галба Є.Ф.
Розробити математичні моделі та методи для розв’язання складних дискретних задач на сучасних багатопроцесорних обчислювальних системах  0118U0011142018-2022академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки  0114U0003352014-2018академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи і засоби чисельно-експериментального дослідження поведінки динамічних систем у тривимірному просторі на паралельних комп’ютерах  0117U0003332017-2021д.ф.-м.н. Панченко Б.Є.
Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах 0114U0010542014-2018д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних 0114U0020912014-2018чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробити методи побудови агентно-орієнтованих програмних систем на основі нечітких та ймовірнісних моделей  0117U0007422017-2021д.ф.-м.н. Єршов С.В
Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів  0115U0001582015-2019д. ф.-м. н. Пепеляєв В.А.
Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини 0116U0045612016-2020д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу

0114U001052

2014-2018академік НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах 0114U0025682014-2018академік НАНУ Чикрій А.О. 
Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей 0114U0020932014-2018д. ф.-м. н. Гладкий А.В.
Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки 0117U0003232017-2021д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними 0116U0045602016-2020чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень  0114U0010562014-2018академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи  0114U0003562014-2018д.т.н. Прімін М.А.
Розробити нові інформаційні технології та методи моделювання, дослідження і проектування смарт-систем для прецизійного землеробства, захисту довкілля та охорони здоров’я 0118U0011202018-2022д.т.н. Романов В.О.
Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок  0114U0003592014-2018чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень  0114U0003642014-2018чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.,

к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити теоретичні основи і методи  напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління

0114U000355

2014-2018д.т.н. Яковлєв Ю.С.
Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень   0114U0003612014-2018д. ф.-м. н. Писаренко В.Г.
Розробити формальні методи для автоматизованого тестування та верифікації систем критичних щодо безпеки

0116U004559

2016-2018академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці країни  0117U0004722017-2019д. ф.-м. н. Донець Г.П.
Розробити програмні засоби для субградієнтних алгоритмів з перетворенням простору та  прикладних задач оптимізації  0116U0045582016-2018д. ф.-м. н. Стецюк П.І.
Розробити методи та алгоритми розв’язання нелінійних задач стохастичної оптимізації та ідентифікації в економіці та техніці 0118U0011152018-2022чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування   0116U0045572016-2018академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного забезпечення, що реалізує схеми електронної ідентифікації громадян    0117U0003342017-2019д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити високопродуктивну кластерну архітектуру з гетерогенним системним оточенням для суперкомп’ютерів наступного покоління   0117U0003322017-2019д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити інтелектуальну систему комп’ютерної математики для розв’язування розрахункових задач математичного моделювання в галузях науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури 0118U0011162018-2022чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Створити програмний комплекс індивідуального моніторингу функціональних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет    0117U0003242017-2019д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи та алгоритми оптимізації керування рухомими об’єктами в екстремальних умовах 0118U0011172018-2022академік НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі захисту даних та алгоритми розв’язування задач оптимізації і маршрутизації для спеціальних мереж  0117U0003202017-2019д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити відеокомплекс для відпрацювання технічних засобів та алгоритмів обробки зображень в системах реального часу 0117U0024912017-2019чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити смарт-системи, які зорієнтовані на людино-машинну взаємодію для людей з вадами зору 0118U0011182018-2022академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити нові діагностично-інформаційні алгоритми аналізу слабких магнітних, електричних та оптичних сигналів біологічних і фізичних об’єктів 0118U0011192018-2022д.т.н. Прімін М.А.
Розробити і створити систему дистанційного моніторингу для оцінки стану людини в умовах надзвичайних ситуацій

0116U004556

2016-2018д.т.н. Романов В.О.
Розробити контекстно-орієнтовані онтологокеровані алгоритми системної оптимізації на прикладі безпеки продуктів харчування 0117U0003212017-2019чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп’ютерних систем 0116U0045552016-2018д.т.н. Яковлєв Ю.С
Розробити інтелектуальну технологію оперативного моніторингу та прийняття  оптимальних рішень в системах природокористування  0116U0045622016-2018д. ф.-м. н. Писаренко В.Г
Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних довірчих послуг 0118U0012782018к.ф.-м.н. Мелащенко А.О.
Розроблення моделей та методів оптимального завантаження енергоблоків ОЕС України та їх реалізація на основі паралельних обчислень.  Етап 3.  Розробка математичних моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для задач знаходження навантажень двох груп енергоблоків 0118U0011362018академік НАНУ Сергієнко І.В.
Розробка комп’ютерних алгоритмів та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій. Етап 3. Розробка мережевих алгоритмів та засобів високопродуктивних обчислень для прогнозування роботоздатності зварних трубопровідних елементів 0118U0012112018чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробка хмарної інфраструктури  для збереження, узагальнення  та аналізу геофізичних даних на основі сховища даних суперкомп’ютерного комплексу СКІТ 0118U0003502018д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробити технологію моделювання режиму фільтрації підземних вод регіонів України на комп»ютерах гібридної архітектури 0118U0011142018к.ф.-м.н. Білоус М.В.
Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем мережевої структури 0117U0061812017-2018к.ф.-м.н. Хом’як О.М.
Розробити паралельні алгоритми розв’язання задач лінійної алгебри з розрідженими структурами даних на комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi 0117U0061822017-2018к.ф.-м.н. Сидорук В.А.
Розробити моделі та алгоритми оптимізації аеродинамічної форми гнучких конструкцій методом послідовних наближень на базі суперкомп’ютерів кластерної архітектури 0117U0061832017-2018д.ф.-м.н. Норкін Б.В.
Модернізація суперкомп’ютерного комплексу СКІТ для розв»язання актуальних задач вітчизняної науки у Національному ресурсному центрі УНГ в ІК НАНУ 0118U0012792018к.т.н. Головинський А.Л.
Розвиток і супровід функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України 0118U0012312018д.ф.-м.н. Лаптін Ю.П..
Розвиток та супроводження підсистем ведення реєстру об’єктів права інтелектуальної власності НАН України, підтримки проведення конкурсів та супроводу виконання цільових наукових (науково-технічних) проектів за цільовими програмами наукових досліджень НАН України, а також інформаційних та програмних компонентів розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України 0118U0017052018чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробка програмно-комп’ютерних засобів поквартального оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту регіонів України 0118U0017062018чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Система представлення повітряної та наземної обстановки для ситуаційних центрів оперативного управління антитерористичними операціями 0118U0017072018д.т.н. Васюхін М.І.
Інтероперабельність інфраструктури SMURBS 0118U0018252018д.ф.-м.н. Тульчинський  В.Г.
Розробка, дослідна експлуатація та впровадження у виробництво біомедичних інформаційно-діагностичних систем та інтелектуальних сенсорних приладів 0118U0009622018д.т.н. Прімін М.А.
Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів для експрес-діагностики стану виноградних і плодоягідних культур та контролю процесу виробництва вина. Розділ 1. Розробка та підготовка до серійного виробництва бездротових мереж «розумних» мультисенсорів та біосенсорних приладів  0118U0009612018д.т.н. Романов В.О.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на семінар «МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВМИСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ У ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ …
Подробнее

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо вас на семінар «МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ». Доповідач: кандидат технічних наук, …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на Cпільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Прикладний нелінійний аналіз, математична теорія керування та …
Подробнее

Загрузка...

Пошта