Контакти Карта сайту
Хіміч
Олександр Миколайович

член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф.

тел. (044) 526 60 88
тел. (044) 526 11 96
email: khimich505@gmail.com

Коротка бiографiя

 

О.М. Хіміч 1951 р. народження працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1973 року після закінчення факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

 

З листопада 2004 року займає посаду завідувача відділу.

 

В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

 

В 2002 р. – присуджено звання старшого наукового співробітника.

 

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.).

 

В 2014 р. – присуджено звання професора.

 

В 2015 р. – обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

 

Опубліковано понад 160 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 7 свідоцтв про авторське право.

 

Підготував трьох кандидатів наук.

 

За сумісництвом професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри АСОІУ факультету ФІОТ НТУУ «КПІ»: Спецкурси - «Методи дослідження математичних моделей з наближеними даними» та «Методи паралельних обчислень».  

 

Член Вченої ради Інституту кібернетики НАН України, член спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Інституту кібернетики НАН  України (Д 26.194.02) та Інституту математики НАН України (Д 26.206.02).

 

Член редколлегии: журнала «Journal Numerical and Applied Mathematics» (Series Numerical Mathematics), Львівський національний університет імені І. Франко; наукового збірника «Математичне та комп’ютерне моделювання” м. Кам’янець-Подільськ; наукового збірника «Методы оптимальных решений», Інститут кібернетики НАН України м. Київ; міжнародного наукового журналу «ScienceRise», м. Харків.

 

 

Науковi iнтереси

 

Теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп’ютерні алгоритми, методи паралельних обчислень, чисельне програмне забезпечення, інтелектуальні інформаційні технології, математичне моделювання.

 

 

Головні результати

 

Розвинуто теорію збурень в лінійній алгебрі: одержано оцінки повної похибки розв’язків лінійних систем з наближеними даними прямими та ітераційними методами; розвинуто теорію збурень, теорію похибок для задач псевдоінверсії та зваженої псевдоінверсії (вперше отримано оцінки для випадку неспівпадіння рангів вихідної та збуреної матриць).

 

Розроблено методологію дослідження достовірності комп'ютерних розв'язків лінійних систем (оцінки близкості комп’ютерних розв'язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вихідних даних, критеріїв закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв'язку); суттєво нові результати отримано для випадку матриць неповного рангу.

 

Розроблено та досліджено методи паралельних обчислень та комп’ютерні алгоритми для дослідження та розв’язання  базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для MIMD-комп'ютерів та комп’ютерів гібридної (MIMD, SIMD) архітектури; запропоновано шарово-циклічну схему розподілу та обробки інформації на комп’ютерах паралельної MIMD- архітектури. Схема ввійшла в практику паралельних обчислень як інструмент побудови збалансованих паралельних алгоритмів.

 

Розроблено та обгрунтовано методологію математичного моделювання для умовно коректних еліптичних крайових задач; принципова новизна полягає в розробці алгоритму обчислення єдиного розв'язку на підпросторі без знання ядра оператора задачі; отримано непокращувані оцінки точності скінченно-різницевих схем для диференціальних операторів четвертого порядку в узагальнених просторах.

 

Розроблено принципи, структуру та створено інтелектуальні програмні засоби для дослідження та розв’язування базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для комп’ютерів MIMD-архітектури та гібридної (MIMD, SIMD) архітектури.

 

Запропоновано економічний трьохетапний алгоритм обчислення нормального псевдорозв'язку та зваженого нормального псевдорозв'язку з гарантованою точністю для лінійних систем з симетричними додатно напіввизначеними матрицями з наближеними вихідними даними.

 

Розроблено та досліджено нові прямі паралельні методи розв’язання задач лінійної алгебри на основі структурної регуляризації розріджених матриць.

 

Основні науково-практичні результати

 

Створено та впроваджено у виробництво сімейство інтелектуальних комп’ютерів Інпарком- спільної розробки Інституту кібернетики та ДНВП «Електронмаш» з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології паралельного комп’ютера на властивості задачі (2005-2010 рр.). Розробка була представлена на виставці CEBIT в Ганновері (Німеччина 2007 р., 2008 р.).

 

Розроблено концепцію, архітектуру, програмне забезпечення та експериментальний зразок інтелектуального паралельного комп’ютера на багатоядерних та графічних процесорах (MIMD,SIMD-архітектура)  в рамках інноваційного проекту НАН України (2010 р.).

 

Розроблено інтелектуальну паралельну робочу станцію Інпарком_G на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач продуктивністю 5 T flops (в рамках науково-технічного проекту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, 2012 р.).

 

Створено та реалізовано як штатне інтелектуальне програмне забезпечення для дослідження та розв’язування задач з наближено заданими вихідними даними та оцінками достовірності комп’ютерних результатів для МІМD-комп’ютерів: макроконвейєрного обчислювального комплексу МВК ЕС 1766 (1990 р.), суперкомп’ютера Інституту кібернетики СКІТ (2004-2014 рр.) та сімейства інтелектуальних комп’ютерів ІНПАРКОМ (2005-2013 рр).

 

Розроблено програмно-технічні та програмні комплекси на основі паралельних обчислень для математичного моделювання процесів в інтересах ЦАГІ ім. проф. М.Є. Жуковського, ЦІАМ ім. П.І. Баранова, ЦНДІ ім. О.М. Крилова.

 

Створено інформаційні технології на основі паралельних обчислень для математичного моделювання в галузі цивільного та промислового будівництва, кінетики теплового поля при зварюванні металів ( 2007 р., 2008 р.).

 

Розроблено та розвинуто програмно-технічні комплекси для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики та адаптовано їх до розрахункових задач АНТК ім. О.К. Антонова (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів і т. ін.).

 

Розв’язано низку задач математичного моделювання процесів зварювання та споріднених технологій у співпраці  з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України при виконанні науково-технічного  проекту «Математичне моделювання процесів  в’язкого  руйнування товстостінних елементів трубопроводів з дефектами  стоншування».

 

Cтворено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool_G та Inparlib_G) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі для комп'ютерів гібридної архітектури (на багатоядерних і графічних процесорах).

 

Створено спільно з ДНВП «Електронмаш» апаратно-програмний комплекс на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, 2015 р.

 

Розроблено нові методи і програмні засоби на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску (в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», 2015р.

 

Найважливіші публікації

 

Монографії

 

 • Численное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера ИНПАРКОМ. / Химич А.Н., Молчанов И.Н. Мова В.И. и др. – Киев: Наукова думка. – 2007, 221 с.
 • Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. / Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. – Киев: Наук. думка. – 2008, 247 с.
 • Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні.  / Монографія співробітників Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова. Головний редактор І.В. Сергієнко. – Київ: Наук. думка. – 2010, 1008 с.
 • Algorithms of Parallel Computations. In: Modelling and Optimization. / Khimich A., Gromaszek K., Kotyra A. Eds. Jan Silkora, Waldemar Wojcik. – Pilitechnika Lubelska, Lublin, Poland, 2011, p. 88.
 • Programming with Multiple Precision. / Khimich A., Nikolaevskaya E, Chistyakova T. – Springer Verlag, 2012, p. 206.
 • Intelligent Numerical Software for MIMD-computer.  In: Current problems in information and computational technologies. / Khimich A., Molchanov I, Junisbekov M, Kotyra A. / Eds. Waldemar Wojcik, Jan Silkora. – Politechnika Lubelska, Lublin, Poland, 2012.

 

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав

 

 • Хіміч О.М., Герасимова Т.О., Попов О.В. та інші. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 17213 від 11.07.2006 р. «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближено заданими вихідними даними» .
 • Хіміч О.М., Молчанов І.М., Попов О.В. та інші. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 23462 від 17.01.2008 р. «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближено заданими вихідними даними» .
 • Хіміч О.М., Попов О.В., Полянко В.В. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 27912 від 05.03.2009 р. «Комплекс програм з розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями» .
 • Хіміч О.М., Ніколаєвська О.А. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 28880 від 05.05.2009 р. «Комплекс програм з розв’язування задачі зважених найменших квадратів з наближено заданими вихідними даними» .
 • Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Попов О.В. та інші . Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 37219 від 01.03.2011 р. «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики для комп’ютерів з графічними процесорами»
 • Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А. та інші (12 авторів). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 58055 від 15.01.2015 р. «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики для гібридних комп’ютерів».
 • Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А. та інші (12 авторів). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 58054 від 15.01.2015 р. «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool_G для автоматичного дослідження та розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах».

 

Найбільш вагомі статті (2002-2015 р.р.)

 

 • Химич А.Н., Яковлев М.Ф. О полной погрешности расчета линейных математических моделей итерационными методами. / Кибернетика и системный анализ, − 2002, № 5
 • Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.Н., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Проблемы создания интеллектуального численного программного обеспечения / Искусственный интеллект, − 2003, № 3.
 • Химич А.Н., Молчанов И.Н., Чистякова Т.В., Герасимова Т.А. Интеллектуальный MIMD-компьютер для эффективного исследования и решения задач. / Искусственный интеллект, − 2004, № 4.
 • Химич А.Н., А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.Н. и др. Об эффективной реализации вычислительных алгоритмов на MIMD-компьютерах. / Искусственный интеллект, − 2005, № 3.
 • Химич А.Н., А.Н., Зубатенко В.С., Майстренко А.С. и др. Исследование некоторых параллельных алгоритмов решения задач линейной алгебры на MIMD-компьютерах. / Искусственный интеллект, − 2006, № 3.
 • Химич А.Н., Герасимова Т.А., Нестеренко А.Н., Яковлев М.Ф. Исследование некоторых алгоритмов решения систем нелинейных уравнений и СОДУ на MIMD-компьютерах. / Искусственный интеллект, − 2006, № 4.
 • Химич А.Н., Яковлев М.Ф., Герасимова Т.А. Некоторые вопросы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений на MIMD-компьютерах. / Кибернетика и системный анализ, − 2007, № 2.
 • Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.Н., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера Инпарком. / Искусственный интеллект, − 2007, № 3.
 • Молчанов И.Н., Перевозчикова О.Л., Химич А.Н. Inparcom-16 – интеллектуальная рабочая станция. / Кибернетика и системный анализ, − 2007, № 3.
 • Химич А.Н., Попов А.Н., Полянко В.В., Рудич О.В. Решение задач расчета прочности конструкций на MIMD-компьютере / Искусственный интеллект, − 2008, № 3.
 • Химич А.Н., Николаевская Е.А. Анализ достоверности компьютерных решений систем линейных алгебраических уравнений с приближенно заданными исходными данными. / Кибернетика и системный анализ, − 2008, № 6.
 • Николаевская Е.А., Химич А.Н., Оценка погрешности взвешенного нормального псевдорешения с положительно-определенными весами. / Журнал вычислительной . математики и (ЖВМ и МФ), , − 2009, V. 49, № 3.
 • Химич А.Н., Чикрий К.А. Игровые задачи сближения для динамических процессов с импульсными воздействиями. / Кибернетика и системный анализ, − 2009, № 1.
 • Молчанов И.Н., Перевозчикова О.Л., Химич А.Н. Опыт разработки семейства кластерных комплексов Инпарком. / Кибернетика и системный анализ, − 2009, № 6.
 • Сергиенко И.В., Химич А.Н., Яковлев М.Ф. Методы получения достоверных решений систем линейных алгебраических уравнений. / Кибернетика и системный анализ, − 2010, № 5.
 • Сергиенко И.В., Молчанов И.Н., Химич А.Н., Интеллектуальные технологии высокопроизводительных вычислений. / Кибернетика и системный анализ, − 2010, № 5.
 • Химич А.Н., Попов А.Н., Полянко В.В. Алгоритмы параллельных вычислений для задач линейной алгебры с матрицами нерегулярной структуры. / Кибернетика и системный анализ, − 2011, № 6.
 • Молчанов И.Н., Химич А.Н., Мова В.І, Николайчук О.О. Интеллектуальный персональный компьютер гибридной архитектуры. / Искусственный интеллект, − 2012, № 3.
 • Молчанов И.Н., Химич А.Н., Мова В.І, Николайчук О.О. Гетерогенная интеллекуальная рабочая станция Инпарком для решения научно-технических задач. / Искусственный интеллект, − 2013, № 3.
 • Химич А.Н., Попов А.Н., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальна система компьютерной математики для высокопроизводительных вычислений / Искусственный интеллект, − 2013, № 4.
 • Хіміч О.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями методом верхньої релаксації. / «Математичне та комп'ютерне моделювання». Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, − 2013, Вип. 9.
 • Хіміч О.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм для лінійної задачі найменших квадратів з напіввизначеною розрідженою матрицею. / «Теорія оптимальних рішень». − 2014, м. Київ.
 • Хіміч О.М., Чистяков О.В. Паралельні однокрокові ітераційні методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць. / «Компьютерная математика». – 2014, Вип. 2.
 • Попов А.В., Великоиваненко Е.А., Миленин А.С., Сидорук В.А., Химич А.Н. Методы и технологии высокопроизводительных вычислений для математического моделирования напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом вязкого разрушения. / «Проблемы управления и информатики». − 2014, № 6.
 • Хіміч О.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу. / «Компьютерная математика». – 2015, Вип. 1.
 • Хіміч О.М., Чистяков О.В. Про особливості розробки програмного забезпечення для розв’язання задач на власні значення з розрідженими матрицями на гібридних комп’ютерах. / «Компьютерная математика». – 2015, Вип. 1.

 

Тези на конференціях (2013-2015 р.р.)

 

 • Химич А.Н. Интеллектуальные системы компьютерной математики как средство оптимизации высокопроизводительных вычислений. // Матеріали Міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)». 2013, Крим, Велика Ялта.
 • Химич А.Н., Молчанов И.Н. Интеллектуальные параллельные компьютеры ИНПАРКОМ для решения научно-технических задач. // Материалы Международной конференции «Украина-Россия-Сколково, Единое инновационное пространство», 2013, м. Київ.
 • Химич А.Н., Попов А.Н., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальна система компьютерной математики для решения научно-технических задач. // Матеріали Міжнародної конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. 2013, м. Київ.
 • Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Чистякова Т.В. Про деякі способи розпаралелення алгоритмів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на гібридних комп’ютерах з графічними прискорювачами. // Матеріали Міжнародної конференції з паралельних та розподілених комп’ютерних систем «International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2013)». 2013, м. Київ.
 • Химич А.Н., Попов А.Н., Полянко В.В. Проблеми паралельних і розподілених обчислень при дослідженні математичних моделей з розрідженими структурами даних. // Праці Міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХL)». 2013, м. Київ.
 • Сергієнко І.В., Хіміч О.М. Інтелектуальні суперкомп’ютерні технології в математичному моделюванні. // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ.
 • Химич А.Н. Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте // International Conference, System Analysis and Information Technologies «SAIT 2014», 26-28 мая, 2014, м Київ.
 • Хіміч О.М. Комп’ютерні технології в обчислювальному експерименті: проблеми і перспективи. // Матеріали Міжнародної наукової координаційної наради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ICSM-2014)», 4-6 липня 2014, м. Тернопіль.
 • Хіміч О.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм LLT-факторизації розрідженої матриці. // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ.
 • Хіміч О.М., Чистяков О.В. Паралельний поперемінно-трикутний метод розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць на комп’ютерах гібридної архітектури. // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ.
 • Хіміч О.М., Чистякова Т.В. Автоматичне дослідження та розв’язування лінійних систем з використанням підвищеної точності обчислень // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки
  (ІСН-2015)», 24 - 28 березня 2015, м. Полтава.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні