НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

aviary 1533685239748 -inst -
aviary 1533685274756 -cos -
aviary 1533685321389 -sovt -
aviary 1533685349248 -ram2 -seris -

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

aviary 1533685375911 -ram2 -glush -

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

aviary 1533685398618 -ram2 -mihl -

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Спiвробiтники

немає фото

avw - Гальчина Наталія Ігорівна
Гальчина Наталія Ігорівна

канд.техн. наук, молодший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (2009); захистила кандидатську дисертацію «Моделювання взаємодії функціональних систем організму в екстремальних умовах» (2015). Стипендія Президента України для молодих вчених (2016).

Науковi iнтереси

 • алгоритми комп’ютерної симуляції, аналізу та обробки даних динаміки параметрів організму людини в екстремальних умовах.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 15.

Рейтинг в науково – метричних базах:

Scopus (кількість  робіт на обліку – 3, кількість посилань на них – 2, індекс Хірша – 1);

Google scolar (кількість робіт на обліку – 3, кількість посилань на них – 3, індекс Хірша – 1).

avm - Вишенський Віктор Іванович
Вишенський Віктор Іванович

канд.техн. наук, науковий співробітник відділу № 165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Московський фізико-технічний інститут (1978); захистив кандидатську дисертацію по спецтемі за спеціальністю 05.13.01. – технічна кібернетика (1982).

Науковi iнтереси

 • математична теорія керування та її застосування

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 19.

Рейтинг в науково – метричній базі Scopus:

 • кількість  робіт на обліку – 3,
 • кількість посилань на них – 2,
 • індекс Хірша – 1.

 

index - Боюн Віталій Петрович
Боюн Віталій Петрович

зав. відділом № 200, док. техн. наук, член-кореспондент НАН України

тел. (044) 526 21 49
email: vboyun@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився 8 серпня 1941 року в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

Закінчив з відзнакою Дніпродзержинський індустріальний технікум (1959 р.) та Дніпродзержинський вечірній металургійний інститут ім. Арсенічева (1965 р.). Працював у Центральній заводській лабораторії автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів Дніпродзержинського металургійного заводу ім. Дзержинського (1959-1967 рр.). Брав участь у перших в Європі дослідах з дистанційного управління з Києва повалкою бесемерівського конвертора в Дніпродзержинську на заданому вмісту вуглецю в сталі та створенні системи управління повалкою конвертора на базі першої напівпровідникової управляючої ЕОМ „Днепр-1”.

Служив в Радянській армії (1965-1966 рр.).

Навчався в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України (1967-1970 рр.) і 1971 р. захистив кандидатську дисертацію.

Із 1970 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1991 р. захистив докторську дисертацію і з того часу працює завідувачем відділу інтелектуальних відеосистем реального часу.

Науковi iнтереси

В.П. Боюн розвинув скінченно-різницевий підхід із постійними та змінними кроками дискретизації по часу, параметру та простору, який  виявився дуже плідним для багатьох галузей науки і техніки. Він заклав основи динамічної теорії інформації, що дало змогу виділяти і використовувати корисну динамічну інформацію з випадкових стаціонарних та нестаціонарних сигналів, ітераційних процесів, зображень, просторових полів тощо, значно зменшивши її надлишковість. На базі динамічної теорії інформації розроблені ефективні інформаційно узгоджені методи аналого-інкрементного перетворення і обробки сигналів, методи синтезу алгоритмів і структур, котрі покладені в основу створення  цілого ряду спеціалізованих пристроїв і проблемно-орієнтованих процесорів.

Розроблені ефективні принципи організації обчислювального процесу покладені в основу створення унікальних систем управління високодинамічними процесами та об’єктами, зокрема трьох систем управління параметрами та положенням плазми в термоядерних установках типу ТОКАМАК.  Впроваджено понад 20 розробок процесорів, комплексів та систем.

Зараз В.П. Боюн продовжує плідно працювати над розробкою динамічних моделей інтелектуального сприйняття візуальної інформації, інформаційних основ підвищення вибірковості, принципів побудови інтелектуальних відеокамер та систем технічного зору. Зокрема, під його керівництвом були створені перші в Україні інтелектуальні відеокамери з програмованими параметрами зчитування інформації і попередньою обробкою зображень та ряд відеосистем різного призначення. Планується створення інтелектуальних відеокамер нового покоління з елементами, аналогічними зоровому аналізатору нижнього рівня людини.

Спільно з НМЦ ультразвукової медичної діагностики «Істина» створено цифровий оптичний капіляроскоп, який дає змогу неінвазивно досліджувати стан мікроциркуляторного русла системи кровообігу людини. На базі капіляроскопу та допплерографа було створено гемодинамічну лабораторію для діагностики та контролю всієї серцево-судинної системи людини.

Було також розроблено та запатентовано оригінальну систему електронного голосування з візуалізацією самого процесу, аудіосупроводом та паперовим підтвердженням результатів волевиявлення, яка при невисокій вартості забезпечує простоту процесу голосування, захист та контроль результатів, миттєвий підрахунок голосів без втручання членів виборчої дільниці тощо.

З цими пристроями В.П.Боюн неодноразово брав участь у всесвітніх та міжнародних виставках та був керівником делегації НАН України.

На запрошення Британської Ради у складі делегації України відвідав з лекціями ряд університетів Манчестера, Оксфорда та Лондона.

На запрошення АН провінції Шандунь відвідав з лекціями КНР, де було підписано ряд угод про співробітництво.

Основнi результати

В. П. Боюн має понад 450 наукових праць, зокрема 8 монографій, понад 200 патентів на винаходи.

Він є лауреатом премії ім. С. Лебедєва та Державної премії України в галузі науки і техніки.

Має почесні звання: «Кращий винахідник Києва», «Кращий винахідник НАНУ», «Заслужений винахідник України».

В. П. Боюн — почесний професор Інституту автоматики Шандунської академії наук КНР, член експертної ради ВАКу, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, ряду наукових рад, редколегій та оргкомітетів міжнародних конференцій.

171023161438406 4654 - Березовський Олег Анатолійович
Березовський Олег Анатолійович

с. н. с. відділу №120, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526-21-68
email: o.a.berezovskyi@gmail.com

Коротка бiографiя

1964 р. народження, закiнчив факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1988), захистив кандидатську дисертацію «Дослідження алгоритмів розв’язання екстремальних параметричних матричних задач з використанням методів негладкої оптимізації» (1995). З 1988 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, з 2010 р. – старший науковий співробітник відділу методів негладкої оптимізації.

Науковi iнтереси

 • теорія лагранжевих двоїстих оцінок у квадратичних екстремальних задачах
 • математичні моделі та методи для задач матричної та  поліноміальної оптимізації

Основнi результати

Основнi результати

1. Розроблено алгоритми для побудови оптимальних за об’ємом еліпсоїдів

Березовский О.А. Двойственный алгоритм построения оптимальных описанных эллипсоидов // Исследование методов решения экстремальных задач. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1990. – С. 30–35.

Shor N.Z., Berezovski O.A. New algorithms for constructing optimal circumscribed and inscribed ellipsoids // Optimization Methods and Software. – 1992. – Vol. 1. – P. 283–299.

Шор Н.З., Березовский О.А. Алгоритмы построения инвариантного эллипсоида минимального объема для устойчивой динамической системы // Кибернетика и системный анализ. – 1995.– № 3. – С. 130–137.

2. Отримано необхідні та достатні умови, за яких двоїстий підхід дозволяє знайти глобальний екстремум неопуклої квадратичної ектремальної  задачі. Ці результати поширено на SDP-релаксаціїї квадратичних екстремальних задач, враховуючи їх спорідненість з двоїстими оцінками.

Березовский О.А. О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 1. – С. 33–39.

Березовский О.А. Критерии точности SDP-релаксаций квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 6. – С. 95–101

Березовський О.А.. Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – С. 21–26.

3. На основі методів негладкої оптимізації розроблено алгоритми знаходження двоїстих оцінок у квадратичних екстремальних задачах

Березовский О.А., Стецюк П.И. Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 89–99.

Березовский О.А. Комп`ютерна програма «Знаходження верхньої оцінки цільової функції в багатоекстремальній задачі з однорідними квадратичними функціями» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 40068. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 09.09.2011

4. Отримано значення двоїстих оцінок для ряду квадратичних екстремальних задач аналітичним шляхом.

Березовский О.А. О задаче упаковки шаров в куб // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 4. – С. 170–179.

Березовский О.А., Шулинок Г.А. Аналитическое выражение двойственной оценки для задачи размещения точек в шаре // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, 2014. – С. 24–31.

5. Побудовано квадратичні оптимізаційні моделі (в тому числі з використанням функціонально надлишкових обмежень) для ряду задач та досліджено застосування двоїстого підходу для їх розв’язання, а саме виділення підкласів задач, для яких даний підхід гарантує точну оцінку

Шор Н.З., Березовский О.А. Применение аппарата двойственных квадратичных оценок при решении системы полиномиальных уравнений на множестве комплексных чисел // Кибернетика и системный анализ. – 1994.– № 5. – С. 67–75.

Березовский О.А. О нижней оценке для одной квадратичной задачи на многообразии Штифеля // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 95–103.

Березовский О.А. О решении одной специальной оптимизационной задачи, связанной с определением инвариантных множеств динамических систем // Проблемы управления и информатики. – 2015. – № 3. – С. 33–40.

171023161358224 6939 - Бардадим Тамара Олексіївна
Бардадим Тамара Олексіївна

с. н. с. відділу №115, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044-526-45-68
email: tbardadym@gmail.com

Коротка бiографiя

1952 р. народження, закiнчила факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1976), аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1979), захистила кандидатську дисертацію «Дослідження деяких задач переслідування та управління з неповною інформацією» (1981). З 1979 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Звання старшого наукового співробітника отримала у 1998 р.

Науковi iнтереси

 • диференціальні ігри, теорія оптимального управління
 • математична статистика
 • методи недиференційовної оптимізації та їх застосування

Основнi результати

1. Одержано достатні умови завершення диференційних ігор переслідування зі змінною затримкою інформації та різнотипними обмеженнями на управління.

Бардадым Т.А. Линейная игра преследования с переменным запаздыванием информации // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики АН УССР. – 1980. – С. 26–31.

Бардадым Т.А., Чикрий Г.Ц. Об одной игре преследования с переменным запаздыванием информации // Кибернетика. –1980. – № 6. – С. 130–131.

Бардадым Т.А. Задача преследования с простым движением и разнотипными ограничениями на управления // Кибернетика. – 1982 – № 2. –С. 80–84

2. Одержано асимптотичні розклади ряду функціоналів, пов’язаних з нелінійною моделлю регресії, зокрема функціоналів для методів “складаного ножа” та крос-перевірки.

Бардадым Т.А., Иванов А.В. Асимптотические разложения, связанные с функционалом метода “складного ножа”, I и II // Укр. матем. журнал. – 1995. – Т. 47. – I: № 4.– С. 443–451. –  II: № 6. – С. 731–736.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотичний розклад функціоналу крос-перевірки // Теорія ймовірн. та матем. статистика. – 1996. – № 54. – С. 1–9.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. Asymptotic method for resampling functionals investigation // Theory of Stochastic Processes. –1996. – Vol. 2 (18). – № 1–2. – P. 108–113.

3. Доведено конзистентність та асимптотичну нормальність Lα-оцінки у нелінійній регресійній моделі.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотична нормальність Lα-оцінок у нелінійній регресійній моделі // Доповіді АН України, сер. А, 1988. – № 8. – С. 68–70.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On consistency of Lα-estimators in heteroscedastic nonlinear regression model // Theory of Stochastic Processes. –1997. – Vol. 3 (19). – № 1–2. – P. 93–99.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On asymptotic normality of Lα-estimator of nonlinear regression model parameter // Theory of Stochastic Processes. –1999. – Vol. 5 (21). – № 3–4. – P. 6–16.

4. Побудовано моделі та обгрунтовано залежності між рядом економічних показників української економіки, зроблено прогнози щодо подальших змін цих показників.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F., Molyboha A. Cointegration and Forecasting Time Series for Some Kinds of Food in Ukraine // Int. J. of Applied Math. – 2003. – Vol. 13. – No. 4. – P. 369-389.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Linear Equilibrium Relations Between Ukrainian Mean Wages and Basic Food Prices in the Decade 1992-2001 // WSEAS Transactions on Mathematics, July 2004. – Issue 3. – Vol. 3. – P. 647–654.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Cointegration Analysis as a Tool to Measure the Purchaising Power of Ukrainian Mean Total Wages // Int. J. of Applied Math. 2007. – Vol. 34. – No. 1. – P. 87–116.

5. Досліджено окремі питання розв’язання недиференційовних задач оптимізації, що стосуються використання надлишкових обмежень, регуляризації нелінійних задач оптимізації, побудови Ф-функцій для задач упаковки.

Бардадым Т.А. Особенности замены переменных при использовании избыточных ограничений // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008. – № 7. – С. 96–101.

Бардадым Т.А., Лаптин Ю.П. Некоторые подходы к регуляризации нелинейных задач оптимизации // Проблемы управления и информатики. – 2011. –№ 3. – С. 57–68.

Бардадым Т.А., Березовский О.А. Заметки о подходах к построению Φ-функций для эллипсов // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2013. – № 2. – С. 50–56.

Співавтор книг:

1. Задачи оптимального проектирования надежных сетей / Шор Н.З., Сергиенко И.В., Бардадым Т.А. и др. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

2. Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / Стецюк П.И., Бортис Г., Эмменеггер Ж.-Ф., Бардадым Т.А. и др. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – 336 с.,

Основні наукові переклади:

 

1. Ириарт-Уррути Ж.-Б. Оптимизация и выпуклый анализ. Сборник задач и упражнений / Пер. с фр. Т.А. Бардадым. – К.: Изд. компания „КИТ”, 2004. – 372 с.

2. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія: внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Пер. з англ. Т.О. Бардадим. – К.: Вид. Дім ”Києво-Могилянська академія”, 2007. – 560 с.

немає фото

avm - Белоусов Олександр Андрійович
Белоусов Олександр Андрійович

канд.фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу № 165

тел. (044) 526 51 58
тел.
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова (1982); захистив кандидатську дисертацію «Некоторые задачи сближения для квазилинейных конфликтно – управляемых процессов (1990).

Науковi iнтереси

 • математичні методи в диференціальних іграх з інтегральними та змішаними обмеженнями на керування, імпульсні керування, задачі почергового зближення, повна конфліктна керованість, безпечний зліт та посадка літаків, «м’яка посадка».

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 60.

Рейтинг в науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 8, кількість посилань на них –15, індекс Хірша – 3);
 • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 24, кількість посилань на них – 71, індекс Хірша – 5).
224 3 - Аралова Наталія Ігорівна
Аралова Наталія Ігорівна

канд.техн. наук, старший науковий співробітник відділу № 165
тел. (044) 526 51 58
тел.
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1978); захистила кндидатську дисертація «Прогнозування функціонального стану системи дихання при гіпоксії, спричиненої фізичним навантаженням» (1991).

Науковi iнтереси

 • моделювання функціональних систем організму людини в умовах внутрішніх та зовнішніх збурень, математичні моделі, алгоритмічне та програмне забезпечення.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 92.

Рейтинг в науково – метричній базі Scopus:

 • кількість  робіт на обліку – 2,
 • кількість посилань на них – 3,
 • індекс Хірша – 1.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Обгрунтування до переговорних процедур закупівель
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в …
Read More

Пошта / Mail