НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

aviary 1533685239748 -inst -
aviary 1533685274756 -cos -
aviary 1533685321389 -sovt -
aviary 1533685349248 -ram2 -seris -

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

aviary 1533685375911 -ram2 -glush -

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

aviary 1533685398618 -ram2 -mihl -

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Спiвробiтники

9 - Ніколаєвська Олена Анатоліївна
Ніколаєвська Олена Анатоліївна

канд. фiз.-мат. наук, науковий спiвробiтник

тел. 8 (044) 360 25 40
тел. внутрішній 36 19
email: elena_nea@ukr.net

Коротка бiографiя

Науковi iнтереси

 • Задача найменших квадратів, задача зважених найменших квадратів, зважена псевдообернена матриця Мура-Пенроуза;
 • Сингулярне розвинення матриці, зважене сингулярне розвинення матриці;
 • GMP та MPFR;
 • GPU, CUDA

Основнi результати

 • Реалізація паралельного алгоритму знаходження зваженого нормального псевдорозв’язку та зважених сингулярних чисел.
  Реалізація паралельного алгоритму знаходження нормального псевдорозв’язку та сингулярних чисел з довiльною точнiстю за допомогою бiблiотек GMP та MPFR.
books - Ніколаєвська Олена Анатоліївна
Публікації

Монографiї

Nikolaevskaya Elena, Khimich Alexandr, Chistyakova Tamara

Programming with Multiple Precision

Series: Studies in Computational Intelligence

Vol. 397 , 2012, XIV, 234 p. 21 illus.

DOI 10.1007/978-3-642-25673-8
ISBN 978-3-642-25672-1
ISSN 1860-949X (Print) 1860-9503 (Online)

http://www.springerlink.com/content/978-3-642-25672-1/

avm - Машкін Валерій Йосипович
Машкін Валерій Йосипович

канд.техн. наук, старший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Київський політехнічний інститут (1967); захистив кандидатську дисертацію по спецтемі за спеціальністю 05.13.06. – інформаційні технології (1989)

Науковi iнтереси

 • дослідження проблем живучості технічних систем та організму людини в екстремальних умовах

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 78. Рейтинг в науково – метричній базі Scopus:

 • кількість  робіт на обліку – 1,
 • кількість посилань на них – 1,
 • індекс Хірша – 1.
avm - Матичин Іван Іванович
Матичин Іван Іванович

доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1994); захистив докторську дисертацію «Керування процесами з дробовою динамікою в умовах невизначеності» (2012).

Науковi iнтереси

 • ігрові задачі для систем з імпульсною дією, зі змінною структурою та дробовою динамікою.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 66. Рейтинг в науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість  робіт на обліку – 11, кількість посилань на них –19, індекс Хірша – 1);
 • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 32, кількість посилань на них –132, індекс Хірша – 6).
avw - Ляшко Наталія Іванівна
Ляшко Наталія Іванівна

канд.техн. наук, науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчила Харківську національну фармацевтичну академію України (1994); захистила кандидатську дисертацію «Математичне моделювання фармацевтичної корекції функціональних станів організму та їх аналіз» (2013).

Науковi iнтереси

 • математичне моделювання, оптимальне керування, методи обчислювальної математики

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 36. Рейтинг в науково – метричній базі Scopus:

 • кількість  робіт на обліку – 2;
 • кількість посилань на них – 2;
 • індекс Хірша – 1.
9afcffb3af - Кургаєв Олександр Пилипович
Кургаєв Олександр Пилипович

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу №205 мікропроцесорної техніки.

Тел. +38(050) 881-62-18

email: afkurgaev@ukr.net

Коротка бiографiя

1940 р. народження. Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1968), захистив кандидатську дисертацію «Исследование и разработка методов и средств реализации функций в мини-ЭВМ» (1974), докторську дисертацію «Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем обработки данных и знаний» (2006), професор (2014).

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова працює з липня 1961 р., з 2007 р. – провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки.

Науковi iнтереси

 • системи обробки знань;
 • теорія програмування;
 • інформаційні комп’ютери IC;
 • задачі і системи штучного інтелекту.

Основнi результати

Запропонував вперше в Computer Science у якості значення поняття інформації прийняти всяку структуру — як ознаку об’єктивну, невід’ємну, повсюдну, яка виділяє інформацію із усього сущого й не залежить від її носія, сприйняття й застосування.

Задля ефективного подання і використання інформації вперше в Computer Science за зразок інформаційного комп’ютера (IC) взяв систему обробки знань (СОЗ) із новою метамовою нормальних форм знань (НФЗ), об’єктами процедур якої є саме довільні структури. В якості ж зразка СОЗ, — виробив і дослідив структуру і функції наукової теорії.

Дослідив відносно аналогів переваги метамови НФЗ та розробив:

 • архітектуру ядра IC у складі: бази знань у машинній формі; транслятора баз знань; словника понять; процесора баз знань (ПБЗ), процесора даних та масивів даних;
 • нову методологію модельного проектування процесора;
 • в системі САПР Actel Libero IDE v1 виконано проектування, моделювання і реалізацію ПБЗ на макетній платі M1AGL-DEV-KIT-SCS корпорації Actel.

Продемонстрував на прикладах формального НФЗ-опису детермінованої і універсальної машин Тьюринга можливість на IC обох базових процесів постановки та вирішення задач: інтерпретуюче-транслюючого і транслююче-транслюючого.

Продемонстрував на прикладах формального НФЗ-опису сервісних функцій вводу і накопичення знань, ретрансляції знань тощо, можливість і стиль реалізації всієї множини функцій мислення й мови, необхідних і достатніх для процесів спілкування й пізнання.

Дослідив виразність метамови НФЗ на показових прикладах задач та об’єктних мов:

 • формальних мов всіх рівнів за Н. Хомським;
 • синтаксису фрагмента морфоаналізу російської лексики;
 • синтаксису підмножини простих речень англійської мови;
 • метамови Extended BNF, самоопису метамови НФЗ;
 • п’ятьох мов XML, RDF, OWL2, SPARQL та RIF-BLD із складу Semantic Web;
 • предикатів на списках, множинах, поліномах, доведення теорем у численні висловлень;
 • розв’язку розрахункових задач тощо.

Розроблено і реалізовано ряд модифікацій патентно чистих зразків IC на базі програмної та апаратної реалізації ПБЗ, чиїх аналогів не існує. Отримані результати спрямовані на ефективну реалізацію інформаційно-складних, інтелектуальних задач, систем штучного інтелекту.

О.П. Кургаєв є співавтором розробки: першого в СРСР однокристального 16-розрядного мікропроцесора серійної мікроЕОМ «Електроніка С5-21»; цифро-аналогових інтерполяторів, впроваджених в цифрових магнітофонах для накопичення інформації надвеликих об’ємів.

О.П. Кургаєв – автор понад 250 наукових праць, у тому числі 8 монографій та навчальних посібників, 102 патентів та авторських свідоцтв на винаходи і корисні моделі.

h-index за даними Google Scholar: 7; h-index за даними SCOPUS: 3.

Сформував та викладав протягом 9 років на випусковій кафедрі інформаційних систем Національного університету харчових технологій дві дисципліни: «Методи та системи штучного інтелекту» та «Системи обробки знань».

Підготував 3-ох кандидатів наук та більш як 20 дипломників – магістрів, бакалаврів.

О.П. Кургаєв — член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.194.03 при Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Має почесні звання «Лучший изобретатель Института кибернетики АН УССР» (1986), «Кращий винахідник Академії наук України» (1992), «Винахідник року НАН України» (2017), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року за роботу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі».

«Материал из Википедии — Кургаев Александр Филиппович»

ОСНОВНІ МОДИФІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРА

Кургаєв Олександр Пилипович

Мікрокомп’ютер «Електроніка С5-21» MC 2716

Кургаєв Олександр ПилиповичКургаєв Олександр Пилипович

16-розрядний ПБЗ для ДВК-3    16-розрядний ПБЗ для ЕС-1840

Кургаєв Олександр ПилиповичКургаєв Олександр Пилипович

16-розрядний ПБЗ для ІНТЕК «Пошук»     8-розрядний ПБЗ для ІНТЕК «Пошук»

Спільно з КПО «Електронмаш»      Спільно з КПО «Електронмаш»

Кургаєв Олександр ПилиповичКургаєв Олександр Пилипович

8-розрядний ПБЗ для РС/АТ-286      8-розрядний ПБЗ для РС/АТ-386

Кургаєв Олександр ПилиповичКургаєв Олександр Пилипович

Інформаційний комп’ютер на базі плати M1AGL-DEV-KIT-SCS фірми Actel.

Основні публікації за останні 5 років

Кургаев А.Ф. (2020). Расширение метаязыка нормальных форм знаний. Кибернетика и системный анализ. 56(6). С. 184-191.

Kurgaev A.F. (2020). The Concept of Information. Part 2. The Functions of a Scientific Theory. Journal of Automation and Information Sciences. 52(4). 65-81. DOI:10.1615/JAutomatInfScien. v52.i1.70

Kurgaev A.F. (2020). The Concept of Information. Part 1. The Presentation of Information in the Form of a Scientific Theory. Journal of Automation and Information Sciences. 52(1).  65-77. DOI:10.1615/JAutomatInfScien.v52.i1.70

Кургаев А.Ф. Описание списков и множеств в метаязыке нормальных форм знаний. Проблемы программирования, 2020. — №1. – С. 3-16. DOI:https://doi.org/10.15407/pp2020.01.003

Malakhov K.S., Kurgaev A.P., Velychko V.Yu. (2018). Modern restful api dls and frameworks for restful web services api schema modeling, documenting, visualizing. Problems in programming. № 4: 59-68. DOI: https://doi.org/10.15407/pp2018.04.059

Kurgaev A.F., Grygoryev S.М. (September 2017). Definition of the Languages XML and RDF of the Semantic Web in the Metalanguage of Normal Forms of Knowledge. Cybernetics and Systems Analysis. 53(5), 684-691. DOI: 10.1007/s10559-017-9970-2

Kurgaev A.F., Grigoriev S.M. The Model Processor Design. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:16-23. doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.02.016

Кургаев А.Ф., Григорьев С.Н. Определение формальных языков в метаязыке нормальных форм знаний. Проблемы программирования, 2017. — №4. – С. 37-50.

Кургаев А.Ф. Формализация списков в метаязыке нормальных форм знаний. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2017. №10. С. 18-27. doi:https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.018

Kurgaev A.F. (March 2016). Evolution of the Structure of the Object of Science. Cybernetics and Systems Analysis. 52(2), 181–190. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9813-6

Kurgaev A.F., Grigoriev S.N. (November 2016). Metalanguage of Normal Forms of Knowledge. Cybernetics and Systems Analysis. 52(6), 839-848. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9885-3

Kurgaev A.F., Grigoriev S.N. The Universal Turing Machine Interpreter. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:28-34. https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.10.028

Презентації найважливіших розробок

171023161639170 7723 - Кунцевич Олексій Всеволодович
Кунцевич Олексій Всеволодович

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. відділу № 120

тел. 044 526-21-68
email: alexkun@ukr.net

Коротка бiографiя

1961 р. народження, закінчив Київський політехнічний інститут (1983), захистив кандидатську дисертацію «Декомпозиційні алгоритми вирішення задач лінійного і опуклого програмування спеціальної структури» (1989). В Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України працює з 1983 р., з 1991 р. – старший науковий співробітник відділу методів негладкої оптимізації.

Науковi iнтереси

 • теорія множинної ідентифікації та оптимального робастного і адаптивного управління в умовах невизначеності;
 • розробка ефективних робастних методів негладкої оптимізації.

Основнi результати

 1. Управління інваріантними множинами для лінійних та нелінійних систем управління в умовах невизначеності.
  • А. В. Кунцевич, В. М. Кунцевич, Инвариантные множества семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями // Автомат. и телемех., 2012, № 1, 92–106; Autom. Remote Control, 73:1 (2012), 83–96
  • А.В. Кунцевич, В.М. Кунцевич, Синтез управления инвариантными множествами семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — № 4. — С. 65-78.
 2. Синтез робастно стійких дискретних систем управління нелінійними об’єктами
  • В. М. Кунцевич, А. В. Кунцевич, Синтез робастно устойчивых дискретных систем управления нелинейными объектами  //  Автомат. и телемех., 2008, № 12, 105–118; Autom. Remote Control, 69:12 (2008), 2088–2100
  • V.M. Kuntsevich, A.V. Kuntsevich, Analysis and synthesis of optimal and robustly optimal control systems under bounded disturbances, IFAC Proceedings Volumes, 32:2 (1999), 2830–2835.
 3. Побудова достатніх умов робастної стійкості систем управління в умовах невизначеності.
  • А.В. Кунцевич, В.М. Кунцевич, Устойчивость в области нелинейных разностных включений // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 11-18.
 4. Розробка ефективних алгоритмів нелінійного програмування для застосування до задач (негладкої) оптимізації широкого класу.
  • F. Kappel and A. Kuntsevich. An implementation of Shor’s r-algorithm. Computational Optimization and Applications, 15:193–205, 2000.
kulyas - Куляс Анатолій Іванович
Куляс Анатолій Іванович

провідний науковий співробітник лаб. №116, учений секретар Вченої ради Інституту, канд. техн. наук, в.о. зав. вiддiлом №300

avm - Кулешин Володимир Васильович
Кулешин Володимир Васильович

канд.техн. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Військово-повітряну інженерну академію ім. М.Е.Жуковського (1980), захистив кандидатську дисертацію «Исследование на ЭВМ отделения авиационных бомбардировочных средств поражения от самолета носителя на сверхзвуковых скоростях полета» (1984).

Науковi iнтереси

Математичне моделювання керованого руху літальних апаратів, авіаційні тренажери, безпілотні літальні апарати, побудова систем керування

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 43. Рейтинг в науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 7, кількість посилань на них – 9, індекс Хірша – 1);
 • Google scholar (кількість робіт на обліку – 13, кількість посилань на них – 15, індекс Хірша – 4)
kuznetsovmju - Кузнєцов Микола Юрійович
Кузнєцов Микола Юрійович

зав. відділу №125, доктор техн. наук, член-кореспондент НАНУ, професор

тел. 044 526-63-81
тел. 068 362-33-39
email: kuznetsov2016@icloud.com

Коротка бiографiя

Народився 30 травня 1955 року у місті Києві. У 1976 році М.Ю.Кузнєцов закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 р. працює у відділі математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, послідовно займаючи посади молодшого наукового співробітника (1979 р.), старшого наукового співробітника (1984 р.), провідного наукового співробітника (1989 р.) та завідуючого відділу (2016 р.).

У 1987 р. захистив докторську дисертацію. У 2009 р. його було обрано членом-кореспондентом НАН України, у 2016 р. отримав звання професора. Лауреат Державної премії України (2001 р.) та премії ім. В.М.Глушкова (2010 р.).

У 1990 р. отримав стипендію Фонду Олександра фон Гумбольдта (Німеччина), працював у Ядерному центрі KFA (м. Юліх), у Науковому центрі GRS (м. Гархінг), неодноразово отримував гранти від Royal Society (Велика Британія), працював у дослідницькому центрі STORM (Університет Північного Лондону) та в університеті ETH Zürich (Швейцарія).

Член спеціалізованої вченої ради Д26.002.29 при Національному технічному університеті України “КПІ” (з 2004 р.), був членом Експертної ради ВАК України (2005 – 2011 р.р.). Член редколегії у журналах “Кибернетика и системный анализ”, “Проблемы управления и информатики” та “Штучний інтелект”.

М.Ю.Кузнєцов є автором понад 120 наукових праць, серед яких 5 монографій.

Науковi iнтереси

 • теорія масового обслуговування
 • теорія надійності
 • моделювання складних систем
 • методи зменшення дисперсії оцінок
 • задачі комбінаторного аналізу великої розмірності

Основнi результати

 • встановлено необхідні та достатні умови, при яких стаціонарні ймовірності деяких систем визначаються лише середніми характеристиками;
 • для низки високонадійних систем, які не можуть бути описаними регенеруючим процесом, знайдено умови, за яких розподіл часу до моменту відмови системи є експоненціальним;
 • розроблено низку методів прискореного моделювання характеристик високонадійних систем (системи захисту реактора, судові енергетичні системи, супутники тощо), які в середньому на два-три порядки зменшують витрати часу на моделювання;
 • запропоновано метод прискореного моделювання ефективності функціонування систем мережевої структури;
 • знайдено умови, які гарантують стійкість методів прискореного моделювання відносно підвищення надійності елементів системи;
 • запропоновано принципово новий підхід до розв’язання комбінаторних задач великої розмірності, що мають широке коло застосувань при вирішенні проблем захисту інформації (обчислення перманенту матриці, знаходження кількості розв’язків задачі про ранець, знаходження кількості “хороших” перестановок, знаходження кількості латинських квадратів і прямокутників);
 • розроблено методи та швидкодіючі алгоритми аналізу надвеликих дерев відмов, що містять декілька тисяч вершин (основна сфера застосування – ймовірнісний аналіз безпеки систем атомної енергетики);
 • розроблено програмне забезпечення FAMOCUTN дослідження великих дерев відмов, яке використовується в Ядерному центрі KFA (м. Юліх, Німеччина) та у Науковому центрі GRS (м. Гархінг, Німеччина) при ймовірнісному аналізі безпеки реакторів;
 • запропоновано загальний метод побудови стохастичних градієнтів надійності системи за інтенсивностями відмови елементів, що дозволяє оцінити вплив надійності різних груп елементів на надійність всієї системи, тобто виявити найбільш слабкі місця;
 • розроблено аналітико-статистичний метод аналізу надійності систем із резервом часу, основною сферою застосування якого є системи магістральних нафтопроводів;
 • для опису функціонування обладнання супутників з точки зору їх надійності було запропоновано нову модель дерева відмов з ефективностями, яка дозволила кількісно враховувати втрату ефективності роботи супутника при відмовах обладнання; було створено відповідне програмне, яке використовувалось КБ “Південне” для теоретичного обґрунтування та забезпечення безвідмовної роботи єгипетського супутника протягом 5 років за програмою “Egyptsat-1”.

Найбільш цитовані роботи:

 • Коваленко И.Н., Кузнецов Н.Ю. Методы расчета высоконадежных систем. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Shurenkov V.M. Models of Random Processes: a Handbook for Mathematicians and Engineers. – New York: CRC Press, 1996. – 446 p.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Pegg P.A. The Mathematical Theory of Reliability of Time Dependent Systems, with Practical Applications. – Chichester: Wiley, 1996. – 303 p.
 • Kuznetsov N.Yu. Fast simulation technique in reliability evaluation of Markovian and non-Markovian systems / Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. – New York: Nova Science Publishers, 2008. – P. 65–108.
 • Kuznetsov N.Yu. Evaluation of the reliability of repairable  networks by fast simulation method / Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems. – Amsterdam: IOS Press, 2014. – P. 120–140.
 • Кузнецов Н.Ю. Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества “хороших” перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – C. 57–63.
kno - Кнопов Павло Соломонович
Кнопов Павло Соломонович

зав. відділом № 130, член-кореспондент НАН України, док. фіз.-мат. наук, професор

тел. 526-15-58
email: knopov1@yahoo.com

Коротка бiографiя

Народився в 1940 році. Закінчив у 1962 р. механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження питань статистики випадкових полів, пов’язаних із задачами керування та розпізнавання»; у 1986 р.- докторську дисертацію «Методи нелінійної ідентифікації та розпізнавання для стохастичних систем з розподіленими параметрами». Автор 200 наукових праць, 11 монографій, серед них: «Предельные теоремы для процессов стохастического программирования». К.Наук.думка, 1980 (у співавт.); «Оптимальные оценки параметров стохастических систем». К. Наук.думка, 1981; «Empirical Estimates in Stochastic Optimization and Identification». Kluwer Akademic Publishers, 2002 (у співавт.); «Cоntrol of Spatially Structured Random Processes and Random Fields with Applications». Springer, 2006 (у співавт). «Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory», Nova Science Publishers, Inc. New York, 2009 (у співавт.), «Intelligent Data Processing for Enviromment and Security».Sofia: Ithea, 2010 (у співавт.), «Regression Analysis Under  A Priory Parameter Restrictions».-Springer 2012  (у співавт.).

Лауреат Державної премії України в області науки і техніки, Лауреат премії НАН України імені В. М. Глушкова. Нагороджений Грамотою ВР України та Почесною Грамотою НАН України.

Науковi iнтереси

 • Теорія стохастичної оптимізації та ідентифікації.
 • Теорія ризику в умовах неповної інформації.
 • Теорія керування багатокомпонентними стохастичними системами.
 • Робастні стохастичні методи оцінювання.
 • Методи параметричного та непараметричного оцінювання.

Основнi результати

 • Розроблено теоретичні основи прямих методів стохастичної оптимізації.
 • Розроблено математичний аппарат розв’язання стохастичних оптимізаційних задач, як локальних, так і глобальних, з неопуклими та недиференційовними функціональними показниками. Розроблені методи їх розв’язання.
 • Розроблені методи керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами.
 • Знайдено умови існування та методи знаходження оптимальних стратегій для інтерактивних стохастичних систем із локальною взаємодією. Ці розробки знайшли своє застосування для розв’язування різнобічних прикладних задач в економіці, екології та техніці.
 • Розроблено математичні та програмні засоби з моделювання ризику та методів його оцінки. Ці розробки застосовані в економіці, фінансовій та страховій математиці, теорії надійності, при розрахунку виникнення екологічних та техногенних катастроф.
 • Розроблено підхід, заснований на теорії непараметричних індексів для розв’язання задач оцінювання суб’єктів фінансового ризику по співвідношенню “доходність-ризик” на прикладі комерційних банків.
 • Запропоновано новий підхід для створення комп’ютерних технологій з управління епідемічним ризиком та розробки ефективних шляхів епідемічної ситуації в Україні, в основу якого вкладені методи теорії катастроф, теорії оптимального управління складними динамічними системами та математичного моделювання нелінійних систем.
 • Розроблені комп’ютерні системи дослідження екологічно небезпечних систем та проблем розповсюдження забруднень.
 • Створені математичні методи та програмні засоби розпізнавання образів, заснованих на сучасних робастних байєсівських підходах.
 • Розроблені комп’ютерні системи реєстрації параметрів підземної гідросфери.

Результати роботи неодноразово доповідалися на авторитетних міжнародних конференціях та конгресах, міжнародній виставці “Цебіт” у Ганновері та інших.

Неодноразово одержував міжнародні наукові гранти із фондів фундаментальних та прикладних досліджень США, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, NATO, УНТЦ.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Обгрунтування до переговорних процедур закупівель
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в …
Read More

Пошта / Mail