НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Спiвробiтники

1 2 3 5
Летичевський Олександр Олександрович

 

зав. відділу № 100, док. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробiтник

тел. (044)526-00-58

email: oleksandr.letychevskyi@litsoft.com.ua

Коротка бiографiя

Народився 31 січня 1960 року в м. Києві. Після закінчення фізико-математичної школи вступив на навчання у 1976 році до Київського державного університету на факультет кібернетики (спеціальність ‑ прикладна математика).

1981 — 1984 роки ‑ працював в Спеціальному конструкторському бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова (нині ‑ Інститут проблем математичних машин і систем НАН України) на посаді інженера, потім був командиром радіо-локаційного взводу в армії, в протиповітряних військах. Після армії поступив в аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, науковий керівник – проф. Ю.В. Капітонова.

О.О. Летичевський працював в Інституті кібернетики після закінчення аспірантури. Він також працював в компанії ЛітСофт програмістом та архітектором програмних систем. Останні двадцять років О.О. Летичевський працює в Інституті кібернетики як науковий співробітник. Наразі очолює відділ теорії цифрових автоматів.

Науковi iнтереси

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Верифікація та тестування інтерактивних систем специфікованими базовими протоколами» та в 2016 році докторську – тема «Символьні методи в тестуванні та верифікації високонадійних програмних систем».

Працює над сучасними програмними системами та провідними алгебраїчними теоріями – алгебраїчне та інсерційне програмування, кібербезпека та розробка супернадійних систем, працює в області використання формальних методів у верифікації та тестуванні програмного та апаратного забезпечення, в тому числі блокчейн-платформи та розподілені системи.

Роботи О.О. Летичевського були використані компанією MOTOROLA в галузі формальної верифікації. Він співпрацював з багатьма компаніями із США, був контрактором Міссурійського університету (Rolla). Розробки О.О. Летичевського з кібербезпеки та модельних методів впроваджено в роботу низки підприємств України, зокрема, в галузі ядерної енергетики.

Основнi результати

О.О. Летичевський має понад 70 наукових праць, 1 монографію, 4 авторських свідоцтва.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року за роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем». (Указ Президента України від 13 січня 2020 року № 4).

Вишинський Віталій Андрійович

провідний науковий співробітник  відділу  №255, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

 

email:  vyshinskiy@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився  29 січня 1940 року в селі Велика Каратуль Переяслав Хмельницького району Київської області. Закінчив у 1964 році  Київський політехнічний інститут, спеціальність – «обчислювально-рішаючі прилади та пристрої». З 1964 року працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1974 році після закінчення аспірантури у  В.М. Глушкова захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 році захистив докторську дисертацію.

Науковi iнтереси

В.А. Вишинський має наукові інтереси в кібернетиці, зокрема в теорії обчислювальної техніки, теорії інформації, теорії алгоритмів та фізиці елементної бази засобів обробки інформації.

Основнi результати

У восьмидесяті роки минулого сторіччя В.А. Вишинський оприлюднив основний закон розвитку обчислювальної техніки за поколіннями. Це дозволило йому вирішити головну проблему сучасної обчислювальної техніки, яку у сімдесяті роки сформулював В.М. Глушков – створення інформаційної технології для її втілення в апаратурі елементної бази мікроелектроніки. Тобто замінити арифметичні машинні команди у сучасних комп’ютерах на дії у більш складній алгебрі. Вирішення цієї проблеми він захистив у своїй докторській дисертації, актуальність результатів якої має місце і сьогодні.

Розвиваючи наукові ідеї В.М. Глушкова, В.А. Вишинський осучаснив наведену вище проблему, як таку, що направлена на пошуки інформаційної нано технології. Для її вирішення він розв’язав шосту проблему Д.Гілберта, що покладена ним в основу методу досліджень не тільки в галузі фізики елементної бази, але й в самій науці кібернетиці. За допомогою цього методу була побудована адекватна природі модель фотона, як неоднорідність розподілу матерії. Тобто, виходячи з глушковського розуміння, що таке інформація, було запропоновано використовувати фотон у якості мінімальної одиниці інформації в пошуковій інформаційній нано технології. Крім того, була побудована, теж найбільш адекватна природі, модель атома водню на основі елементарних частинок речовини. Досліджуючи цю модель, була виявлена можливість фізичного  розміщення  в ній  фотону, тобто збереження його як інформації під час її обробки. Складність такого збереження полягає в тому, що фотон не існує у стані спокою – він весь час знаходиться в русі зі швидкістю поширення світла.

Дослідження в галузі фізики елементної бази дозволили вирішити ще ряд суттєвих наукових проблем, які до сьогоднішнього часу не знаходили відповіді у природознавстві.

Вирішення проблеми Д.Гілберта дозволило дещо по іншому визначити область і метод досліджень науки кібернетики, ніж це визначено її «батьками». Тобто, вказати на область існування матерії, яка входить в інтереси кібернетики та метод досліджень, що випливає з неї. Це дозволило надати відповідь на одні із головних питань, які з початку існування кібернетики не знаходили собі відповіді. Наприклад, що таке проста, складна, мала та велика матеріальна система.

В.А. Вишинський має понад двісті  наукових праць у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також 15 патентів (авторських свідоцтв).

Серед останніх публікацій:

 1. Вышинский В.А. Трудности развития вычислительной техники в условиях кризиса физики / В.А. Вышинский, // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах 2014, №2. – С. 121-126.
 2. Вышинский В.А. Новая система постулатов (аксиом) – решение шестой проблемы Гильберта / В.Вышинский// «Единый всероссийский научный вестник» 2016, №2 часть – С. 29-35.
 3. Вышинский В.А. Поиски водораздела между живой и неживой материей/ ВА Вышинский// Российско-китайский научный журнал «Содружество» 2017, № 13, С.27-32
 4. Вышинский В.А. Предмет и метод исследований кибернетики (SUBJECT AND METHOD OF RESEARCH OF CYBERNETICS)/ВА Вышинский// Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) 2018, VOL 2, № 29, p.46-53

За останні чотири роки, більше п’ятдесяти публікацій розміщені на його персональному сайті:  www.vva.kiev.ua

Яковлев Юрій Сергійович

зав. відділом № 255, док. техн. наук, професор

тел. (044) 526-32-07

email: yakyurlen@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 02.01.1938 р. у місті Мінусинськ Красноярського краю, де закінчив 10 класів середньої школи. З 1955р. по 1960р. – студент Томського політехнічного інституту ім.С.М.Кірова (м. Томськ). Після закінчення інституту одержав кваліфікацію радіоінженера за фахом “Радіотехніка”.  З 1960р. працював на підприємстві п/с №1, м. Красноярськ, а з 1964 р. по 1966р – у Науково-дослідному інституті керуючих обчислювальних машин, м. Сєвєродонецьк Ворошиловоградської області.

У 1966р. поступів до аспірантури з відривом від виробництва в Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, яку успішно закінчив, захистивши в 1969р. кандидатську дисертацію за спеціальністю “Обчислювальна техніка”. У 1983р. захистив докторську дисертацію на тему “Основи теорії, структурної організації і проектування модулів і систем пам’яті проблемно-орієнтованих ЕОМ і мікропроцесорних систем”.

З 1968р. до цього часу працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, пройшовши шлях від провідного інженера, молодшого наукового співробітника до зав. відділом.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.); Лауреат премії Ради міністрів СРСР у галузі науки й техніки (1984р), нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР ( 1988р); має 215 друкованих праць, серед них 45 винаходів, 10 монографій та співавтор у трьохтомному довіднику з обчислювальної техніки за редакцією Б.Н.Малиновського (1974р.– 1976р.)

Науковi iнтереси

Теорія і методи системної інтеграції, проектування проблемно-орієнтованих комп’ютерів та систем, засобів їх професійної орієнтації, пристроїв і систем інтелектуальної пам’яті із застосуванням новітніх інформаційних технологій  (багатоагентної технології, онтології та ін.)

Основнi результати

Створено теорію, методи структурної організації та проектування перших вітчизняних персональних ЕОМ, засобів їх професійної орієнтації та автоматизованих робочих місць на їх основі.

Розроблено теорію та технологію комплексної інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень за допомогою систем інформаційної підтримки (СІП). Запропоновано шляхи підвищення інтелектуалізації СІП та алгоритми рішення деяких задач за допомогою СІП.

Розроблено теорію і методи багаторівневої системної інтеграції як методологічної основи оптимального проектування (комплектування), створення і застосування комп’ютерних систем. Розроблено моделі і методи інтеграції компонентів на різних рівнях проектування.

Розроблено теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем з складною архитектурою.

У межах проблеми створення комп’ютерних систем з надвисокої продуктивністю виконано дослідження особливостей архітектурно-структурної організації систем обробки інформації за принципами “Процесор-у-Пам’яті“ (Processor-in-Memory (PIM)), “Пам’ять-у-Процесорі” (Memory-in-Processor (MIP)), та ін. на одному кристалі БІС. Розроблено пропозиції по архітектурно-структурній організації приставки – прискорювача “Процесор-у-Пам’яті” для реалізації складних функцій і трудомістких операцій для ЕОМ і кластерных систем.

За роботу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» отримано Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року.

Чикрій Аркадій Олексійович

зав. відділом № 165, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

тел. 044 526-21-58

email: g.chikrii@gmail.com

сайт відділу

Коротка бiографiя

З 1968 року після закінчення  механіко – математичного факультету Львівського університету (за спеціальністю «математика») працює в Інституті кібернетики  НАН України на посадах інженера (1968-1972), молодшого наукового співробітника (1972 – 1975), старшого наукового співробітника (1975 – 1986); з 1988 року – завідувач лабораторії, з 1990 року – завідувач створеного на базі лабораторії відділу оптимізації керованих процесів. Кандидат фіз.-мат. наук — 1972, доктор фіз.-мат. наук -1979, професор – 1987, член–кор. НАН України (1997), академік НАН України.

А.О. Чикрій є професором трьох університетів: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980-2000, 2011-2016), Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (1998), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2010).

Автор 450 наукових праць. Серед них — 5 монографій та 30 міжнародних оглядів в журналах та книгах колективів авторів, більше 150 публікацій за кордоном. Науковий керівник захищених 35 кандидатських та 3 докторських дисертацій

Науковi iнтереси

Спеціаліст в області прикладного нелінійного аналізу, зокрема, теорії многозначних відображень, теорії функцій дійсної змінної, математичних методів керування, теорії динамічних ігор та пошуку рухомих об’єктів, учень і послідовник, М. Красовського, Л. Понтрягіна, Б. Пшеничного

Основнi результати

Заклав основи нелінійної теорії уникнення зіткнень рухомих об’єктів; запропонував позиційний метод групового переслідування, що узагальнює правило екстремального прицілювання М. Красовського; розробив метод розв’язуючих функцій, використавши функціонали Г. Мінковського і ввівши обернені їм відображення; встановив зв’язок з прямим методом Л. Понтрягіна, дав теоретичне обгрунтування класичного правила паралельного зближення та ситуації “оточення” по Б.Пшеничному в задачах групової взаємодії; запропонував методи пошуку рухомих об’єктів, що базуються на марковських моделях; розробив методи розв’язання інтегральних, диференціально-різницевих та інтегро-диференціальних ігор, ігрових задач для систем з дробовими похідними Рімана-Ліувілля, Капуто, Міллера-Росса, Хільфера, Грюнвальда-Летнікова, ігор з імпульсними керуваннями, конфліктно-керованих процесів для систем з розподіленими параметрами.

Прикладні розробки

Разом з співробітниками відділу розробив ряд проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем, моделюючих комплексів та тренажерів, пов’язаних з керуванням рухомими об’єктами різної природи в умовах конфлікту та невизначеності.

Це, зокрема, моделюючий комплекс для оптимізації взаємодії угрупувань керованих об’єктів космічного базування, що рухаються по кругових та емпіричних орбітах, для програми «зоряних війн».

В авіаційній галузі розроблено тренажери для безпечного злету та посадки літаків в екстремальних умовах. Створена система для гарантування м’якої посадки літака на авіаносець. Остання робота виконана у співпраці з NIST(Національний інститут стандартів і технологій, США).

В рамках проекту НТЦУ разом з харківськими та київськими фізиками в кооперації з Брукхейвенською національною лабораторією (США) розроблена система керування пучками заряджених частинок на основі рівнянь Власова та Фоккера-Планка-Колмогорова.

На базі марковської кліткової моделі створено моделюючий комплекс для пошуку та стеження за рухомими об’єктами для потреб ВМФ. Методика може бути застосована до пошуку стаціонарних цілей, що зазнали аварії та перебувають у важко доступних місцях, зокрема, затонулих суден, косяків риб.

Проблема уникнення сутичок рухомих об’єктів актуальна для безпечного руху в аеро та морських портах. Знання динамічних можливостей рухомих об’єктів та моделювання процесів дозволяє диспетчерським службам планувати безаварійне функціонування.

Гранти та відзнаки:

 • Грант соросівського професора ISSER SPU 041077 (1994-1996)
 • Державна премія України в  галузі  науки і техніки (1999)
 • Грант STCU 1746 (2002 – 2004),  грант STCU 5240 (2011 – 2013)
 • Премія імені  В.М.Глушкова (2003)
 • Гранти ФФД (2011-2013, МОН), (2013-2015, МОН), (2014-2015,НАН)

Членство в національних та міжнародних наукових організаціях:

 •  AMS  (American Mathematical  Society)
 • ISDG (International Society of Dynamic  Games)
 • GAMM (Gesellschaft  fϋr Angewandte  Mechanik  und Mathematik)
 • Pacific Optimization Research Activity Group (POP)
 • Президент української асоціації динамічних ігор

Членство у  редколегіях  наукових  журналів та збірників наукових праць:

 • Information Technology for Economics  and  Management  (Poland, Gliwice), головний редактор по Східній Європі
 • Проблемы  управления  и информатики
 • Proceedings of the Steklov Institute of  Mathematics (Єкатеринбургська  філія)
 • Теория оптимальных  решений
 • Кибернетика и вычислительная техника

Рейтинг у міжнародних науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 124, кількість посилань на них – 297, h – індекс – 12);
 • Goоgle Scolar (кількість робіт на обліку – 266; кількість посилань на них – 1868; h — індекс – 18).

Основні наукові публікації:

Монографії

 • Динамические  игры с разрывными траекториями, Наук. думка, 2005, 220с.  (Ю.Г.Кривонос, И.И. Матичин).
 • Soft Landing of Moving Objects, Gaithersburg, NIST, USA, 1998, 137 p.;
 • Conflict — Controlled Processes, Kluwer, Boston- London – Dordrecht, 1997, 424 p., перевидано у 2007, 2010, 2013, Springer Science and Business Media;
 • Линейно-квадратичные дифференциальные игры, Наук. думка,1994, 320с. (В.И.Жуковський);
 • Конфликтно-управляемые процессы, Наук. думка, 1992, 384 с.;

Міжнародні наукові огляди

 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 293 (L.A.Vlasenko, A.G.Rutkas)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 292  (L.A.Vlasenko)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2015, vol. 291 (G.Ts.Chikrii)
 • Bilinear  Markovian Processes of  Search for Stationary and Moving Objects, NATO Science for Peace and  Security, Series D: Information and  Communication Security, IOS Press, 2014, vol. 37 (P.Pardalos, V.Jatsenko, M.Fenn)
 • Dynamic Games Involving Impulses, Poland, Lublin Univ. Technology,  2013 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek)
 • Set – Valued Mapping in Game Problems of Dynamics, Proceedings of  ISAAC, Progress in analysis, Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2012
 • Mathematika Balkanica, New Seriea, vol. 26, 2012, Fasc. 1-2 (I.I.Matychyn, V.V.Onyshchenko)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2012, vol. 12 (A.A.Belousov, A.G. Chentsov)
 • Book “Modeling and Optimization”, Lublin Univ. Technology, Poland, 2011 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek, A. Smolarz)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2011, vol. 11  (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, vol. 271
 • New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010 (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl. 2  (A.A.Belousov)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl.1 (I.I.Matychyn)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Birkhauser, 2009 (I.I.Matychyn)
 • Optimization Method and Software, Spec. issue ded. to the  memory of Prof. N. Shor, Taylor and Francis, Oxfordshire, ИК, vol. 23,  No. 1 , 2008
 • Springer Book “Pareto-Optimality, Game Theory and Equilibria”,  2008
 • Advances in Dynamic Game Theory, Birkhauser, Boston, vol. 9,  2007 (I.I.Matychyn)
 • J. of Math. Science, Springer, New York, vol. 139, № 5, 2006 (A.A. Belousov)
 • Advances in Dynamic Games, Birkhauser, Boston, vol.8, part II, 2006
 • Nonlinear Analysis: Real World  Applications, Elsevier, 2005 (V.F. Zadorozhnii and others)
 • Computer and  Mathematics with Applications, Pergamon, Washington, USA, vol. 44,  2002 (S.D. Eidelman)
 • Game Theory and Appl. VI, Nova Science Publ., Huntington, New York, 2001. (S.D.Eidelman)
 • J. of Math., Game Theory and Algebra, Nova Science. Publ., Inc. vol.7,  № 2/3, 1998
 • Game Theory and Appl. III, Nova Science Publ., Inc., New York, 1997
 • J. of   Math. Science, Dynamical Systems, 2, Springer, 80 (1996)
 • New Trends in Dynamic Games and Applications, Birkhauser, Boston – Basel – Berlin, 1995, (J.S.Rappoport, P.V. Prokopovich)
 • J. “Facta Universitatis”, Univ. of  Nis, Jugoslavia, 1994,  vol. 1,  No.4 (Klimenko He. V.)
 • Mathematical Control Theory, Int. Math.Banach Center Publ., vol.14, PWN, Warsaw, 1985
 • Wissenschaftliche zeitschrift, Leipzig Techn. High.School, 1982 (B.N. Pshenichny, J.S.Rappoport)
Тульчинський Вадим Григорович

зав. лабораторії високопродуктивних та розподілених обчислень, канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

тел. (044) 526-36-03
email: icyb146@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився у 1968 році. Освіта вища (Московський інститут електронної техніки). З вересня 1993 року (після стажування) по січень 2010 року працював у відділі автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. За цей час пройшов шлях від інженера-програміста до старшого наукового співробітника (з 1996 року). У 1995 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03. У 2002 році отримав звання старшого наукового співробітника. В 2010 році (в зв’язку зі створенням лабораторії високопродуктивних та розподілених обчислень) обраний на посаду завідувача лабораторії

Науковi iнтереси

паралельні і розподілені обчислення, зокрема, ефективна обробка великих наборів даних, добування знань з дослідних даних (OLAP та data mining, геостатистика, аналіз часових рядів), подання і інтеграція даних (XML та сховища даних), штучний інтелект. Значна частина наукових досліджень спрямована на застосування в галузі обробки результатів геофізичних досліджень.

Член європейської (EAGE) та американської (SEG) асоціацій промислових геофізиків

Основнi результати

Роботи у галузі алгебро-граматичних методів розробки програмних систем за специфікацією моделі предметної області. За здобуті в цій галузі результати у 2001 році отримав премію Президента України для молодих вчених Національної академії наук України

Оригінальні результати наукової діяльності використано для розвитку інструментарію геологічного моделювання – пакетів “ГеоПошук”, “Tesseral 2-D”, “Tesseral Pro” для дослідження родовищ корисних копалин. Ці системи мають чимале впровадження як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Росії, Канаді, Китаї та США, неодноразово експонувалися на міжнародних виставках.

Отримані наукові результати доповідалися на багатьох наукових конференціях та надруковані у 60 публікаціях, з яких 12 опубліковані у останні 5 років, має 5 свідоцтв авторського права на програмний продукт

Семчик Тетяна Анатоліївна

канд.техн. наук, науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58

email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчила НТУУ «Київський політехнічний інститут (1984); захистила кандидатську дисертацію по темі «Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз» (2007).

Науковi iнтереси

 • розробка та математичне дослідження моделей функціональних систем організму людини.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 36. Рейтинг в науково – метричній базі Scopus:

 • кількість  робіт на обліку – 2,
 • кількість посилань на них – 3,
 • індекс Хірша – 1.
Романов Володимир Олександрович

зав. відділом №230, док. техн. наук, професор

тел. (044) 526-32-04

Коротка бiографiя

Народився 8 грудня 1944 року в м. Києві. В.О. Романов працює в Інституті кібернетики з 1968 року. Пройшов шлях від інженера до завідуючого науковим відділом. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Науковi iнтереси

В.О. Романов є розробником теорії і методів проектування засобів інформатики і комп’ютерного приладобудування, методів аналізу і обробки даних недетермінованої природи про стан складних біологічних об’єктів.

За безпосередньою участю В.О. Романова та під його керівництвом в Інституті кібернетики створено і впроваджено 20 систем збору і обробки даних, модулі профорієнтації для вітчизняних ПК, великі гібридні інтегральні схеми і гібридні інтегральні функціональні пристрої для енергетичного та транспортного машинобудування.

Основнi результати

За останні роки В.О. Романовим в рамках міжнародних проектів розроблені прилади сімейства «Флоратест» для експрес-діагностики стану сільськогоспо­дарських рослин, бездротові сенсорні мережі для промислового землеробства, прилади для експресного виявлення гострих вірусних інфекцій. Підписані три ліцензійні угоди на серійне виробництво приладів сімейства «Флоратест», за якими створено і впроваджено більше 50 приладів як в Україні, так і за кордоном.

У 2013–2014 роках В.О. Романовим розроблено і підготовлено до серійного виробництва інтелектуальні медичні комунікатори, підписана ліцензійна угода на їх виробництво. Діючі зразки медичних комунікаторів передані у центральний військовий госпіталь для дослідної експлуатації.

У 2014 році підготовлені проектні рішення для створення систем підвищення живучості солдата ХХІ сторіччя, пропозиції за якими направлені для впровадження у Міністерство оборони України.

В.О. Романов виконує значну організаційну роботу: з 1998 року учений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики з захисту дисертацій, з 2006 по 2011 рік – член експертної ради ВАК України, з 1996 року – головний редактор науково-технічного журналу «Електронні компоненти і системи».

В.О. Романов активно займається педагогічною діяльністю – 15 років викладав у НТУУ «КПІ» на факультеті авіакосмічних систем, активно працює з творчою молоддю – підготував двох докторів і двох кандидатів наук.

Має понад 200 наукових праць, серед яких 6 монографій, 6 держав­них стандартів і 36 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. 28 винаходів впроваджено у виробництво з загальним еконо­мічним ефектом 4423,67 тис. крб. Має у базі Scopus 6 праць, у базі Scholar Google – 83 праці.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України, премією імені академіка С.О. Лебедєва НАН України, є кращим винахідником НАН України, відзначений дипломом за кращий винахід України в номінації «Технології агропромислового комплексу».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

ЗА ПЕРІОД 2014-2018 РР.

 

 1. Mintser O., Romanov V., Galelyuka, Voronenko O. IT-communicators for medicine // International Journal «Information Models and Analyses». Vol. 3, Number 2. – Sofia, Bulgaria. – 2014. – P. 169–174.
 2. Тищенко А.В., Романов В.О., Галелюка І.Б. Застосування інформаційних технологій при обробці та руйнуванні матеріалів електрогідравлічним розрядом // Тези доповідей XХІ міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика–2014». – КПІ, Київ, Україна. – 2014, 23–27 вересня. – С. 190–191.
 3. Романов В.О., Галелюка И.Б., Груша В.М., КовырёваА.В., Грибова В.В. Особенности применения биосенсорных приборов и сенсорных сетей в прецизионном земледелии экологическом мониторинге // Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-6). – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна. – 2014, 29 вересня – 3 жовтня. – с. 24.
 4. Кундієв Ю.І., Палагін О.В., Лурін І.А., Верба А.В., Савицький В.Л., Власенко О.М., Романов В.О., Галелюка І.Б., Тарабан І.А., Галушко А.Н. Система дистанційного моніторингу стану боєздатності військовослужбовців // Харківська хірургічна школа, 2015, № 2. – С. 120–122.
 5. Патент України на корисну модель №98191. Система дистанційного моніторингу стану боєздатності особового складу збройних сил // Сергієнко І.В., Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Дегтярук В.І., Мінцер О.П., Дзядевич С.В. Бюл. № 8 від 27.04.2015.
 6. Romanov V., Gribova V., Galelyuka I., Voronenko O. Multilevel sensor networks for precision farming and environmental monitoring // Information Technologies & Knowledge. Vol. 9, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2015. – P. 3–10.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Допомога у спілкуванні з людиною, що має мовні та слухові обмеження» № 62686 від 26.11.2015 / Галелюка І.Б., Романов В.О., Мінцер О.П.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Порядок дій при наданні невідкладної медичної допомоги» № 62687 від 26.11.2015 / Галелюка І.Б., Романов В.О., Мінцер О.П.
 9. Romanov, I. Galelyuka, Ye. Sarakhan. Wireless sensor networks in agriculture // Proceedings of Seventh International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2015). – Cairo, Egypt. – 2015, December 12–14. – Р. 77-80.
 10. Kryvonos Yu., Romanov V., Wojcik W., Galelyuka I., Voronenko A. Application of Wireless Technologies in Agriculture, Ecological Monitoring and Defense // Proceeding of the 8th IEEE International conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications», IDAACS’2015. – Warsaw, Poland. – 2015, September 24–26. – Р. 855-858.
 11. Romanov V., Galelyuka I., Degtyaruk V., Chernetsky V., Chaikovsky I., Mintser O. Information technologies and computer devices for medicine // 7-ма міжнародна науково-технічна конференція SEMST-7 «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології». – Одеса, Україна. – 2016, 30 травня – 3 червня. – С. 107.
 12. Romanov V., Mintser O., Galelyuka I., Degtjaruk V., Chernetsky V., Chaykovsky I. Computer devices and information technologies for medicine // Information Technologies & Knowledge. Vol. 10, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2016. – P. 21–32.
 13. Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Voronenko O., Brayko Yu., Imamutdinova R. Wireless sensor network for precision farming and environmental protection // Information theories and applications, Volume 24, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2017. – P. 19–34.
 14. Романов В.А., Галелюка И.Б. Биометрическая идентификация личности и перспективы её применения в Украине // Электронные компоненты и системы, 2017, № 3 (219). – С. 14–17.
 15. Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Hrusha V., Voronenko O. Wireless Smart Biosensor for Sensor Networks in Ecological Monitoring // Proceeding of the 9th IEEE International conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications», IDAACS’2017. – Bucharest, Romania. – 2017, September 21–23. – Р. 679-683.
 16. Romanov V., Galelyuka I. Application and testing of wireless technologies for ecological monitoring // Proceeding of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Computing and Information Systems, ICICIS 2017. Volume 1. – Cairo, Egypt. – 2017, December 5–7. – Р. 27-32.
 17. Романов В.О., Галелюка І.Б., Антонова Г.В., Брайко Ю.О., Груша В.М., Імамутдінова Р.Г., Ковирьова О.В. Біометрична ідентифікація особи та її застосування в Україні // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, Україна. – 2017, 13-15 грудня. – С. 301-303.
 18. Палагін О., Романов В.О., Галелюка І.Б., Антонова Г.В., Брайко Ю.О., Вороненко О., Груша В.М., Імамутдінова Р.Г., Ковирьова О.В., Лаврентьєв В.М. Смарт-система для точного землеробства та екологічного моніторингу // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, Україна. – 2017, 13-15 грудня. – C. 291-293.
 19. G. Kryvonos, V.R.Romanov, I.B. Galelyuka, W. Woicik, T. Zyska, E. Amirgaliyev Recent Advances in Information Technology. Chapter 5: Independent Devices and Wireless Sensor Networks for Agriculture and Ecological Monitoring// CRC Press/Balkema, 2017. – P. 105-134.
 20. Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Вороненко О.В., Груша В.М., Ковирьова О.В., Антонова Г.В., Лаврентьєв В.М., Брайко Ю.О., Імамутдінова Р.Г. «Розумні» сенсорні мережі: від ідеї до ринку. // XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» ПТ-2018: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 – с.18-20.

Прилади сімейства «ФЛОРАТЕСТ»
 • виробляються серійно за трьома ліцензійними угодами
 • захищені 9 патентами України
 • на сьогодні впроваджено більше 50 приладів
Сенсорні мережі для промислового землеробства

Сенсорна мережа впроваджується у промислове сільське господарство за міжнародним проектом УНТЦ № 6064

Прилад для експрес-діагностики інфекційних захворювань
 • діючі зразки створені в рамках національного проекту і передані у дослідну експлуатацію в НУБіП
 • прилад захищений патентом України
Прилад для експрес-діагностики інфекційних захворювань
 • діючі зразки створені в рамках національного проекту і передані у дослідну експлуатацію в НУБіП
 • прилад захищений патентом України
Система підвищення живучості особового складу збройних сил України

Розроблений проект системи, напрацьовані схемотехнічні і архітектурні рішення, які захищені патентами України. За спільним рішенням НАН та НАМН України пропозиції щодо впровадження системи подані до Міністерства оборони України

Раппопорт Йосип Симович

канд.фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Київський імені Тараса Шевченка (1974); захистив кандидатську дисертацію «Линейная задача группового преследования с различными ограничениями на управление (1979).

Науковi iнтереси

 • задачі групового переслідування на основі правила екстремального прицілювання та методу розв’язуючих функцій, інтегральні та змішані обмеження на керування, ігрові задачі з термінальним функціоналом, аналітичні властивості спеціальних багатозначних відображень.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 60. Рейтинг в науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 21, кількість посилань на них – 25, індекс Хірша – 3);
 • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 25, кількість посилань на них – 104, індекс Хірша – 5).
Писаренко Валерій Георгійович

зав. відділом № 265, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526 60 39
тел. 098 874 93 81
email: jvpisarenko@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився 27.01.1942 року.Закінчив Московський держаний університет ім. М.В.Ломоносова у 1965 році.

Протягом науково-педагогічної діяльності працював на наступних посадах:

Інститут математики АН УССР:

з  01.03.1965 р. по 18.09.1966 р. – аспірант Інституту математики АН УССР.

Інститут теоретичної фізики АН УРСР:

з 19.09.1966 р. по 30.04.1967 р. —  аспірант Інституту теоретичної фізики АН УРСР;

з 01.05.1967 р. по 10.03.1968 р. — молодший науковий співробітник.

Інститут математики АН УРСР:

з 19.03.1968 р. по 16.05.1968 р. — молодший науковий співробітник;

з 16.05.1968 р. по 01.01.1975 р. — старший науковий співробітник.

Інститут фізики АН УРСР:

з 01.01.1975 р. по 22.01.1976 р. — зав. неструктурним відділом математичних проблем;

з 22.01.1976 р. по 24.06.1976 р. — в.о. зав. відділом математичних проблем фізики;

з 25.06.1976 р. по 30.04.1981 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Інститут геофізики ім.. С.І.Суботіна АН УРСР:

з 01.05.1981 р. по 28.08.1987 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 31.08.1987 р. по 30.06.1988 р.  – в.о зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут прикладної математики Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 01.07.1988 р. по 31.08.1989 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Амурський комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 30.08.1989 р. по 06.03.1992 р. – в.о. заступника директора з наукової роботи.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення Російської академії наук:

з 03.07.1992 р. по 10.09.1992 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут кібернетики АН України:

з 11.09.1992 р. по теперішній час — зав. відділом математичних проблем фізики.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за сумісництвом:

З 01.09.1997 р. по теперішній час – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за сумісництвом:

з 13.02.2003 р. по 30.06.2004 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та кафедри фінансів;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2005 р. – професор кафедри загальноекономічних дисциплін;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2007 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу.

Призначений на посаду завідуючого відділом математичних проблем фізики з 11.09.1992 р. наказом №276 від 11.09.1992 р.

Нагороджений Почесним Знаком “Переможець соціалістичного змагання 1978 року”. Нагороджений Медаллю “В память 1500- летия КИЕВА” (1982 р.). Обраний Іноземним членом Російської академії природничих наук (9.01. 1997 року). Рішенням федерації космонавтики Росії “За заслуги перед вітчизняною космонавтикою” нагороджений медаллю “100 лет со дня рождения С.П. Королева” (4.10.2007 року). Рішенням Інженерно-іноваційного комітету Аерокосмічного товариства України обраний членом цього комітету (16. 11.2007 р.).

Науковi iнтереси

Розробка математичних та алгоритмічних моделей отримання розв’язків змішаних задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними на базі використання засобів теорії груп та алгебр Лі.

Інформаційні моделі складних систем, сформованих соціальними групами поріднених властивостей  з метою  отримання вірогідних оцінок поведінки подібних груп в певних екстремальних ситуаціях, що загрожують існуванню даної групи.

Розробка інформаційних моделей гетеромедіуму як багатокомпонентного середовища з між фазовими переходами з метою керування станом подібного гетеромедіуму.

Інформаційні моделі механізмів нестаціонарного впливу гравітаційного потенціалу небесних тіл сонячної системи на періоди підвищення сейсмічної активності у геооболонках.

Розвиток фізичних основ інформатики перспективної завадозахищенного наддальнього зв’язку, базуючись на принципах модуляції штучно збуджених в лабораторії гравітаційних хвиль, які передбачувані релятивістськими теоріями простору-часу.

Створення системи інтелектуального управління оперативним виявленням та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів в природному середовищі та в техносфері.

Розробка інформаційних і алгоритмічних моделей функціонування короткотривалої та довготривалої пам’яті  людського мозку для задач вдосконалення методів інтерфейсу людина-машина  та навчання операторів, що керують складними природо-технічними комплексами.

Розробка інформаційних моделей економічних систем масштабу великої корпорації або держави для цілей оптимального керування базовими процесами в цих системах.

Основнi результати

Запропонував і математично обґрунтував узагальнення класичного методу Фур’є для отримання розв’язків рівнянь з частинним похідними на певний клас нелінійних інтегро-диференційних операторних рівнянь, коваріантних відносно перетворень компактних і некомпактних груп в багатовимірних субпроективних просторах.

Побудував математичну модель впливу ефектів скінченності швидкості розповсюдження взаємодії гравітуючих електрозаряджених мас на динаміку певних об’єктів космічного простору (1972 – 1973 рр.)

Запропонував та дослідив математичну модель впливу певних геофізичних полів космічного оточення Землі на момент розгрузки тектонічних навантажень її геооболонок (1975 рік)

Розробив наукові основи монокристалічного випромінювача когерентних вузкоспрямованих  гравітаційних хвиль на ефекті збудження когерентних коливань атомів кристалічної гратки спеціального кристалу під впливом відповідних потужних лазерних імпульсів (1983 – 1988 рр.)

Розробив концепцію формування та функціонування інтелектуальної системи УПРАВЛІННЯ _ ТЕП для управління оперативним виявленням, ідентифікацією та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів (ТЕП)  з використанням даних дистанційного та контактного зондування (2004 р.).

Створив математичне, алгоритмічне, технічне забезпечення базових компонентів даної системи, включаючи комплексну технологію формування та експлуатації технопарку мобільних безпілотних інтелектуалізованих роботів з мультиканальними сенсорами для розвідки зон впливу контрольованих ТЕП.

Апробував ряд компонентів цієї концепції на створених при його участі мобільних автономних роботів із елементами штучного інтелекту для задач Міністерства надзвичайних ситуацій України та ряду галузей економіки (2001 – 2004 рр.)

Розробив оригінальну математичну та алгебраїчну модель N – галузевої економіки корпорації або регіону з оптимальним управлінням окремих галузей економіки (2001 – 2004 рр.). Модель успішно апробована на Державному підприємстві “Укрзалізниця” (2002 – 2003 рр.) під час виконання під його керівництвом темою на замовлення ДП “Укрзалізниця”: «Аналіз обґрунтованості сучасних математичних методів оптимального керування складними системами на основі багатокритеріальних алгоритмів оптимізації щодо проблем найкращого вибору стратегії інвестування проектів ресурсозберігаючих залізничних технологій» (2002-2003 рр.).

Запропонував, обгрунтував та довів в спеціальних експериментах нові оригінальні технології імпульсного керування кристалізацією металевих розплавів для покращення якості металевих виробів, і частково апробував їх   на Донецькому металургійному заводі під час розробки на замовлення цього заводу теми: «Створення концепції на розробку і створення першої черги автоматизованих методик контролю й управління якістю процесу виплавки сталі в мартенівській печі та доведення її на установку піч-ковш (УПК)» (2004 р.).

Запропонував та обґрунтував концепцію оптимального інвестування рекреаційних технологій для зниження шкоди від шахтних териконів під час розробки  на замовлення ДП «Селідіввугілля» теми: «Програма рекультивації території вугледобувних підприємств (породних відвалів), включаючи відновлення рослин, кущів і дерев, що буде сприяти поліпшенню екологічного стану» (2004).

Розробив математичні основи спеціальних хвильових управляючих технологій оптимізації величини градієнту температур в охолодженому розплаві металу, які забезпечують значне підвищення експлуатаційних характеристик металевого виробу (2004 р.). Вказані хвильові технології були успішно апробовано на спеціально створеній експериментальній установці на марках металів, які випускаються рядом провідних металургійних комбінатів України (2005–2007рр.).

Розроблено досить загальних підхід до моделювання та керування гетеромедіумом, який успішно апробовано на рівні керованої еволюції багатокомпонентного розплаву металу з міжфазовими переходами на  субмолекулярному та атомному рівнях з отриманням металевих виробів з покращеними експлуатаційними характеристикми.

За ініціативою В.Г. Писаренка було створено (у 1999 р.) Фонд підтримки інженерів –дослідників, що дозволило йому провести кілька наукових конференцій молодих дослідників і студентів випускних курсів Києва, видати Праці конференцій.

Автор та співавтор більш 240 наукових робіт та винаходів, включаючи понад 15 монографій та підручників для студентів та викладачів.

Підготував до захисту 3 доктори и понад 10 кандидатів технічних, фізико-математичних та медичних наук.

Петренко Микола Григорович

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник від. №205

тел. (044) 526-31-60
email: petrng@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 19 жовтня 1954 року. В 1976 році закінчив Дніпропетровський державний університет, фізичний факультет за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”. По закінченні вказаного університету працював у системі ЦСУ УРСР на інженерних посадах (1976 – 1980 рр.). З 1980 року по теперішній час працює у відділі мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Пройшов шлях від інженера до провідного наукового співробітника, з 2014 року доктор технічних наук.

Науковi iнтереси

Під час роботи в Інституті кібернетики М. Г. Петренко розробив теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою та інструментальних онтологічних засобів, які реалізують інтегровані інформаційні технології комп’ютерної обробки природномовних об’єктів і роботи зі знаннями, системної інтеграції онтологічних знань предметних областей для проведення міждисциплінарних наукових досліджень та вирішення прикладних задач.

Отримані наукові результати створили методологічну базу, яка включає онтологічні методи, моделі та алгоритми аналізу і синтезу архітектури, структури та компонент системи, яка реалізує інформаційні технології роботи зі знаннями.

Розроблено метод автоматизованого проектування онтологій предметних областей (ПдО), який включає формальні моделі, методики й алгоритми синтезу сукупності статичних і динамічних онто-знань заданої ПдО на основі попередньо сформованого категоріального рівня, а також архітектуру та формальні моделі інструментальних засобів їх побудови. Метод формалізує процес вилучення з природномовних об’єктів елементарних знань у вигляді простих онтологічних концептів, їх строгої класифікації та подальшого поетапного узагальнення до концептуальної структури онто-знань, здатних забезпечити розв’язання прикладних задач заданої ПдО.

Розроблено метод побудови швидкодіючих апаратних лінгвістичних процесорів (АЛП), названий методом багаторівневих проекцій, сутність якого полягає в поетапному відображенні текстового подання вхідної інформації (текст ® графематична структура ® морфологічна структура ® синтаксична структура ® семантична структура) у відповідні структури мереж операційних автоматів із забезпеченням властивостей онтолого-керування та реконфігуровності. При цьому перша властивість забезпечує підвищення ступеню точності розпізнавання семантичних конструкцій речень тексту, а друга дозволяє реалізувати механізми предметно-проблемної орієнтації АЛП на обробку лінгвістичних корпусів текстів різних ПдО різного обсягу. Метод забезпечує підвищення продуктивності під час виконання процедур лінгвістичного аналізу корпусів текстів великого обсягу на 2–3 порядки, що особливо важливо в системах реального часу.

Прикладними проектами підтверджено, що розроблені теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою розширюють можливості систем обробки знань і комплексних технологій Data & Text mining за рахунок реалізації інтегрованих інформаційних технологій роботи зі знаннями, обробки текстової інформації надвеликих обсягів у довільних предметних областях, функціонування знання-орієнтованої інформаційної системи як для вирішення прикладних задач, так і (само) розвитку системи відповідно до загальної стратегії розвитку інтелектуальних інформаційних систем: інвентаризація та систематизація знань (розширення метазнань), формалізація та когнітивізація представлень, онтологізація та інтерпретаційне розширення системи знань, обсягу реакцій і асоціативних зв’язків.

На сьогодні М. Г. Петренко займається розбудовою онтолого-керованих інформаційних систем, які розвиваються та розробкою методологічних засад побудови тлумачних онтографічних словників із різних предметних дисциплін – словників нового типу. Зокрема, розроблено тлумачний онтографічний словник з інженерії знань.

М.Г. Петренко має понад 90 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 10 авторських свідоцтв і патентів. Ряд робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науковометричних базах Scopus та Google Scolar.

Основнi результати

 • Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – [Монография]. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 324 с.
 • Палагин А.В. Толковый словарь по инженерии знаний / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, И.А. Габидулин. –Киев: Сталь, 2014. – 289 с.
 • Палагин А.В. Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ. – 2014. – № 2. – С. 44–57.
 • К проектированию архитектуры компонент ЗОИС для перспективных научных исследований / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Н. Кулаковський, М.П. Слабковська]. – Біоніка інтелекту. – 2013. – №2.(81) – C.105-109.
 • Разработка программной и функциональной моделей библиотеки справочной информации в MODERN E-LEARNING / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Г.А. Могильный, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2013. – №4 (193). – Ч. 2 – С. 132–137.
 • К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначе­ния // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, Ю.Л. Тихонов]. – Проблеми програмування, 2012. – №2-3, Спеціальний випуск. – Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції з програмування “УкрПРОГ’2012, 22–24 травня 2012 р. – С. 289–298.
 • Формализация проблемы извлечения знаний из естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко, Д.С. Бибиков] // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2012. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • Палагин А.В. Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ф.Н. Горин. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012. – №11. – С. 3–12.
 • Программные модели инструментального комплекса онтологического наз­начения (ИКОН): библиотека словарей предметной области (ПдО) / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко К.С. Малахов, В.В. Семенков, Ю.Л. Тихонов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2012. – № 8 (179). – Ч. 2 – С. 151–157.
 • Основи проектування та розробки програмних моделей онтолого-керованих комп‘ютерних систем / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, О.В. Карун]. – Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 2 (34). – К.: НАУ, 2011. – С. 96–101.
 • Палагин А.В. Методика проектирования онтологии ПдО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, К.С. Малахов. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2011. – № 10. – С. 5–12.
 • Об онтологическом подходе в образовании / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 171–178.
 • К вопросу разработки онтолого-управляемой архитектуры интеллектуальной программной системы // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 179–184.
 • Алгебро-логічний підхід до аналізу та обробки текстової інформації /  [Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г., Бібіков Д.С.]. – Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 7-а міжн. наук.-практ. конф. з програмування “УкрПРОГ-2010”. – [Україна, Київ], 25–27 травня, 2010 р. – № 2–3. – С. 318–329.
 • Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход / [Палагин А.В., Крывый С.Л., Петренко Н.Г., Величко В.Ю.]. – УСиМ, 2010. – № 4, 5. – С. 3–14.
 • К вопросу автоматизированного построения онтологии предметной дисциплины для электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ю.Л. Тихонов, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2010. – №10 (152). – С. 171–179.
 • Палагин А.В. Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2009. – № 3. – С. 67–79.
 • Палагин А.В. Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – УсиМ.– 2009. – № 3. – С. 42–55.
 • Палагин А.В. Системно-онтологический анализ предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ, 2009. – № 4. – С. 3–14.
 • Про один підхід до аналізу та розуміння природномовних об’єктів /  [Палагін О.В., Світла С.Ю., Петренко М.Г., Величко В.Ю.]. – Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – С. 128–137.
 • Палагин А.В. К проектированию онтолого-управляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2008. – № 2. – С. 14–23.
 • Палагин А.В. К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2007. – № 3, 4. – С. 63–75.
 • Палагін О.В. Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, А.В. Михайлюк. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 2. – С. 3–18.
 • Палагін О.В. Розбудова абстрактної моделі мовно-онтологічної інформаційної системи / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 1. – С. 42–50.
 • Палагин А.В. Об одном подходе к формализованному представлению онтологии текстового документа / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, А.О. Севрук. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2007. – № 6. – С. 14–20.
 • Палагін О.В. Архітектурно-онтологічні принципи розбудови інтелектуальних інформаційних систем / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 4. – С.15–20.
 • Палагін О.В. Модель категоріального рівня мовно-онтологічної картини світу / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 3. – С. 91–104.
 • Петренко М. Г. Особливості розробки знання-орієнтованого лінгвістичного процесора / Петренко М. Г. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2006. – № 5. – С. 18–22.
 • Петренко Н.Г. Об одном подходе к переводу интерпретатора информационных структур в ПЛИС-реализацию / Н.Г. Петренко, А.А Софиюк. – УсиМ. – 2003. – № 6. – С. 48–56.
 • Петренко Н.Г. Особенности проектирования процессора на современной элементной базе / Н.Г. Петренко, А.Ф. Кургаев. – УсиМ. – 2003. – № 5. – С. 16–18.
 • Палагин А.В. Архитектурно-структурные особенности средств автоматизации процесса извлечения знаний из естественно-языковых текстов / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2013. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • К вопросу визуализации онтографов при разработке онтологий ПдД большого объема / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов] // Book “Information Technologies & Knowledge”, ITHEA, Vol. 6, N 1. – 2012. – P. 3–13.
 • К вопросу разработки информационно-справочного обеспечения инструментального комплекса онтологического назначения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Book “Problems of Computers Intellectualization”, ITHEA, Kiev – Sofia, 2012. – P. 91–98.
 • Знание-ориентированные системы разработки электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 304–313.
 • К интеграции онтологий предметных областей // [А.В. Палагин, А.В. Михайлюк, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 69–85.
 • Петренко Н.Г. Компьютерные онтологии и онтолого-управляемая архитектура информационных систем // Н.Г. Петренко. – Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 86–92.
 • К анализу естественно-языковых объектов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Book Intelligent Processing, Varna, Bulgaria. – 2009. – N 9. – P. 36–43.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования онтолого-управляемой ИС обработки ЕЯО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Varna, Bulgaria, 2008. – N 2. – P. 160–164.
 • Информационная модель обработки естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, В.П. Гладун, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, А.О. Севрук, А.В. Михайлюк]­ // Proceedings XIII-th Intern. conf., “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS’2007. – Varna, Bulgaria, 2007. – Vol. 2. – P. 525–527.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования знание-ориентированной информационной системы (онтологический аспект) / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, С.Л. Крывый. – Материалы ХIV международной научно-практической конференции “Сучасні інформаційні та електронні технології” (Одесса–2013). – 27–31 мая, Одесса, 2013. – С. 87–90.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, С.Л Кривий, В.М. Опанасенко, О.Т. Софіюк, Г.Є. Митрофанова, В.М. Мушка] / Патент на корисну модель № 72914. – Опубл. 27. 08. 2012, Бюл. № 16.
 • Знання-орієнтовані засоби підтримки процесів інформаційного супроводу медичного обслуговування населення / [О.П. Мінцер, О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, О.Є. Стрижак, Г. Тахере]. – Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 1. – С. 22–37.
 • Интеграция методов “электронного образования” и онтологического инжиниринга / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці.” – Луганськ, 15–17 квітня 2010 р. – Луганськ: Phoenix, 2010. – С. 79–83.
 • Розробка методів та засобів онтолого-лінгвістичного аналізу природномовних об’єктів // [М.Г. Петренко, О.В. Палагін, В.Ю. Величко, С.Л. Кривий]. – К.: 2009. – 38 с. – (Препр. / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова; 2009-2).
 • Палагін О.В. Модель системи аналізу та обробки текстової інформації силогістичного характеру / О.В. Палагін, С.Л. Кривий. М.Г. Петренко //  Праці IV міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – УжНУ, 29 вересня – 4 жовтня, 2008. – С. 130–134.
 • Informational model of natural language processing [A. Palagin, V. Gladun, N. Petrenko, V. Velychko, A. Sevruk, A. Mikhailyuk]. – International Journal “Information Technologies and Knowledge.” – Vol. 2. – N 1. – 2008. – P. 5–6.
 • Севрук О.О. Знання-орієнтована пошукова система на основі мовно-онтологічної картини світу / О.О. Севрук, М.Г. Петренко // ХІІІ міжн. конф. “Автоматика–2006”, 2007. – Вінниця. – С. 462–465.
 • Пристрій сортування даних / О.В. Палагін, В.М. Опанасенко, В.Г. Сахарін, М.Г. Петренко / Патент на винахід № 59716. – Опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю Величко та ін. / Патент на винахід № 104225. – Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
1 2 3 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Пошта / Mail