НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Писаренко Валерій Георгійович

зав. відділом № 265, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526 60 39
тел. 098 874 93 81
email: jvpisarenko@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився 27.01.1942 року.Закінчив Московський держаний університет ім. М.В.Ломоносова у 1965 році.

Протягом науково-педагогічної діяльності працював на наступних посадах:

Інститут математики АН УССР:

з  01.03.1965 р. по 18.09.1966 р. – аспірант Інституту математики АН УССР.

Інститут теоретичної фізики АН УРСР:

з 19.09.1966 р. по 30.04.1967 р. —  аспірант Інституту теоретичної фізики АН УРСР;

з 01.05.1967 р. по 10.03.1968 р. — молодший науковий співробітник.

Інститут математики АН УРСР:

з 19.03.1968 р. по 16.05.1968 р. — молодший науковий співробітник;

з 16.05.1968 р. по 01.01.1975 р. — старший науковий співробітник.

Інститут фізики АН УРСР:

з 01.01.1975 р. по 22.01.1976 р. — зав. неструктурним відділом математичних проблем;

з 22.01.1976 р. по 24.06.1976 р. — в.о. зав. відділом математичних проблем фізики;

з 25.06.1976 р. по 30.04.1981 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Інститут геофізики ім.. С.І.Суботіна АН УРСР:

з 01.05.1981 р. по 28.08.1987 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 31.08.1987 р. по 30.06.1988 р.  – в.о зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут прикладної математики Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 01.07.1988 р. по 31.08.1989 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Амурський комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 30.08.1989 р. по 06.03.1992 р. – в.о. заступника директора з наукової роботи.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення Російської академії наук:

з 03.07.1992 р. по 10.09.1992 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут кібернетики АН України:

з 11.09.1992 р. по теперішній час — зав. відділом математичних проблем фізики.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за сумісництвом:

З 01.09.1997 р. по теперішній час – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за сумісництвом:

з 13.02.2003 р. по 30.06.2004 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та кафедри фінансів;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2005 р. – професор кафедри загальноекономічних дисциплін;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2007 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу.

Призначений на посаду завідуючого відділом математичних проблем фізики з 11.09.1992 р. наказом №276 від 11.09.1992 р.

Нагороджений Почесним Знаком “Переможець соціалістичного змагання 1978 року”. Нагороджений Медаллю “В память 1500- летия КИЕВА” (1982 р.). Обраний Іноземним членом Російської академії природничих наук (9.01. 1997 року). Рішенням федерації космонавтики Росії “За заслуги перед вітчизняною космонавтикою” нагороджений медаллю “100 лет со дня рождения С.П. Королева” (4.10.2007 року). Рішенням Інженерно-іноваційного комітету Аерокосмічного товариства України обраний членом цього комітету (16. 11.2007 р.).

Науковi iнтереси

Розробка математичних та алгоритмічних моделей отримання розв’язків змішаних задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними на базі використання засобів теорії груп та алгебр Лі.

Інформаційні моделі складних систем, сформованих соціальними групами поріднених властивостей  з метою  отримання вірогідних оцінок поведінки подібних груп в певних екстремальних ситуаціях, що загрожують існуванню даної групи.

Розробка інформаційних моделей гетеромедіуму як багатокомпонентного середовища з між фазовими переходами з метою керування станом подібного гетеромедіуму.

Інформаційні моделі механізмів нестаціонарного впливу гравітаційного потенціалу небесних тіл сонячної системи на періоди підвищення сейсмічної активності у геооболонках.

Розвиток фізичних основ інформатики перспективної завадозахищенного наддальнього зв’язку, базуючись на принципах модуляції штучно збуджених в лабораторії гравітаційних хвиль, які передбачувані релятивістськими теоріями простору-часу.

Створення системи інтелектуального управління оперативним виявленням та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів в природному середовищі та в техносфері.

Розробка інформаційних і алгоритмічних моделей функціонування короткотривалої та довготривалої пам’яті  людського мозку для задач вдосконалення методів інтерфейсу людина-машина  та навчання операторів, що керують складними природо-технічними комплексами.

Розробка інформаційних моделей економічних систем масштабу великої корпорації або держави для цілей оптимального керування базовими процесами в цих системах.

Основнi результати

Запропонував і математично обґрунтував узагальнення класичного методу Фур’є для отримання розв’язків рівнянь з частинним похідними на певний клас нелінійних інтегро-диференційних операторних рівнянь, коваріантних відносно перетворень компактних і некомпактних груп в багатовимірних субпроективних просторах.

Побудував математичну модель впливу ефектів скінченності швидкості розповсюдження взаємодії гравітуючих електрозаряджених мас на динаміку певних об’єктів космічного простору (1972 – 1973 рр.)

Запропонував та дослідив математичну модель впливу певних геофізичних полів космічного оточення Землі на момент розгрузки тектонічних навантажень її геооболонок (1975 рік)

Розробив наукові основи монокристалічного випромінювача когерентних вузкоспрямованих  гравітаційних хвиль на ефекті збудження когерентних коливань атомів кристалічної гратки спеціального кристалу під впливом відповідних потужних лазерних імпульсів (1983 – 1988 рр.)

Розробив концепцію формування та функціонування інтелектуальної системи УПРАВЛІННЯ _ ТЕП для управління оперативним виявленням, ідентифікацією та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів (ТЕП)  з використанням даних дистанційного та контактного зондування (2004 р.).

Створив математичне, алгоритмічне, технічне забезпечення базових компонентів даної системи, включаючи комплексну технологію формування та експлуатації технопарку мобільних безпілотних інтелектуалізованих роботів з мультиканальними сенсорами для розвідки зон впливу контрольованих ТЕП.

Апробував ряд компонентів цієї концепції на створених при його участі мобільних автономних роботів із елементами штучного інтелекту для задач Міністерства надзвичайних ситуацій України та ряду галузей економіки (2001 – 2004 рр.)

Розробив оригінальну математичну та алгебраїчну модель N – галузевої економіки корпорації або регіону з оптимальним управлінням окремих галузей економіки (2001 – 2004 рр.). Модель успішно апробована на Державному підприємстві “Укрзалізниця” (2002 – 2003 рр.) під час виконання під його керівництвом темою на замовлення ДП “Укрзалізниця”: «Аналіз обґрунтованості сучасних математичних методів оптимального керування складними системами на основі багатокритеріальних алгоритмів оптимізації щодо проблем найкращого вибору стратегії інвестування проектів ресурсозберігаючих залізничних технологій» (2002-2003 рр.).

Запропонував, обгрунтував та довів в спеціальних експериментах нові оригінальні технології імпульсного керування кристалізацією металевих розплавів для покращення якості металевих виробів, і частково апробував їх   на Донецькому металургійному заводі під час розробки на замовлення цього заводу теми: «Створення концепції на розробку і створення першої черги автоматизованих методик контролю й управління якістю процесу виплавки сталі в мартенівській печі та доведення її на установку піч-ковш (УПК)» (2004 р.).

Запропонував та обґрунтував концепцію оптимального інвестування рекреаційних технологій для зниження шкоди від шахтних териконів під час розробки  на замовлення ДП «Селідіввугілля» теми: «Програма рекультивації території вугледобувних підприємств (породних відвалів), включаючи відновлення рослин, кущів і дерев, що буде сприяти поліпшенню екологічного стану» (2004).

Розробив математичні основи спеціальних хвильових управляючих технологій оптимізації величини градієнту температур в охолодженому розплаві металу, які забезпечують значне підвищення експлуатаційних характеристик металевого виробу (2004 р.). Вказані хвильові технології були успішно апробовано на спеціально створеній експериментальній установці на марках металів, які випускаються рядом провідних металургійних комбінатів України (2005–2007рр.).

Розроблено досить загальних підхід до моделювання та керування гетеромедіумом, який успішно апробовано на рівні керованої еволюції багатокомпонентного розплаву металу з міжфазовими переходами на  субмолекулярному та атомному рівнях з отриманням металевих виробів з покращеними експлуатаційними характеристикми.

За ініціативою В.Г. Писаренка було створено (у 1999 р.) Фонд підтримки інженерів –дослідників, що дозволило йому провести кілька наукових конференцій молодих дослідників і студентів випускних курсів Києва, видати Праці конференцій.

Автор та співавтор більш 240 наукових робіт та винаходів, включаючи понад 15 монографій та підручників для студентів та викладачів.

Підготував до захисту 3 доктори и понад 10 кандидатів технічних, фізико-математичних та медичних наук.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail