НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Петренко Микола Григорович

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник від. №205

тел. (044) 526-31-60
email: petrng@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 19 жовтня 1954 року. В 1976 році закінчив Дніпропетровський державний університет, фізичний факультет за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”. По закінченні вказаного університету працював у системі ЦСУ УРСР на інженерних посадах (1976 – 1980 рр.). З 1980 року по теперішній час працює у відділі мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Пройшов шлях від інженера до провідного наукового співробітника, з 2014 року доктор технічних наук.

Науковi iнтереси

Під час роботи в Інституті кібернетики М. Г. Петренко розробив теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою та інструментальних онтологічних засобів, які реалізують інтегровані інформаційні технології комп’ютерної обробки природномовних об’єктів і роботи зі знаннями, системної інтеграції онтологічних знань предметних областей для проведення міждисциплінарних наукових досліджень та вирішення прикладних задач.

Отримані наукові результати створили методологічну базу, яка включає онтологічні методи, моделі та алгоритми аналізу і синтезу архітектури, структури та компонент системи, яка реалізує інформаційні технології роботи зі знаннями.

Розроблено метод автоматизованого проектування онтологій предметних областей (ПдО), який включає формальні моделі, методики й алгоритми синтезу сукупності статичних і динамічних онто-знань заданої ПдО на основі попередньо сформованого категоріального рівня, а також архітектуру та формальні моделі інструментальних засобів їх побудови. Метод формалізує процес вилучення з природномовних об’єктів елементарних знань у вигляді простих онтологічних концептів, їх строгої класифікації та подальшого поетапного узагальнення до концептуальної структури онто-знань, здатних забезпечити розв’язання прикладних задач заданої ПдО.

Розроблено метод побудови швидкодіючих апаратних лінгвістичних процесорів (АЛП), названий методом багаторівневих проекцій, сутність якого полягає в поетапному відображенні текстового подання вхідної інформації (текст ® графематична структура ® морфологічна структура ® синтаксична структура ® семантична структура) у відповідні структури мереж операційних автоматів із забезпеченням властивостей онтолого-керування та реконфігуровності. При цьому перша властивість забезпечує підвищення ступеню точності розпізнавання семантичних конструкцій речень тексту, а друга дозволяє реалізувати механізми предметно-проблемної орієнтації АЛП на обробку лінгвістичних корпусів текстів різних ПдО різного обсягу. Метод забезпечує підвищення продуктивності під час виконання процедур лінгвістичного аналізу корпусів текстів великого обсягу на 2–3 порядки, що особливо важливо в системах реального часу.

Прикладними проектами підтверджено, що розроблені теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою розширюють можливості систем обробки знань і комплексних технологій Data & Text mining за рахунок реалізації інтегрованих інформаційних технологій роботи зі знаннями, обробки текстової інформації надвеликих обсягів у довільних предметних областях, функціонування знання-орієнтованої інформаційної системи як для вирішення прикладних задач, так і (само) розвитку системи відповідно до загальної стратегії розвитку інтелектуальних інформаційних систем: інвентаризація та систематизація знань (розширення метазнань), формалізація та когнітивізація представлень, онтологізація та інтерпретаційне розширення системи знань, обсягу реакцій і асоціативних зв’язків.

На сьогодні М. Г. Петренко займається розбудовою онтолого-керованих інформаційних систем, які розвиваються та розробкою методологічних засад побудови тлумачних онтографічних словників із різних предметних дисциплін – словників нового типу. Зокрема, розроблено тлумачний онтографічний словник з інженерії знань.

М.Г. Петренко має понад 90 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 10 авторських свідоцтв і патентів. Ряд робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науковометричних базах Scopus та Google Scolar.

Основнi результати

 • Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – [Монография]. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 324 с.
 • Палагин А.В. Толковый словарь по инженерии знаний / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, И.А. Габидулин. –Киев: Сталь, 2014. – 289 с.
 • Палагин А.В. Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ. – 2014. – № 2. – С. 44–57.
 • К проектированию архитектуры компонент ЗОИС для перспективных научных исследований / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Н. Кулаковський, М.П. Слабковська]. – Біоніка інтелекту. – 2013. – №2.(81) – C.105-109.
 • Разработка программной и функциональной моделей библиотеки справочной информации в MODERN E-LEARNING / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Г.А. Могильный, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2013. – №4 (193). – Ч. 2 – С. 132–137.
 • К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначе­ния // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, Ю.Л. Тихонов]. – Проблеми програмування, 2012. – №2-3, Спеціальний випуск. – Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції з програмування “УкрПРОГ’2012, 22–24 травня 2012 р. – С. 289–298.
 • Формализация проблемы извлечения знаний из естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко, Д.С. Бибиков] // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2012. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • Палагин А.В. Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ф.Н. Горин. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012. – №11. – С. 3–12.
 • Программные модели инструментального комплекса онтологического наз­начения (ИКОН): библиотека словарей предметной области (ПдО) / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко К.С. Малахов, В.В. Семенков, Ю.Л. Тихонов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2012. – № 8 (179). – Ч. 2 – С. 151–157.
 • Основи проектування та розробки програмних моделей онтолого-керованих комп‘ютерних систем / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, О.В. Карун]. – Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 2 (34). – К.: НАУ, 2011. – С. 96–101.
 • Палагин А.В. Методика проектирования онтологии ПдО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, К.С. Малахов. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2011. – № 10. – С. 5–12.
 • Об онтологическом подходе в образовании / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 171–178.
 • К вопросу разработки онтолого-управляемой архитектуры интеллектуальной программной системы // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 179–184.
 • Алгебро-логічний підхід до аналізу та обробки текстової інформації /  [Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г., Бібіков Д.С.]. – Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 7-а міжн. наук.-практ. конф. з програмування “УкрПРОГ-2010”. – [Україна, Київ], 25–27 травня, 2010 р. – № 2–3. – С. 318–329.
 • Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход / [Палагин А.В., Крывый С.Л., Петренко Н.Г., Величко В.Ю.]. – УСиМ, 2010. – № 4, 5. – С. 3–14.
 • К вопросу автоматизированного построения онтологии предметной дисциплины для электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ю.Л. Тихонов, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2010. – №10 (152). – С. 171–179.
 • Палагин А.В. Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2009. – № 3. – С. 67–79.
 • Палагин А.В. Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – УсиМ.– 2009. – № 3. – С. 42–55.
 • Палагин А.В. Системно-онтологический анализ предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ, 2009. – № 4. – С. 3–14.
 • Про один підхід до аналізу та розуміння природномовних об’єктів /  [Палагін О.В., Світла С.Ю., Петренко М.Г., Величко В.Ю.]. – Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – С. 128–137.
 • Палагин А.В. К проектированию онтолого-управляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2008. – № 2. – С. 14–23.
 • Палагин А.В. К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2007. – № 3, 4. – С. 63–75.
 • Палагін О.В. Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, А.В. Михайлюк. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 2. – С. 3–18.
 • Палагін О.В. Розбудова абстрактної моделі мовно-онтологічної інформаційної системи / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 1. – С. 42–50.
 • Палагин А.В. Об одном подходе к формализованному представлению онтологии текстового документа / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, А.О. Севрук. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2007. – № 6. – С. 14–20.
 • Палагін О.В. Архітектурно-онтологічні принципи розбудови інтелектуальних інформаційних систем / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 4. – С.15–20.
 • Палагін О.В. Модель категоріального рівня мовно-онтологічної картини світу / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 3. – С. 91–104.
 • Петренко М. Г. Особливості розробки знання-орієнтованого лінгвістичного процесора / Петренко М. Г. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2006. – № 5. – С. 18–22.
 • Петренко Н.Г. Об одном подходе к переводу интерпретатора информационных структур в ПЛИС-реализацию / Н.Г. Петренко, А.А Софиюк. – УсиМ. – 2003. – № 6. – С. 48–56.
 • Петренко Н.Г. Особенности проектирования процессора на современной элементной базе / Н.Г. Петренко, А.Ф. Кургаев. – УсиМ. – 2003. – № 5. – С. 16–18.
 • Палагин А.В. Архитектурно-структурные особенности средств автоматизации процесса извлечения знаний из естественно-языковых текстов / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2013. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • К вопросу визуализации онтографов при разработке онтологий ПдД большого объема / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов] // Book “Information Technologies & Knowledge”, ITHEA, Vol. 6, N 1. – 2012. – P. 3–13.
 • К вопросу разработки информационно-справочного обеспечения инструментального комплекса онтологического назначения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Book “Problems of Computers Intellectualization”, ITHEA, Kiev – Sofia, 2012. – P. 91–98.
 • Знание-ориентированные системы разработки электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 304–313.
 • К интеграции онтологий предметных областей // [А.В. Палагин, А.В. Михайлюк, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 69–85.
 • Петренко Н.Г. Компьютерные онтологии и онтолого-управляемая архитектура информационных систем // Н.Г. Петренко. – Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 86–92.
 • К анализу естественно-языковых объектов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Book Intelligent Processing, Varna, Bulgaria. – 2009. – N 9. – P. 36–43.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования онтолого-управляемой ИС обработки ЕЯО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Varna, Bulgaria, 2008. – N 2. – P. 160–164.
 • Информационная модель обработки естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, В.П. Гладун, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, А.О. Севрук, А.В. Михайлюк]­ // Proceedings XIII-th Intern. conf., “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS’2007. – Varna, Bulgaria, 2007. – Vol. 2. – P. 525–527.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования знание-ориентированной информационной системы (онтологический аспект) / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, С.Л. Крывый. – Материалы ХIV международной научно-практической конференции “Сучасні інформаційні та електронні технології” (Одесса–2013). – 27–31 мая, Одесса, 2013. – С. 87–90.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, С.Л Кривий, В.М. Опанасенко, О.Т. Софіюк, Г.Є. Митрофанова, В.М. Мушка] / Патент на корисну модель № 72914. – Опубл. 27. 08. 2012, Бюл. № 16.
 • Знання-орієнтовані засоби підтримки процесів інформаційного супроводу медичного обслуговування населення / [О.П. Мінцер, О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, О.Є. Стрижак, Г. Тахере]. – Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 1. – С. 22–37.
 • Интеграция методов “электронного образования” и онтологического инжиниринга / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці.” – Луганськ, 15–17 квітня 2010 р. – Луганськ: Phoenix, 2010. – С. 79–83.
 • Розробка методів та засобів онтолого-лінгвістичного аналізу природномовних об’єктів // [М.Г. Петренко, О.В. Палагін, В.Ю. Величко, С.Л. Кривий]. – К.: 2009. – 38 с. – (Препр. / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова; 2009-2).
 • Палагін О.В. Модель системи аналізу та обробки текстової інформації силогістичного характеру / О.В. Палагін, С.Л. Кривий. М.Г. Петренко //  Праці IV міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – УжНУ, 29 вересня – 4 жовтня, 2008. – С. 130–134.
 • Informational model of natural language processing [A. Palagin, V. Gladun, N. Petrenko, V. Velychko, A. Sevruk, A. Mikhailyuk]. – International Journal “Information Technologies and Knowledge.” – Vol. 2. – N 1. – 2008. – P. 5–6.
 • Севрук О.О. Знання-орієнтована пошукова система на основі мовно-онтологічної картини світу / О.О. Севрук, М.Г. Петренко // ХІІІ міжн. конф. “Автоматика–2006”, 2007. – Вінниця. – С. 462–465.
 • Пристрій сортування даних / О.В. Палагін, В.М. Опанасенко, В.Г. Сахарін, М.Г. Петренко / Патент на винахід № 59716. – Опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю Величко та ін. / Патент на винахід № 104225. – Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail