НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Палагiн Олександр Васильович

заст. директора з наукової роботи, док. техн. наук, проф., академік НАН України, зав. вiддiлом № 205

тел. 526-33-48
email: palagin_a@ukr.net

Коротка бiографiя

Олександр Васильович Палагін народився 17 липня 1939 р. в с.Ново-Архангельск Кіровоградської області. Середню школу закінчив у м. Києві в 1956 р. із золотою медаллю і поступив до Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 р., отримавши диплом інженера-електрика за спеціальністю «математичні та обчислювально-розв’язувальні прилади та пристрої». Свою трудову діяльність він розпочав у 1960 р. в Обчислювальному центрі АН УРСР, перетвореному в 1962 р. на Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Пройшов шлях від інженера до завідуючого відділом і заступника директора. Заслужений винахідник України (1982 р.), професор (1985 р.), член-кореспондент НАН України (1990 р.), академік НАН України (2006 р.).

Науковi iнтереси

Наукова і практична діяльність Палагіна О.В. пов’язана з розробкою теоретичних основ і практичних методів архітектурно-структурної організації універсальних і спеціалізованих комп’ютерних засобів та систем, інформатизації наукових досліджень, знання-орієнтованих інформаційних систем.

З його ім’ям пов’язано створення перших вітчизняних міні- та мікропроцесорів та ЕОМ, зокрема ЕОМ з гнучкою архітектурою, ефективних методів структурного синтезу керуючих автоматів. Спільно з підприємствами галузевих міністерств (НВО «Світлана», НВО ім. С.П.Корольова) створено сімейства мікроЕОМ: «Електроніка — С5», «Нейрон», СОУ тощо. Велику увагу було приділено вирішенню проблем масової комп’ютеризації  промислових галузей та сфери наукових досліджень.

Основні результати наукових та практичних робіт цього напряму відображено в монографіях: «МиниЭВМ. Принципы построения и проектирования» (1975 р.), LAX 2 Computer implementation. Stockholm (1978 р.), «Микропроцессорные системы обработки информации» (1993 р.), «Синтез микропрограммных устройств управления» (1997 р.).

Основнi результати

Особливістю теоретичної і практичної діяльності О.В.Палагіна є її винахідницька складова. Всі розробки підтримані багатьма патентами  СРСР та України. Відмінною рисою досліджень, виконаних О.В.Палагіним особисто та під його науковим керівництвом, є системний підхід, оригінальність та орієнтація на серійне упровадження. Саме в процесі архітектурно-структурного проектування мікропроцесорних систем було запропоновано загальний логіко-інформаційний метод, який базується на комплексному використанні фундаментальних положень теорії автоматів і теорії інформації, вперше введено і формалізоване поняття ентропії автомата.

Багато років О.В.Палагін був науковим керівником Державної науково-технічної програми 06.05 “Перспективні засоби обчислювальної техніки”. Методи та технології системної інтеграції в задачах дослідницького проектування знайшли відображення в монографіях “Системная интеграция средств компьютерной техники” (2005 р.), «Реконфигурируемые вычислительные системы» (2006 р.), “Проектирование реконфигурируемых цифровых систем” (2011 р.).

Основою сучасного етапу інноваційного розвитку суспільства є не традиційні природні ресурси, а знання-орієнтовні технології. Розвиток технологій ефективного оперування знаннями, побудованих на засадах конструктивних наукових теорій, є центральною проблемою інформатики. Саме тому останній період наукової діяльності О.В.Палагіна пов’язаний із розв’язанням проблем міждисциплінарних наукових досліджень та управлінням знаннями, розробкою інструментальних засобів автоматизованої побудови формальних комп’ютерних онтологій та мереж знань, архітектурно-структурної організації знання-орієнтованих інформаційних систем (монографії: «Онтологические методы и средства обработки предметних знаний» (2012 р.), «Толковый словарь по инженерии знаний» (2014 р.), «Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань» (2017 р.)).

Всього ним опубліковано понад 500 наукових робіт, зокрема 20 монографій, та понад 100 винаходів.

О.В.Палагін веде активну науково — організаційну та громадську діяльність: голова Наукової ради «Інформація, мова, інтелект», зам. головного редактора журналу «УСиМ», член редколегії ще трьох наукових журналів, член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій ІК НАНУ, керівник секції Наукової ради НАН України з проблем «Кібернетики», віце-президент Української Федерації Інформатики.

О.В.Палагін неодноразово виступав з доповідями та лекціями у США, Швеції, Нідерландах, Італії, Польщі, Угорщині та інших країнах, вільно володіє англійською мовою. Приймав активну участь в міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ЄВРОМІКРО, ІЕЕЕ та ін.), був головою ряду міжнародних конференцій.

О.В.Палагін багато уваги приділяє підготовці кадрів. Під його науковим керівництвом підготовлено 20 кандидатів та 5 докторів наук.

Наукова, винахідницька, науково-організаційна та педагогічна діяльність О.В.Палагіна відзначена урядовими та академічними нагородами: орденами «Знак пошани» (1986 р.), «За заслуги ІІІ ст.» (2010 р.), двома медалями, відзнаками НАН України «За наукові досягнення» (2007 р.), «За підготовку наукової зміни» (2015 р). Він лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987 р.), лауреат премії Ради міністрів СРСР (1984 р.), премій НАН України ім. С.О.Лебедєва (1983 р.) та В.М.Глушкова (2013 р.).

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

  1. Palagin O.V. The Noosphere Paradigm of the Development of Science and Artificial Intelligence / O.V. Palagin, A. F. Kurgaev, A. I. Shevchenko // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – July 2017, Volume 53, Issue 4, pp 503–511.
  2. Palagin O.V. Functionally Oriented Approach in Research-Related Design // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – November 2017, Volume 53, Issue 6, pp 986–992..
  3. Палагін О.В. Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань / О.В. Палагін, М.Г. Петренко // Київ: Інтерсервіс, 2017. – 478 с.
  4. Палагин А.В. Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляе-мых систем исследовательского проектирования // Управляющие системы и машины.- 2016. -№6, С.3-11.
  5. Palagin O.V. Ontology conception of transdisciplinary scientific research // Электронное моделирование. — том 38, №5, 2016, С. 3-10.
  6. Палагін О.В. До питання інформаційної підтримки наукових досліджень / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв // Вісник НАН України, 2015, № 8, С.33-48.
  7. Палагин А.В. Реконфигурируемые структуры на базе FPGA: Синтез проблемно-ориентированных структур / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко, С.Л. Крывый. — Verlag: LAP Lambert Academic Publishing, 2014.- 54c.
  8. Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации / А.В. Палагин // Вісник НАН України. — 2014, №7, С.25-33.
  9. Palagin A. The structure of FPGA-based cyclic-code converters / A. Palagin, V. Opanasenko. S. Krivoi // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). Springer. – 2013, Vol. 22, N.4. – PP. 206-216.
  10. Transdisciplinarity problems and the role of informatics / O.V. Palagin // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – September 2013, Volume 49, Issue 5 – PP. 643-651.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

Пошта / Mail