НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Хіміч Олександр Миколайович

член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф.

тел. (044) 526 60 88
тел. (044) 526 11 96
email: khimich505@gmail.com

Коротка бiографiя

О.М. Хіміч 1951 р. народження працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1973 року після закінчення факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З листопада 2004 року займає посаду завідувача відділу.

В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

В 2002 р. – присуджено звання старшого наукового співробітника.

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.).

В 2014 р. – присуджено звання професора.

В 2015 р. – обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 11 свідоцтв про авторське право.

Підготував п’ятьох кандидатів наук.

 

За сумісництвом професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри АСОІУ факультету ФІОТ НТУУ «КПІ»: Спецкурси — «Методи дослідження математичних моделей з наближеними даними» та «Методи паралельних обчислень».

Член Вченої ради Інституту кібернетики НАН України, член спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Інституту кібернетики НАН  України (Д 26.194.02) та Інституту математики НАН України (Д 26.206.02).

Член редколлегии: журнала «Journal Numerical and Applied Mathematics» (Series Numerical Mathematics), Львівський національний університет імені І. Франко; наукового збірника «Математичне та комп’ютерне моделювання” м. Кам’янець-Подільськ; наукового збірника «Методы оптимальных решений», Інститут кібернетики НАН України м. Київ; міжнародного наукового журналу «ScienceRise», м. Харків.

Науковi iнтереси

Теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп’ютерні алгоритми, методи паралельних обчислень, чисельне програмне забезпечення, інтелектуальні інформаційні технології, математичне моделювання.

Основнi результати

Розвинуто теорію збурень в лінійній алгебрі: одержано оцінки повної похибки розв’язків лінійних систем з наближеними даними прямими та ітераційними методами; розвинуто теорію збурень, теорію похибок для задач псевдоінверсії та зваженої псевдоінверсії (вперше отримано оцінки для випадку неспівпадіння рангів вихідної та збуреної матриць).

Розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків лінійних систем (оцінки близкості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вихідних даних, критеріїв закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку); суттєво нові результати отримано для випадку матриць неповного рангу.

Розроблено та досліджено методи паралельних обчислень та комп’ютерні алгоритми для дослідження та розв’язання  базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для MIMD-комп’ютерів та комп’ютерів гібридної (MIMD, SIMD) архітектури; запропоновано шарово-циклічну схему розподілу та обробки інформації на комп’ютерах паралельної MIMD- архітектури. Схема ввійшла в практику паралельних обчислень як інструмент побудови збалансованих паралельних алгоритмів.

Розроблено та обгрунтовано методологію математичного моделювання для умовно коректних еліптичних крайових задач; принципова новизна полягає в розробці алгоритму обчислення єдиного розв’язку на підпросторі без знання ядра оператора задачі; отримано непокращувані оцінки точності скінченно-різницевих схем для диференціальних операторів четвертого порядку в узагальнених просторах.

Розроблено принципи, структуру та створено інтелектуальні програмні засоби для дослідження та розв’язування базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для комп’ютерів MIMD-архітектури та гібридної (MIMD, SIMD) архітектури.

Запропоновано економічний трьохетапний алгоритм обчислення нормального псевдорозв’язку та зваженого нормального псевдорозв’язку з гарантованою точністю для лінійних систем з симетричними додатно напіввизначеними матрицями з наближеними вихідними даними.

Розроблено та досліджено нові прямі паралельні методи розв’язання задач лінійної алгебри на основі структурної регуляризації розріджених матриць.

Основні науково-практичні результати

Створено та впроваджено у виробництво сімейство інтелектуальних комп’ютерів Інпарком- спільної розробки Інституту кібернетики та ДНВП «Електронмаш» з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології паралельного комп’ютера на властивості задачі (2005-2010 рр.). Розробка була представлена на виставці CEBIT в Ганновері (Німеччина 2007 р., 2008 р.).

Розроблено концепцію, архітектуру, програмне забезпечення та експериментальний зразок інтелектуального паралельного комп’ютера на багатоядерних та графічних процесорах (MIMD,SIMD-архітектура)  в рамках інноваційного проекту НАН України (2010 р.).

Розроблено інтелектуальну паралельну робочу станцію Інпарком_G на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач продуктивністю 5 T flops (в рамках науково-технічного проекту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, 2012 р.).

Створено та реалізовано як штатне інтелектуальне програмне забезпечення для дослідження та розв’язування задач з наближено заданими вихідними даними та оцінками достовірності комп’ютерних результатів для МІМD-комп’ютерів: макроконвейєрного обчислювального комплексу МВК ЕС 1766 (1990 р.), суперкомп’ютера Інституту кібернетики СКІТ (2004-2014 рр.) та сімейства інтелектуальних комп’ютерів ІНПАРКОМ (2005-2013 рр).

Розроблено програмно-технічні та програмні комплекси на основі паралельних обчислень для математичного моделювання процесів в інтересах ЦАГІ ім. проф. М.Є. Жуковського, ЦІАМ ім. П.І. Баранова, ЦНДІ ім. О.М. Крилова.

Створено інформаційні технології на основі паралельних обчислень для математичного моделювання в галузі цивільного та промислового будівництва, кінетики теплового поля при зварюванні металів ( 2007 р., 2008 р.).

Розроблено та розвинуто програмно-технічні комплекси для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики та адаптовано їх до розрахункових задач АНТК ім. О.К. Антонова (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів і т. ін.).

Розв’язано низку задач математичного моделювання процесів зварювання та споріднених технологій у співпраці  з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України при виконанні науково-технічного  проекту «Математичне моделювання процесів  в’язкого  руйнування товстостінних елементів трубопроводів з дефектами  стоншування».

Cтворено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool_G та Inparlib_G) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі для комп’ютерів гібридної архітектури (на багатоядерних і графічних процесорах).

Створено спільно з ДНВП «Електронмаш» апаратно-програмний комплекс на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, 2015 р.

Розроблено нові методи і програмні засоби на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску (в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», 2015р.

Найважливіші публікації

Монографії
 1. ПетрикМ.Р., Хіміч О.М., Бойко І.В., Михалик Д.М., Петрик М.М., Ковбашин В.І. Математичне моделювання теплопереносу та адсорбції вуглеводнів внанопористих цеолітних каталізаторах систем нейтралізації відпрацьованихгазів.– Національна академія наук України. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова. 2017. – 280 c.
 2. СергієнкоІ.В., Петрик М.З., Хіміч О.М., Кане Д., Михалик Д.М., Леклерк Д., Фресар Ж. Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури. Київ: Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М.  Глушкова, 2014. – 208 с.
 3. Khimich, Molchanov I., Junisbekov M, Kotyra A. Intelligent Numerical Software for MIMD-computer.  In: Current problems in information and computational technologies.  / Eds. Waldemar Wojcik, Jan Silkora. – Politechnika Lubelska, Lublin, Poland. –  2012.
 4. Khimich, E Nikolaevskaya, T Chistyakova. Programming with Multiple Precision. Studies in Computational Intelligence. Springer-Verlag. – Berlin, Heidelberg, 2012. – p
 5. Khimich, Gromaszek K., Kotyra A. Algorithms of Parallel Computations. In: Modelling and Optimization.  / Eds. Jan Silkora, Waldemar Wojcik. – Pilitechnika Lubelska, Lublin, Poland. – 2011, p. 88.
 6. АлекєєвВ.А., Алішов Н.І., Андон П.І., …, Хіміч О.М., . та інші. Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні.– Київ: Наукова думка, 2010 р. – с. 1008.
 7. Химич А.Н., МолчановИ.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. и другие. Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. – Киев: Наукова думка, 2008 г. – c.
 8. Химич А.Н., МолчановИ.Н., Мова В.И., Перевозчикова О.Л. и другие. Численное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера Инпарком. – Киев: Наукова думка, 2007 г., c.
 9. Михалевич В.С. Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС / Михалевич В.С., Бик Н.А., Брусникин Б.Н.,…, Химич А.Н. и др./ Под редакцией И.Н.  Молчанова.– М.: Издание ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1986. – 401 с.


Свідоцтва про реєстрацію авторських прав

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Паралельна програма Slae_svd_mpf_p для дослідження та розв’язування лінійних систем зі щільними виродженими матрицями з довільною розрядністю» Хіміч О.М., Баранов І.А., НіколаєвськаО.А. Чистякова Т.В., права № 76942, дата реєстрації 19.02.2018.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Паралельна програма GausSolver для дослідження та розв’язування лінійних систем зі щільними невиродженими матрицями з довільною розрядністю на MIMD-комп’ютерах». Хіміч О.М., Баранов І.А., НіколаєвськаО.А. Полянко В.В., Чистякова Т.В., права № 76941, дата реєстрації 19.02.2018.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Гібридна програма Evp_bs_bp_g для розв’язування часткової проблеми на власні значення для стрічкових матриць на багатоядерних комп’ютерах з графічними прискорювачам». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Попов О.В., Чистяков О.В., №65347; дата реєстрації 16.05.2016 р.
 4. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 65346 від 16.05.2016 р. Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма Комп’ютерна програма: «SPARSE_SOLVER» для дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями на комп’ютерах з багатоядерними процесорами та графічними прискорювачами. Хіміч О.М., Сидорук В.А. № 65346, дата реєстрації від 16.05.2016 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближеними даними для комп’ютерів гібридної архітектури». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Сидорук В.А., Чистяков О.В., Чистякова Т.В., № 58055; дата реєстрації 15.01.2015 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool_G для автоматичного дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі щільними матрицями на комп’ютерах гібридної архітектури». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Сидорук В.А., Чистяков О.В., Чистякова Т.В., № 58054; дата реєстрації 15.01.2015 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики для комп’ютерів з графічними процесорами». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Чистякова Т.В. (Україна), 37219; дата реєстрації 01.03.2011.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Комплекс програм з розв’язування задачі зважених найменших квадратів з наближено заданими вихідними даними». Хіміч О.М., НіколаєвськаО.А.Україна), № 28880; дата реєстрації 25.05.2009.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Комплекс програм з розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями». Хіміч О.М., Попов О.В., Полянко В.В. (Україна), № 27912; дата реєстрації 05.03.2009.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближено заданими вихідними даними» / Хіміч О.М., Молчанов І.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Яковлєв М.Ф., Герасимова Т. О., Зубатенко В. С., Громовський О. В., Нестеренко А. Н., Полянко В. В., Рудич О.В., Ніколаєвська О.А. (Україна), 23462; дата реєстрації 17.01.2008.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Библиотека интеллектуальных параллельных программ для исследования и решения задач вычислительной математики с приближенно заданными исходными данными» / Хіміч О.М., Герасимова Т.О., Зубатенко В.С., Майстренко О.С., Нестеренко А.Н., Полянко В.В., Молчанов І.М., Мурка Є.В., Попов О.В., Попова О.О., Рудич О.В., Тульчинський В.Г., Чистякова Т.В., Ющенко Р.А., Яковлєв М.Ф. (Україна),  17213; дата реєстрації 11.07.2006.

Найбільш вагомі статті (2013-2018 рр.)

 • Химич А.Н., Івлічев В.П., Мальчевський І.А., Беспалов С.А., Пустовойт М.М., Голоцуков Г.В., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Іванов С.М., Кірсанов В.Ф. Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України // Наука та інновації, науково практичний журнал НАН України.−2018, 14 (1). − С.53– 66.
 • Химич А.Н. Cуперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем // Вісник НАН України. − 2018, № 5. – С. 69−
 • Химич А.Н., Петрик М.Р., Петрик  М.М., Фресар Ж. Моделирование тепломасопереноса, адсорбции и десорбции углеводородов в напористих цеоліт // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и инфораматики», Ин-т кибернетики НАН Украины , Ин-т космич. иссл. НАН и ГКА №1, 2018, С. 1 – 13.
 • Химич А.Н., ПоповО.В., Чистяков О.В. Оптимізація паралельних алгоритмів для новітніх процесорів IntelXeon Phi для алгебраїчної проблеми власних значень // Теорія оптимальних рішень, 2018 р., № 17, С. 3– 9.
 • N. Khimich, A. V. Popov and O. V. Chistyakov. Hybrid algorithms for solving the algebraic eigenvalue problem with sparse matrix // Суbernetics and Systems Analysis. Vol.53, 2017, pp. 132–146.
 • Химич А.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Зб. наук. праць // Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський націонал. університет імені І. Огієнка, 2017, вип. 15,  С. 249 – 254.
 • Химич А.Н., Сидорук В.А. Плитковий гібридний алгоритм факторизації структурно-симетричних матриць // Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 125 – 132.
 • Химич А.Н., БарановА.Ю., Попов А.В., Слободян Я.Е. Математическое моделирование прочности строительных конструкций на гибридных вычислительных системах // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и инфораматики», Ин-т кибернетики НАН Украины , Ин-т космич. иссл. НАН и ГКА №4, 2017, С. 68 –
 • Химич А.Н., Галба Е.Ф., Варенюк Н.А. Взвешенные псевдообратные матрицы со знаконеопределенными весами // Доповіді НАН України, 2017, № 6, С. 14 ‑20.
 • Химич А.Н., Приказчиков В.Г. Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями // Кибернетика и системный анализ 2017 г., Том 53, № 3. – С. 32−40.
 • Химич А.Н., Попов О.В., Чистякова Т.В., Рудич О.В., Чистяков О.В. Інтелектуальна система для дослідження та розв’язування задач на власні значення на паралельних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi // Штучний інтелект. – 2017. №  2, С. 119 – 127.
 • ХімічО.М., Попов О.В., Баранов А.Ю. Чистяков О.В. Гібридний алгоритм розв’язування задач на власні значення для стрічкових матриць. Теорія оптимальних рішень. 2016. 86−94.
 • Химич А.Н., Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки і інженерії // Вісник НАН України. − 2016, № 3. – С. 83−86.
 • Khimich, O.M., Molchanov, I.M., Mova, V.І., Nikolaichuk, О.O., Popov, O.V., Chistjakova, Т.V., Jakovlev, M.F., Tulchinsky, V.G., and Yushchenko, R.А. Intelligent Personal Supercomputer for Solving R&D Problems // National academy of sciences of Ukraine. Science and innovation. Vol.12 (5), 2016, pp. 15–27.
 • Химич А.Н., Стецюк П.І., Сидорук В.А. Реалізація r-алгоритму на графічних процесорах Компьютерная математика. − 2016,  №2. С. 100−109.
 • Химич А.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про алгоритм методу найменших квадратів для розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах // Компьютерная математика. − 2016,  №2. С. 120−128.
 • Khimich A.N., V. G. Prikazchikov. Comparing the Energy of Convergence of One-Step and Two-Step Iterative Methods // Cybernetics and Systems Analysis, V. 53, Issue 1, − 2016, − pp. 21–25.
 • Химич А.Н., Попов О.В., Баранов А.Ю., Чистякова Т.В. Тюнинговая программная сис-тема для решения линейных систем на гибридных компьютерах // Штучний інтелект. − 2016, № 2 (72). − С. 113−122.
 • Baranov, M. V. Bilous, I. V. Sergienko, .A N. Khimich. Hybrid algorithms for solving linear systems for finite-element simulation of filtration processes // Суbernetics and Systems Analysis. Vol. 51, 2015, pp. 594–602.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу.  // Компьютерная математика. – 2015, Вип.  – С. 67–74.
 • A.N.Khimich, Iu.G. Kryvonos, I.T. Selezov, A.Yu. Baranov Modeling the Evolution of a Propagating Signal from Input to Output with Total Absorption // Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 52, Issue 1, pp. 46-51, 2015.
 • ХімічО.М., Бруснікін В.М., Чистяков О.В. Гібридний алгоритм узагальненого методу спряжених градієнтів для проблеми власних значень з симетричними розрідженими матрицями. // Математичні машини та системи.  № 3. С. 3−13.
 • ВеликоиваненкоЕ.А., Миленин А.С., Попов А.В., Сидорук В.А., Химич А.Н.  Методы и технологии высокопроизводительных вычислений для математического моделирования напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом вязкого разрушения.  // Проблемы управления и информатики. − 2014, 6. – С. 42–52.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм для лінійної задачі найменших квадратів з напіввизначеною розрідженою матрицею // Теорія оптимальних рішень. – 2014.– С. 106–113
 • I.N. Molchanov, A.N. Khimich, A.V. Popov, T.V. Chistyakova, M.F. Yakovlev. Intellegent Computers − the Means for Automatization of Scientific Investigating and Reliable Solving of Scientific and Engineering Problems // Искусственный интеллект, 2014г., №
 • ХімічО.М., Полянко В.В., Попов О.В., Сидорук В.А.,Чистяков О.В. Технологія грід-обчислень для математичного моделювання процесів в’язкого руйнування. // Искусственный интеллект. – 2014. –№  – С. 101–110.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Паралельні однокрокові ітераційні методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць // «Компьютерная математика» – 2014, Вип.  – С. 81–88.
 • Химич А.Н., МолчановИ.Н., Мова В.И., Николайчук А.А. Гетерогенная интеллекуальная рабочая станция Инпарком для решения научно-технических задач // “Искусственный интеллект”, № 3,  2013 г.
 • Химич А.Н., ПоповО.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальна система компьютерной математики для высокопроизводительных вичислений // “Искусственный интеллект”, № 4,  2013 г.
 • Химич А.Н., Баранов А.Ю. Гибридный алгоритм рещения линейных систем с ленточными симметричными матрицами // Сборник научных трудов «Компьютерная математика». Киев: Институт кибернетики НАН Украины, № 3, 2013 г.
 • Химич А.Н., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями методом верхньої релаксації // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.

Тези доповідей на конференціях (2013-2018 рр.)

 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Інтелектуальна система комп’ютерної математики для математичного моделювання на комп’ютерах гібридної архітектури // Матеріали конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, 13–15 грудня 2017 р., C. 161–162.
 • Химич А.Н., Сучасні парадигми математичного моделювання. Інтелектуальний інтерфейс // Матеріали VIIIВсеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН-2017)» – Полтава, 2017. – С. 279−281.
 • Химич А.Н., Баранов А.Ю., Попов О.В., Чистяков О.В. Про один алгоритм розв’язування часткової проблеми власних значень на гібридних комп’ютерах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2016), м. Полтава, 19−21березня 2016 р., С. 323−325.
 • ХимичА.Н., Сидорук В.А.Дрібно-плитковий гібридний алгоритм факторизації розрідженої матриці.  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2016), м. Полтава, 19−21 березня 2016 р., С. 326−328.
 • ХимичА.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про деякий алгоритм розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах //Праці XXII Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2016)», м. Львів, 5−7 жовтня 2016 р., С. 191−194.
 • ХимичА.Н., Інтелектуальні технології щільних обчислень в математичному моделюванні // Праці Міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО‑XLII)”,  смт. Чинадієво, 21−25 вересня 2015р., С. 82 − 83.
 • ХимичА.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про достовірність комп’ютерних розв’язків погано обумовлених лінійних систем Праці Міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО‑XLII)”,  смт. Чинадієво, 21−25 вересня 2015 р.,
 • ХимичА.Н., Чистякова Т.В. Автоматичне дослідження лінійних систем з використанням багаторозрядної арифметики //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2015), м. Полтава, 19−21 березня 2015 р.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Гібридні двокрокові ітераційні алгоритми для часткової проблеми власних значень. Матеріали Міжнар. наук. школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)» (Закарпатська обл., Мукачівський р.-н, смт. Чинадієво, 21–25 вересня 2015). Київ: 2015.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Дослідження ефективності гібридних алгоритмів для часткової проблеми власних значень. Матеріали Всеукраїн.  наук.-практич. конф. за міжнар. участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2015)» (Полтава, 19–21 березня 2015). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 371–373.
 • Химич А.Н., Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте // International Conference, SAIT 2014 (System Analysis and Information Technologies), Київ, 26−28травня, 2014 р.
 • ХімічО.М. Комп’ютерні технології в обчислювальному експерименті: проблеми і перспективи. // Матеріали Міжнародної наукової координаційної наради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ICSM-2014)», 4–6 липня 2014, м. Тернопіль.
 • Сергієнко І.В., Химич А.Н., Інтелектуальні суперкомп’ютерні технології в математичному моделюванні // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродук-тивні обчислення, HPC-2014», Київ, 14жовтня 2014 р.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм LLT -факторизації розрідженої матриці  // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. – С. 59–62.
 • ХимичА.Н. Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте / Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: // Матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26–30 травня 2014 р.,  ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Паралельний поперемінно-трикутний метод розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць на комп’ютерах гібридної архітектури // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. – С. 52–58.
 • Химич А.Н., .В.Чистякова, А.Ю. Баранов Про деякі способи розпаралелення алгоритмів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на гібридних комп’ютерах з графічними прискорювачами // Матеріали Міжнародної конференції “Паралельні та розподілені комп’ютерні системи «PDCS 2013», Харків, 2013 р.Химич А.Н., Интеллектуальные системы компьютерной математики как средство оптимизации высокопроизводительных вычислений // Праці Міжнародної молодіжної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL), (тези), Кацивелі,  2013 р.
 • Химич А.Н., МолчановИ.Н. Интеллектуальные параллельные компьютеры ИНПАРКОМ для решения научно-технических задач. // Материалы Международной конференции «Единое инновационное пространство Украина-Россия-Сколково,», 22-25  мая 2013 г., Киев.
 • ХимичА.Н., Баранов А.Ю. Про розв’язування систем лiнiйних рiвнянь зi стрiчковими матрицями на комп’ютерах гiбридної архітектури // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Високопродуктивні обчислення. HPC-UA’2013», Київ, НТУУ “КПІ”, 2013 р.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Мова В.І., Ніколайчук О.О. Интеллектуальная параллельная рабочая станция на многоядерных графических процессорах // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Искусственный интеллект, интеллектуальные системы. ИИ-2013». Кацивелі, Крим, 23-27 вересня 2013 р.  Вид-во «Наука і освіта», Донецьк.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Мова В.І. Компьютеры МИР, МВК ЕС, ИНПАРКОМ – творческое наследие В.М. Глушкова // Праці наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XI), Кацивелі, Крим, 2013.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М. Интеллектуальные параллельные компьютеры ИНПАРКОМ для решения научно-технических задач // Матеріали Міжнародної конференції «Единий інноваційний простір» 22-23 травня 2013р., м. Київ.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

Пошта / Mail