НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Кургаєв Олександр Пилипович

доктор техн. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу №205

тел. (050) 881-62-18
email: afkurgaev@ukr.net

Коротка бiографiя

1940 р. народження, закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1968), захистив кандидатську дисертацію «Исследование и разработка методов и средств реализации функций в мини-ЭВМ» (1974), докторську дисертацію «Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем обработки данных и знаний» (2006), старший науковий співробітник (1987), професор (2014).

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова працює з липня 1961 р., з 2007 р. – провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки.

Науковi iнтереси

 • системи обробки знань;
 • теорія програмування;
 • інформаційні машини;
 • задачі і системи штучного інтелекту.

Основнi результати

Задля розв’язку проблеми ефективного подання і використання знань вперше в Computer Science and Information Systems запропонував ототожнити архітектуру системи обробки знань із структурою наукової теорії, вироблений ідеал якої прийняв у складі семантики теорії, мови теорії і функцій теорії так, що:

 • семантика кожної теорії включає специфічні основу в складі концептуальної і емпіричної моделей, ядро, теорії-наслідки й наслідки теорії;
 • мова кожної теорії представляється ієрархією різних емпіричних теорій: теорією вираження поверхневих форм речень специфічними образами знаків та теорією специфічного синтаксису мови;
 • множина функцій кожної з теорій має відтворювати комунікативні та дескриптивно-преспиктивні і аргументативні функції мислення й мови, необхідні й достатні для процесів спілкування й пізнання.

Для реалізації виробленої логічної структури наукових теорій запропоновано текстову і графічну форму метамови нормальних форм знань, необмеженість виразних можливостей якої підтвердив дослідженнями на багатьох прикладах опису задач та об’єктних мов: формальних мов всіх рівнів за класифікацією Н. Хомського; синтаксису представницького фрагмента морфоаналізу, що формалізує частину загальновідомих знань російської лексики; синтаксису підмножини простих речень англійської мови; самоопису метамови нормальних форм знань; метамови Extended Backus-Naur Form; трьох мов XML, RDF та OWL із складу Semantic Web; предикатів на списках і множинах; доведення теорем у численні висловлень тощо.

Створено цілий ряд модифікацій патентно-чистих дослідних зразків інформаційних машин на базі апаратного процесора баз знань, чиїх аналогів в світі нема. Ці розробки неодноразово демонструвались в Києві, Харкові, Москві, Ленінграді, Варшаві, Будапешті, Софії.

Отримані результати спрямовані на ефективну реалізацію структурно-складних задач (трансляторів, інтерпретаторів різних мов програмування), систем штучного інтелекту (оболонок та довільних прикладних експертних систем тощо) і вирішення (методами пошуку в просторі станів, декомпозиції, доказу теорем) інтелектуальних задач: природно-мовного спілкування й перекладу, автоматичного формування логічних виведень, машинного навчання, «добичі даних» (data mining), інтелектуального пошуку даних (Semantic Web), чисельно-аналітичних, маніпулювання об’єктами у реальному просторі і часі, аналізу і синтезу довільних інформаційних об’єктів.

Окрім розроблених інформаційних машин є співавтором розробки: першого в СРСР однокристального 16-разрядного мікропроцесора серійної мікроЕОМ «Електроніка С5-21»; декількох модифікацій цифро-аналогових інтерполяторів різних класів точності і продуктивності, що знайшли впровадження в цифрових магнітофонах для накопичення інформації надвеликих об’ємів.

За його безпосередньою участю виконується ряд науково-дослідних тем, спрямованих на підвищення продуктивності наукової творчості.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.194.03 при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Сформував та на протязі 7 років викладає дві дисципліни на випусковій кафедрі інформаційних систем Національного університету харчових технологій: «Методи та системи штучного інтелекту» та «Системи обробки знань».

Підготував більш як 20 магістрів, спеціалістів та бакалаврів і 3-х кандидатів наук.

h-index за даними Google Scholar: 5.

Має почесні звання «Лучший изобретатель Института кибернетики АН УССР» (1986), «Кращий винахідник Академії наук України» (1992), «Винахідник року НАН України» (2017), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року за роботу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі».

Автор 240 наукових праць, в тому числі 8 монографій та 100 патентів і авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Серед останніх публікацій:

 • Кургаев А.Ф. Формализация списков в метаязыке нормальных форм знаний / Допов. Нац. акад. наук Укр. 2017. №10. С. 18-27. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.018.
 • Кургаев А.Ф., Григорьев С.Н. Определение формальных языков в метаязыке нормальных форм знаний / Проблеми програмування, 2017. №4. – С. 37-50.
 • Кургаев А.Ф., Григорьев С.Н. Определение языков XML/RDF Semantic Web в метаязыке нормальных форм знаний / Кибернетика и системный анализ, 2017. – 53(5), 34-42.
 • Палагін О.В., Кургаєв О.П., Шевченко А.І. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект / Кибернетика и системный анализ, 2017. – 53(4), 3-20.
 • Кургаев А.Ф., Григорьев С.Н. Модельное проектирование процессора / Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:16-23. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.02.016.
 • Kurgaev A.F., Grygoryev S.N. The Universal Turing Machine Interpreter / Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:28-34. https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.10.028
 • Кургаев А.Ф., Григорьев С.Н. Метаязык нормальных форм знаний / Кибернетика и системный анализ, 2016. – 52(6), 11-20.
 • Кургаев А.Ф. Эволюция структуры объекта науки / Кибернетика и системный анализ, 2016. – 52(2), 11-20.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

Пошта / Mail