НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

1) «Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей»

(01.01.2014 – 31.12.2018). Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф., зав.від.  Гладкий А.В. , відповідальні виконавці: д.т.н., проф., п.н.с. Булавацький В.М., к.ф-м.н, с.н.с. Благовещенська Т.Ю., к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О.

  • Мета проекту – розробка моделей, чисельних алгоритмів, програмно-алгоритмічних засобів для розв’язання актуальних еколого-інформаційних задач на основі адаптованих класичних та нових некласичних математичних моделей.
  • Короткий зміст. На базі апарату інтегро-диференціальних рівнянь дробового порядку будуть створені теоретичні основи математичного моделювання  динаміки міграційних і консолідаційних процесів за локально-нерівноважних  геогідродинамічних умов, розроблені нові некласичні математичні моделі, що враховують вплив  фрактальної структури грунтів на водний та сольовий режими. Будуть розроблені нові математичні моделі взаємодіючих процесів динамічного стану грунтових масивів з урахуванням гідротермічного режиму,  математичні моделі задач формування й поширення акустичних полів на базі еліптичних (параболічних типу Шредінгера) хвильових рівнянь з комплекснозначним несамоспряженим оператором. Для математичного моделювання досліджуваних класів процесів переносу будуть створені комп’ютерні програми, розроблені паралельні алгоритми з урахуванням архітектурних особливостей сучасних паралельних обчислювальних систем.

2) «Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем» (01.01.2015 – 31.12.2017). Науковий керівник –д.т.н., проф., п.н.с. Булавацький В.М., відповідальні виконавці: к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О.

  • Мета проекту – створення ефективної інформаційної технології для дослідження еколого-інформаційних задач прогнозування динаміки процесів міграції забруднень в підземних фільтраційних потоках, процесів консолідації ґрунтових основ накопичувачів промислових і побутових стоків за складних геогідродинамічних умов, стійкості ґрунтових масивів за умов врахування їх гідротермічного режиму.
  • Короткий зміст. На основі методів скінченних різниць та скінченних елементів будуть створені програмно-алгоритмічні засоби для дослідження динаміки процесів консолідації  ґрунтових основ накопичувачів промислових та побутових стоків, заповнених сольовими розчинами чи іншими шкідливими для навколишнього середовища домішками, процесів міграції розчинних забруднюючих речовин у підземних фільтраційних потоках за умов плоско-вертикальної або планової фільтрації, а також процесів визначення умов стійкості ґрунтових масивів з урахуванням їх гідротермічного режиму. Будуть розроблені та програмно реалізовані чисельні алгоритми, зокрема, для кластерних систем.

3) «Розробити теоретичні засади інформаційних технологій на основі нечітких мультиагентних моделей аналізу даних, комбінаторної оптимізації та розподілених процесів в екології » (01.01.2012 – 31.12.2016). Науковий керівник  –    чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф., зав.від. Гупал А.М.,  відповідальні виконавці: д.ф.-м.н., проф., зав. від. Гладкий А.В.  д.т.н., проф., п.н.с.  Булавацький  В.М., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О., к.ф-м.н, с.н.с. Благовещенська Т.Ю., к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О.

  • Мета проекту – розробка та дослідження математичних моделей, методів та засобів створення перспективних мультиагентних інформаційних технологій для моделювання складних екологічних процесів у високопродуктивному паралельному середовищі.
  • Короткий зміст. При дослідженні розподілених екологічних процесів в суттєво нерівноважних умовах математичні моделі описуються некласичними диференціальними рівняннями в частинних похідних третього і більш високого порядків, водночас для дослідження властивостей середовищ фрактальної структури необхідно залучити представлення геометрії дробової розмірності. Застосування апарату диференціальних рівнянь дробового порядку дозволить глибше зрозуміти відомі результати і одержати нові класи розв’язків, які неможливо отримати з використанням традиційних підходів.

У зв’язку зі складністю математичних моделей оптимізаційних задач в екології та потребою ефективної реалізації відповідних обчислювальних алгоритмів будуть розроблені мультиагентні методи оптимізації, архітектури мультиагентних систем, а також паралельні алгоритми, що ефективно використовуватимуть особливості сучасних паралельних обчислювальних систем.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail