НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Науково-технічні розробки відділу №150

 

1) «Розробка структури та архітектури апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва»
(6.05.2015-31.12.2015) у відповідності до результатів загальноакадемічного конкурсу науково-технічних проектів та розпорядження Президії НАН України від 24.04.2015 № 310, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М. відповідальні виконавці: завідувач відділу 145 к.ф. — м.н. Тульчинський В.Г., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.,  завідувач відділу ДНВП «Електронмаш» Ніколайчук О.О.

Мета проекту – розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального програмного забезпечення комплексу та вимоги до системного програмного забезпечення і технічних засобів.

Короткий зміст. Під час виконання проекту планується: розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального чисельного та прикладного програмного забезпечення комплексу та склад і вимоги до системного програмного забезпечення та вимоги до технічних засобів апаратно-програмного комплексу. При цьому будуть досліджені стан проблеми математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розрахункові задачі, які виникають при математичному моделюванні в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва і наявні програмні засоби для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва.

2) «Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску»
(1 етап: 2.03.2015-31.12. 2015) в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор  ХІМІЧ О.М., відповідальний виконавець: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.

Мета роботи: розробка алгоритмів та програмних засобів нового покоління для ефективної реалізації на комп’ютерах паралельної архітектури математичного моделювання кінетики напружено-деформованого та граничного станів зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій при багатопрохідному зварюванні та експлуатації.

Короткий зміст. Ідея проекту полягає в тому, щоб на алгоритмічно-програмному рівні врахувати особливості паралельної архітектури комп’ютерів та комп’ютерної арифметики для реалізації ефективних алгоритмів дослідження та розв’язання задач математичного моделювання в галузі зварювання. Під час виконання першого етапу проекту планується розробити нові паралельні методи, комп’ютерні алгоритми та програмні засоби розв’язування систем лінійних рівнянь надвеликої розмірності з оцінкою достовірності результатів для математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій з дефектами стоншення стінок в рамках тривимірної моделі.

3) «Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібридної архітектури (СКІТ-4)»
(23.03.2015-31.12.2015) в рамках програми наукових досліджень НАН України  «Розробка інтелектуальних суперкомп’ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв’язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф.  — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження та розв’язання лінійних систем зі стрічковою структурою матриць з наближеними даними на комп’ютерах гібридної архітектури, зокрема суперкомп’ютері СКІТ-4, що забезпечує автоматичне налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості комп’ютерних моделей задач та розв’язування з оцінками достовірності результатів при ефективному використанні комп’ютерних ресурсів.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде створено інтелектуальну інформаційну систему для дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі стрічковою структурою матриць, яка дозволяє на мові предметної області формувати в комп’ютері задачу; автоматично досліджувати властивості її комп’ютерної моделі з наближеними даними; у відповідності до виявлених  властивостей  та з урахуванням математичних і технічних характеристик гібридного комп’ютера, спланувати обчислення на необхідних обчислювальних пристроях; побудувати  алгоритм  розв’язування;  формувати  конфігурацію комп’ютера для розв’язування задачі з мінімальними затратами машинного часу; синтезувати під цю конфігурацію  програму  паралельних обчислень; розв’язувати задачу; оцінювати достовірність отриманого комп’ютерного розв’язку.

4) «Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних» (1.1.2014-31.12.2018) за тематикою Міністерства освіти та НАН України з фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем розвитку фізико-математичних і технічних наук, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методи та комп’ютерні алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження та розв’язування розрахункових задач, які виникають при математичному моделюванні в різних галузях науки, техніки, економіки тощо з розрідженими структурами даних.

Короткий зміст. В результаті виконання науково-дослідної роботи буде створено нові методи та алгоритми для автоматичного дослідження та розв’язування на паралельних і розподілених комп’ютерних системах задач обчислювальної математики з розрідженими структурами даних та наближеними даними, що дозволять суттєво підвищити продуктивність обчислень при розв’язуванні складних науково-технічних задач великого розміру. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в учбових процесах для значного прискорення та впровадження науково-технічних розробок.

5) Наукова робота «Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури»
(1.1.2015-31.12.2017) за відомчою тематикою НАН України, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методологію створення (принципів і засобів організації та побудови) інтелектуального програмного забезпечення для автоматизації процесів дослідження та розв’язання комп’ютерних моделей задач основних класів обчислювальної математики з наближено-заданими вихідними даними для використання при розв’язуванні задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде розроблено методологію створення інтелектуального програмного забезпечення дослідження та розв’язування задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури, який забезпечить автоматизацію процесів дослідження та розв’язання задач з паралельною організацією обчислень з урахуванням математичних та технічних особливостей гібридного комп’ютера, а  саме декомпозицію задач та розподіл вихідних даних між обчислювальними пристроями, дослідження математичних властивостей комп’ютерних моделей задач з наближено заданими вихідними даними, перевірку відповідності властивостей задачі вибраному алгоритму, визначення оптимальної кількості обчислювальних пристроїв та мінімізацію комунікаційних втрат при реалізації обмінів інформацією між CPU та GPU для ефективного розв’язування задачі, розв’язання задачі з аналізом достовірності отриманих комп’ютерних результатів.

  • Розробка апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва 0115U002908
  • Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібрідної архітектури (СКІТ-4) 0115U000887
  • Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин тиску
    0115U000886
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail