НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Стецюк Петро Іванович

зав. відділом № 120, доктор. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. (044)526-21-68
email: stetsyukp@gmail.com

Коротка бiографiя

1958 р. народження, закiнчив факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1982), захистив кандидатську (1996) та докторську (2013) дисертації. З 1982 р. працює в Інституті кібернетики, з 2006 року – очолює відділ методів негладкої оптимізації.

Лауреат Державної премії України, лауреат премії імені В.С.Михалевича.

Науковi iнтереси

 • лінійне та нелінійне програмування
 • методи мінімізації негладких функцій та їх застосування в блочних, матричних,  поліноміальних та булевих задачах оптимізації
 • математичне та програмне забезпечення прикладних задач оптимізації

Основнi результати

1. Побудовано та обгрунтовано ряд нових субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження точки мінімуму опуклої функції при відомому оптимальному значенні функції. Для перетворення простору використовуються одноранговий еліпсоїдальний оператор та доортогоналізуючий одноранговий оператор. Збіжність методів базується на зовнішній апроксимації множини екстремумів еліпсоїдами спеціального типу з монотонним зменшенням їхнього об’єму.

Стецюк П.И. r-алгоритмы и эллипсоиды // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – №1. – C. 113-134.

Стецюк П.И. Ортогонализующие линейные операторы в выпуклом программировании // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – №3. – C. 97–119 (Часть I). – 1997. – N5. – C.111–124 (Часть II).

 

2. Досліджено алгоритми знаходження лагранжевих (двоїстих) оцінок у квадратичних неопуклих задачах, використання функціонально надлишкових обмежень для поліпшення точності цих оцінок. Методика перевірена для поліноміальних задач та ряду NP-повних екстремальних задач на графах.

Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование модификации r-алгоритма для нахождения глобального минимума полиномиальных функций // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – №4. – C. 28–49.

Shor N.Z.  and Stetsyuk P.I. Lagrangian bounds in multiextremal polynomial and discrete optimization problems // Journal of Global Optimization. –2002 – №23. – P. 1-41.

 

3. Запропоновані та реалізовані алгоритми фейєрівського типу з перетворенням простору для розв’язання опуклої задачі допустимості (Convex Feasіbіlіty Problem). Показано їх ефективність при розв’язанні  задач з яружними особливостями.

Стецюк П.И. Об одном методе для нахождения допустимой точки выпуклого неравенства // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2000. – С. 3-10.

Стецюк П.И. К методам решения плохообусловленных систем линейных уравнений // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2001. – С. 9–15.

 

4. Розроблено математичні моделі, методи та їх програмні реалізації для знаходження пропускних здатностей дуг надійної орієнтованої мережі.

Стецюк П.И. Линейная модель для нахождения пропускных способностей компонент надежной сети // Збірник наукових праць «Компьютерна математика. Оптимiзацiя обчислень.» – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2001, Т.1. – С. 376–384.

Шор Н.З., Сергієнко І.В., Шило В.П., Стецюк П.I. и др. Задачі оптимального проектування надійних мереж. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

 

5. Запропоновано та обгрунтовано нові схеми функціонально надлишкових обмежень в квадратичних булевих задачах. На їх основі отримано ряд результатів для задачі про максимальний розріз графу та максимально незалежну множину вершин графу.

Стецюк П.И. О функционально избыточных ограничениях для булевых оптимизационных задач квадратичного типа // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №.6. – C. 168–172.

Стецюк П.И. Новые модели квадратичного типа для задачи о максимальном взвешенном разрезе графа // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №1. – C. 63–75. 

П.И.Стецюк, П.М.Пардалос, Д.Л.Крошко О новых лагранжевых двойственных оценках для числа устойчивости графа // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2006. – Выпуск 3. –С. 149–158.

 

6. Доведено ряд нових властивостей оцінок Шора для задачі про максимально незалежну множину вершин графу. Ці результати та використано для побудови програмної реалізації методу знаходження ЛП-орієнтованих верхніх оцінок для графів з тисячами вершин.

Стецюк П.И. О новых свойствах оценок Шора для взвешенного числа устойчивости графа // Праці міжнародної конференції «50 років Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України», К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2008. – С. 164–173.

Стецюк П.И., А.П.Лиховид Об ЛП-ориентированных верхних оценках для взвешенного числа устойчивости графа // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №1. – C. 157–170.

 

7. Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для багатоекстремальних задач міжгалузевого планування структурно-технологічних змін в перехідній економіці.

Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Межотраслевая модель планирования структурно-технологических изменений // Кибернетика и систем. анализ. – 1998. – №3. – C. 3-17.

Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований // Кибернетика и систем. анализ. – 2009. – №2. – C. 26-49.

 

8. На основі прямої і двоїстої статичних моделей Леонтьєва побудована квадратична екстремальна задача знаходження нормованих структур кінцевого продукту та доданої вартості з метою максимізації національного доходу. Показано, що для продуктивної матриці Леонтьєва задача завжди має розв’язок. Для продуктивної і нерозкладної моделі Леонтьєва доведено існування єдиного розв’язку, усі компоненти якого є додатніми. Отримані результати можуть бути використані для дослідження зв’язку між структурою кінцевого продукту та доданої вартості в міжгалузевих балансових моделях.

Стецюк, П.И., Кошлай Л.Б. Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева // Кибернетика и системный анализ, 2010. – № 5. – С. 51-59.

Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Спектральные и эволюционные задачи. – 2011. – Т. 21. – № 2. – С. 164-169.

9. Розроблено математичні моделі, алгоритми та програмне забезпечення для задач  оптимізації електричних навантажень паралельно працюючих енергоблоків у  енергосистемі з можливістю керування завантаженням (маневреністю) окремого сімейства енергоблоків.

Стецюк П.І. Журбенко М.Г. Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. – К.: ПП «Ательє «Поліграфічний комплекс», 2012. – 64 с.

Математические и программные средства моделирования и оптимизации динамической загрузки мощностей энергосистемы / П.И. Стецюк, А.П. Лиховид, Б.М. Чумаков, А.Ю. Видил, А.В. Пилиповский // Отчет о научно-исследовательской работе № гос. регистрации 0107U004963. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украини, 2009. – 136 с

Основнi публікації

Статті в періодичних виданнях
2012-2018 рік

2018 рік

 1. Стецюк П.И., Савицкий В.В. О поиске дефектов в регулярных 3D-структурах // Проблемы управления и информатики.– 2018. – № 2. – С. 33–48.
 2. Стецюк П.И., Стовба В.А., Жмуд А.А. Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ // Теорія оптимальних рішень. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – 2018. – С. 115–123.
 3. Стецюк П.І., Фесюк О.В., Буткевич О.Ф. Опуклі квадратичні ED-задачі: властивості та субградієнтні алгоритми розв’язання // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2018. – № 1. – С. 133–141.
 4. Стецюк П.И., Фесюк А.В., Хомяк О.Н. Обобщенный метод эллипсоидов // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 70–80.
  http://www.kibernetika.org/volumes/2018/numbers/04/articles/06/ArticleDetailsUA.html
 5. Фесюк А.В., Стецюк П.І., Буткевич О.Ф. Використання системи MANEUVER-NEW для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій // Технічна електродинаміка. – 2018. – № 4. – С. 94–97.
  http://www.techned.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1269&Itemid=77

 

2017 рік

 1. Стецюк П.И. Субградиентные методы ralgb5 и ralgb4 для минимизации овражных выпуклых функций // Вычислительные технологии. – 2017. – Т. 22.  – № 2. – С. 127–149. http://www.ict.nsc.ru/jct/annotation/1782
 2. Стецюк П.И., В.А. Стовба В.А., Мартынюк И.С. Алгоритмы метода эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений // Теорія оптимальних рішень. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – 2017. – С. 139–146.
 3. Міца О.В., Пецко В.І., Стецюк П.І. Двоетапний метод для синтезу багатошарових оптичних систем // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2017. – № 1. – С. 126–133.
 4. Стецюк П.И. Теория и программные реализации r-алгоритмов Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 5. – С. 43–57.
  http://www.kibernetika.org/volumes/2017/numbers/05/articles/05/5.pdf
 5. Стецюк П.І., Фесюк О.В. Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 15. – С. 225–231.
 6. Стецюк П.І., Бардадим Т.О., Ляшко В.І. Квадратична задача для максимального k-плекса в неорієнтованому графі // Журн. обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1(124). – С. 71–78.
 7. Stetsyuk P.I. 2d-Ellipsoid of optimal volume and its applications // In: L.N.Polyakova (ed.) Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics (Dedicated to the Memory of V.F. Demyanov) (CNSA). – IEEE, 2017. – P. 303–306.
  http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7974019/
 8. Стецюк П.І., Міца О.В., Стрелюк О.В., Фесюк О.В. Транспортна задача з обмеженнями на пропускні спроможності проміжних пунктів // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: ДНУ, 2017. – Вип. 17. – С. 207–219.
 9. Стецюк П.І., Ляшко В.І., Бардадим Т.О. Властивості квадратичної задачі для максимального k-плекса у неорієнтованому графі // Наукові записки НаУКМА. – 2017. Том 198. Комп’ютерні науки. – C. 8–13.
 10. Стецюк П.І., Фесюк О.В., Сидорук В.А. Алгоритми розв’язання задачі сепарабельного квадартичного програмування // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2017. – № 2. – С. 137–146.

 

2012 – 2016 роки

 1. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. О трех научных идеях Н.З.Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 1. – C.4–22.
 2. Стецюк П.И. Ускорение субградиентного метода Поляка // Теорія оптимальних рішень. – 2012. – № 11. – С. 151–160.
 3. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Упаковка круговых цилиндров в цилиндрический контейнер с учетом специальных ограничений поведения системы // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2013. – № 1 (111). – С. 126–134.
 4. Ненахов Э.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Равновесная упаковка кругов в круг минимального радиуса // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2013. – С. 143–153.
 5. Стоян Ю.Г., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Методи розв’язання задач кластеризацїї 2D-об’єктів у крузі мінімального радіуса // Доповіді НАН України. – 2013. – № 8. – С. 51–57.
 6. Стецюк П.И., Эмменеггер Ж.-Ф. Максимальное сингулярное число матрицы и его экономическая интерпретация // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 3. – С. 51–57.
 7. Стецюк П.І., Романова Т.Є., Субота І.О NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів в прямокутний контейнер // Теорія оптимальних рішень. – 2014. – C. 139–146.
 8. Стецюк П.И., Романова Т.Е., Шайтхауэр Г. О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов // Доповіді НАН України. – 2014. – № 6. – C. 53–57.
 9. Стецюк П.И., Ляшко В.И., Яремчук С.И. О решении минимаксных задач размещения источников физического поля // Журн. обчислювальної та прикладної математики. – 2014. – № 3(117). – С. 140–150.
 10. Березовский O.A., Журбенко Н.Г., Стецюк П.И. Алгоритмы построения линейных бинарных классификаторов при неточных измерениях // Компьютерная математика. — Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2014. — № 2. — С. 133–138.
 11. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Балансная компоновка цилиндрических объектов: математические модели и методы решения // Радиоэлектроника и информатика. – 2014. — № 4. – C. 70–79.
 12. Дмитренко В.В., Ершов А.В., Стецюк П.И., Лиховид А.П. Лаптин Ю.П., Шварц Д.Р., Меклер А.А., Кавсан В.М. Определение молекулярных подклассов глиобластом на основе анализа экспрессии генов // Цитология и генетика. – 2014. – Т.48.  № 6. –  С. 45–55.
 13. Стецюк П.И., Ивличев А.В., Ищенко А.А. О сходимости $r{\mu}(\alpha)$-алгоритма // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2015. – № 1. – С. 142–152.
 14. Стецюк П.И., Гасников А.В. NLP-программы и r-алгоритм в задаче энтропийно-линейного программирования // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2015. – С. 73–78.
 15. Коваленко А.А., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Задача балансной коммпоновки 3D-объектов: математическая модель и методы решения // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 4. – С. 71-81.
 16. Стецюк П.І. Булева задача для найкоротшого k-вершинного циклу у повному графі // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені івана Франка. – 2015. – C. 297–299.
 17. Зоркальцев В.И., Пержабинский С.М., Стецюк П.И. Поиск нормальных решений СЛАУ при двусторонних ограничениях на переменые методом внутренних точек // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 6. – С. 71-80.
 18. Стецюк П.И., Фесюк А.В. Двойственный алгоритм решения задачи сепарабельного квадратичного программирования с одним ограничением и границами на переменные // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Дніпропетроськ, 2015. C. 191–200.
 19. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Федосеев А.И. Кратчайший k-вершинный путь // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2015. – № 2. – С. 3–11.
 20. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Камзолов Д.И., Нестеров Ю.Е., Спокойный В.Г., Стецюк П.И., Суворикова А.Л., Чернов А.В. Поиск равновесий в многостадийных транспортных моделях // Труды МФТИ. – 2015. – Т. 7, № 4. – С. 143–155. https://mipt.ru/upload/medialibrary/ffe/143-155.pdf
 21. Стецюк П.И. Формулировки задач для кратчайшего k-вершинного пути и кратчайшего k-вершинного цикла в полном графе // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – С. 78–82.
 22. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. On the global minimum in a balanced circular packing problem // Optimization Letters. – 2016, № 10, P. 1347–1360.
 23. Стецюк П.І., Андріяш М.М. Метод Сааті для аналізу показників податкової трансформації // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2016. – № 1. – С. 37–45.
 24. Стецюк П.И., Долинский Э.С., Парасюк И.И. О кратчайшем k-вершинном пути в ориентированном графе // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2016. – С. 95–102.
 25. Стецюк П.І., Слабоспицька О.О., Ушакова О.О. Максимальні незалежні множини вершин графа та їх застосування в керуванні проектами // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – Вип. 16. – С. 151–162.
 26. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Спокойный В.Г., Стецюк П.И., Суворикова А.Л. Суперпозиция метода балансировки и универсального градиентного метода для поиска энтропийно-регуляризованного барицентра Вассерштейна и равновесий в многостадийных моделях транспортных потоков // Труды МФТИ. – 2016. – Т. 8, № 3. – С. 5–24. https://elibrary.ru/item.asp?id=27165666
 27. Стецюк П.І., Лиховид О.П., Фесюк О.В. NLP-програми для ELD-задач завантаження енергосистеми // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2016. – № 2. – С. 142–150.
 28. Стецюк П.І., Хіміч О.М., Сидорук В.О. Реалізація r-алгоритму на графічних процесорах // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2016. – № 2. – С. 100–109.


Інші роки

2007 – 2012 роки

 1. Стецюк П.И., Бутенко С.И., Березовский О.А. Об одной верхней оценке для взвешенного числа устойчивости графа // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М.Глушкова НАН Украины, 2007. – № 6. – С. 80–89.
 2. Березовский О.А., Стецюк П.И. Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – C. 89–99.
 3. Стецюк П.И., Бутенко С.И., Лиховид А.П. ЛП-ориентированная верхняя оценка для числа устойчивости графа на основе $p$-колес // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2008. – № 7. – С. 34–44.
 4. Стецюк П.И., Лиховид А.П. Об ЛП-ориентированных верхних оценках для взвешенного числа устойчивости графа // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 1. – C. 157–170
 5. Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований // Кибернетика и систем. анализ. – 2009. – № 2. – C. 26–49.
 6. Стецюк П.И. Субградиентные методы переменной метрики, использующие шаг Агмона-Моцкина и одноранговый эллипсоидальный оператор // Труды АТИК – 2007-2008. – Кишинэу: Эврика, 2009. – Т. I (XII). – С. 16–25.
 7. Стецюк П.И., Лиховид А.П., Пилиповский А.В. Задачи оптимизации для выбора электрических нагрузок в энергосистеме // Теорія оптимальних рішень. – Київ: ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – № 8. – C. 136–141.
 8. Стецюк П.И., Нурминский Е.А. Негладкий штраф и субградиентные алгоритмы для решения задачи проекции на политоп // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 1. – С. 59–63.
 9. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б., Пилиповский А.В. О задаче оптимального соотношения между спросом и добавленной стоимостью в моделях Леонтьева // Теорія оптимальних рішень. – 2010. – № 9. – С. 136–143.
 10. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева // Кибернетика и систем. анализ. – 2010. – № 5. – С. 51–59.
 11. Стецюк П.И., Ляшко В.И., Нурминский Е.А. Точная ЛП-оценка для взвешенного числа устойчивости t-совершенных графов // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2009. – № 3(99). – С. 106–115.
 12. Стецюк П.И., Золотых Н.Ю. Бинарный квадратичный многогранник и его аппроксимации // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 2(101). – С. 76–86.
 13. Стецюк П.И., Бондаренко А.В. О спектральных свойствах модели Леонтьева // Теорія оптимальних рішень. – 2011. – № 10.– С. 84– 90.
 14. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Спектральные и эволюционные задачи. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 164–169.

 

2001 – 2006 роки

 1. Стецюк П.И. К методам решения плохообусловленных систем линейных уравнений // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2001. – С. 9–15.
 2. Стецюк П.И. Линейная модель для нахождения пропускных способностей компонент надежной сети // Збірник наукових праць «`Компьютерна математика. Оптимiзацiя обчислень.»‘ – Київ: ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2001. – Т. 1.– С. 376–384.
 3. Shor N.Z. and Stetsyuk P.I. Lagrangian bounds in multiextremal polynomial and discrete optimization problems // Journal of Global Optimization. – 2002. – {\bf 23}. – P. 1– 41.
 4. Стецюк П.И., Буханцов Д.М. К ускорению метода эллипсоидов с помощью использования шарового слоя // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2002. – С. 63–70.
 5. Стецюк П.И., Колесник Ю.С., Лейбович М.М. К робастности метода наименьших модулей // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2002. – Выпуск 2. – С. 114-123.
 6. Стецюк П.И. Приближенный метод эллипсоидов // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 3. – C. 141–146.
 7. Стецюк П.И. Об одном эллипсоиде для внешней аппроксимации n-мерного полушара // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2003. – Выпуск 2. – С. 144–151.
 8. Стецюк П.И., Колесник Ю.С., Березовский О.А. Об одном методе нахождения $L_p$-решения системы линейных уравнений // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М.Глушкова НАН Украины, 2003. – С. 83–90.
 9. ШорН.З., Журбенко Н.Г., Лиховид А.П., Стецюк П.И. Развитие алгоритмов недифференцируемой оптимизации и их приложения // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 4. – C. 80–94.
 10. Міца О.В., Стецюк П.І. Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2003. – С. 127–134.
 11. Бабак О.В., Гасанов А.С., Лейбович М.М., Стецюк П.И. Об одном подходе к использованию метода наименьших модулей при построении линейных моделей // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 3. – C. 109–115.
 12. Шор Н.З., Стецюк П.И., Березовский О.А. Двойственные оценки для специальной оптимизационной задачи квадратичного типа на многообразии Штиффеля // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – С. 3–10.
 13. Кузьменко В.Н., Гольденгорин Б.И., Тсо М., Стецюк П.И. Сравнение двух субградиентных методов при нахождении оценок для задач размещения // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2004. – С. 111–119.
 14. Стецюк П.И., Мица A.В. О задачах оптимизации параметров для многослойных оптических покрытий // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 4. – C. 107–115.
 15. Стецюк П.И., Мица А.В. О вычислении градиента в задаче синтеза оптических покрытий // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – С. 127–133.
 16. Стецюк П.И. О функционально избыточных ограничениях для булевых оптимизационных задач квадратичного типа // Кибернетика и системный анализ.– 2005. – № 6. – C. 168–172.
 17. Стецюк П.И. Новые модели квадратичного типа для задачи о максимальном взвешенном разрезе графа // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 1. – C. 63–75.
 18. Стецюк П.И., Березовский О.А. Лагранжевые оценки для максимального разреза графа с заданными количествами вершин в обоих подмножествах разбиения // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2006. – С. 31-38.
 19. Стецюк П.И., Пардалос П.М. Об уточнении лагранжевых двойственных оценок в бинарных и булевых квадратичных задачах // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2006. – С. 145–153.
 20. П.И.Стецюк П.И., Пардалос П.М., Крошко Д.Л. О новых лагранжевых двойственных оценках для числа устойчивости графа // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М. Глушкова НАН Украины, 2006. – Выпуск 3. – С. 149–158.

 

1995 – 2000 роки

 1. Стецюк П.И. К вопросу сходимости r-алгоритмов // Кибернетика и систем. анализ. – 1995. – № 6. – C. 173–177.
 2. Стецюк П.И. К обоснованию сходимости алгоритмов с растяжением пространства // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1995. – C. 4–8.
 3. Стецюк П.И. r-алгоритмы и эллипсоиды // Кибернетика и систем. анализ. – 1996. – № 1. – C. 113-134. http://www.icyb.kiev.ua/file/120/2017/Stetsyuk-2014-121-149.pdf
 4. Стецюк П.И. Классические фейеровские методы с преобразованием пространства // Методы решения экстремальных задач. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1996. – С. 3–9.
 5. Стецюк П.И. Метод центров тяжести простых тел // Кибернетика и систем. анализ. – 1996. – № 5. – C. 117–138.
 6. Стецюк П.И. Ортогонализующие линейные операторы в выпуклом программировании (Часть I) // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – № 3. – C. 97–119. http://www.icyb.kiev.ua/file/120/2017/Stetsyuk-2014-192-219.pdf
 7. Стецюк П.И. Ортогонализующие линейные операторы в выпуклом программировании (Часть II) // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – № 5. – C. 111–124.
 8. Стецюк П.И. Об одном способе ускорения метода ортогонального субградиентного спуска // Оптимизация и ее приложения. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1997.– С. 42–49.
 9. Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование модификации r-алгоритма для нахождения глобального минимума полиномиальных функций // Кибернетика и систем. анализ. – 1997. – № 4. – C. 28–49.
 10. Стецюк П.И. Линейные операторы в квазиньютоновских методах // Теория и приложения методов оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М. Глушкова НАН Украины, 1998. – С. 3–8.
 11. Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Межотраслевая модель планирования структурно-технологических изменений // Кибернетика и систем. анализ. – 1998. – № 3. – C. 3–17.
 12. Стецюк П.И. К методам эллипсоидов // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М. Глушкова НАН Украины, 1999. – С. 27–33.
 13. Шор Н.З., Бардадым Т.А., Журбенко Н.Г., Лиховид А.П., Стецюк П.И. Использование методов негладкой оптимизации в задачах стохастического программирования // Кибернетика и системный анализ. – 1999. – № 5. – С. 33–47.
 14. Стецюк П.И. Об одном методе для нахождения допустимой точки выпуклого неравенства // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им.  В.М. Глушкова НАН Украины, 2000. – С. 3–10.
 15. Стецюк П.И., Колесник Ю.Г. К вопросу выбора метода аппроксимации результатов измерений // Интеллектуальные информационно-аналитические системы и комплексы. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2000. – С. 62–67.
 16. Стецюк П.И., Колесник Ю.Г., Пепеляев В.А. Об оценке коэффицинтов производственной функции Кобба-Дугласа при неокласических критериях // Теорія оптимальних рішень. Моделювання та керування в умовах невизначеності. – Київ: ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2000. – С. 14–23.
 17. Шор Н.З., Стецюк П.И., Крылов С.В. Нахождение глобальных минимумов полиномиальных функций с использованием двойственных квадратичных оценок // Вестник Международного Соломонова университета. – 2000. – № 4. – C.217–233.
 18. Сергиенко И.В., Шило В.П., Стецюк П.И. Приближенные алгоритмы для решения задачи нахождения максимально независимого множества // Компьютерная математика. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2000. – С. 4–20.

 

1985 – 1994 роки

 1. Нурминский Е.А., Андрусенко С.К., Стецюк П.И. О новом полиномиальном алгоритме линейного программирования // Кибернетика. – 1985. – № 4. – C. 118–120.
 2. Андрусенко С.К., Нурминский Е.А., Стецюк П.И. Численные эксперименты с новым классом алгоритмов в линейном программировании // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1987. – T. 27, № 3. – C. 349–356.
 3. Стецюк П.И. Об одном подходе к учету простых границ в полиномиальном алгоритме ЛП // Методы решения экстремальных задач и смежные вопросы. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1989. – С. 60–65.
 4. Хабатов Р.Ш., Журбенко Н.Г., Мищук С.А., Стецюк П.И. Методика оптимизации состава МТП // Оптимизация машинно-тракторного парка: Сб. науч. тр. – М.: МСХА, 1990. – С. 10–17.
 5. Журбенко Н.Г., Стецюк П.И. Агрегирование и декомпозиция для одного класса динамических распределительных задач // Исследования методов решения экстремальных задач. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С. 4–9.
 6. Стецюк П.И. Об одном методе решения блочной задачи линейного программирования // Моделирование и оптимизация. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1991. – C. 35–40.
 7. Журбенко Н.Г., Стецюк П.И., Долгов В.В., Тихонов О.А. Об одной задаче оптимизации многослойных структур в плоских защитах // Методы решения задач нелинейного и дискретного программирования. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1991. – С. 36–41.
 8. Журбенко Н.Г., Cаимбетов Д.Х., Стецюк П.И., Торебаев О. Задача перспективного планирования структуры машинно-тракторного парка // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1992. – С. 58–63.
 9. Лаптин Ю.П., Медведев В.А., Журбенко Н.Г., Стецюк П.И., Кузьмин А.И. Задача оптимизации многоступенчатых конвективных пароперегревателей // Информационные технологии в задачах управления сложными системами. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова AH Украины, 1992. – С. 39–47.
 10. Журбенко Н.Г., Лаптин Ю.П., Медведев В.А., Стецюк П.И., Кузьмин А.И. Об одной задаче оптимизации теплоэнергетических установок // Теория и вычисл. проблемы оптимизации. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН Украины, 1993. – С. 36–39.
 11. Шор Н.З., Стецюк П.И. Кусочно-вогнутая задача рюкзачного типа // Методы исследования экстремальных задач. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН Украины, 1994. – C. 21–28.

Статті та тези в матеріалах конференцій
2013-2018 рік

2018 рік

 

 1. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю gпроміжних пунктів // Матеріали Двадцятого Міжнародного науково-практичного семінару »Комбінаторні конфігурації та їх застосування» (Кропивницький, 13–14 квітня 2018 року) / За ред. Г.П. Донець – Кропивницький, 2018. – C. 128–132. http://www.glau.kr.ua/images/docs/seminar_2018.pdf
 2. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю gпроміжних пунктів // Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компьютерні технології 2018» (20–21 квітня 2018 р.). – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. – С. 99–100.

 

2017 рік

 1. Стецюк П.И., Била Г.Д., Стовба В.А. Метод эллипсоидов для нахождения Lp‑решения системы линейных уравнений // Інформатика та системні науки (ІСН–2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 16–18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – C. 258–264.
 2. Стецюк П.И., Cавицкий В.В. О робастности метода наименьших модулей для поиска дефектов в регулярных 3D-структурах // Матеріали Дев’ятнадцятого Міжнародного науково-практичного семінару »Комбінаторні конфігурації та їх застосування» присвяченого пам’яті д.ф.-м.н., професора Петренюка Анатолія Яковича (Кропивницький, 7–8 квітня 2017 року) / За ред. Г.П. Донець – Кропивницький, 2017. – C. 127–132.
 3. Стецюк П.І., Стовба В.О. Метод еліпсоїдів для лінійної регресії // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 травня 2017 р., Київ–Черкаси; наук. ред. В.Є. Снитюк. – К. ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 314–315.
 4. Стецюк П.И. r-Алгоритмы Шора для сепарабельной задачи квадратичного программирования // Тезисы докладов международной конференции »Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы», посвященной памяти профессора В.Ф. Демьянова. Часть II. – СПБ.: Издательство ВВМ, 2017. – С. 95–99.
 5. Стецюк П.И. Оптимальный по объему 2d-эллипсоид и его приложения // Тезисы докладов международной конференции »Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы», посвященной памяти профессора В.Ф. Демьянова. Часть II. – СПБ.: Издательство ВВМ, 2017. – С. 173–176.
 6. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем: Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції MPZIS–2017, 22-24 листопада 2017 р. – Д.: ДНУ, 2017. – С. 185.
 7. Стецюк П.І., Мазютинець Г.В., Мілешовський Б.І. AMPL-реалізація двоетапної транспортної задачі // Математичне та програмне забез­печення інтелектуальних систем: Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції MPZIS–2017, 22-24 листопада 2017 р. – Д.: ДНУ, 2017. – С. 186–191.
 8. Стецюк П.И., Фишер А. r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої  60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 року. – K: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 143–146.
 9. Стецюк П.И. О мультипликаторах Михалевича // Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», 13 грудня 2017 р., м. Київ / Уклад.: А.А.Мельниченко, В.Д.Піхорович, П.А.Богдан.  – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 155–156.

 

2016 рік

 

 1. Стецюк П.И., Долинский Э.С. Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе // Інформатика та системні науки (ІСН–2016): матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю(м. Полтава, 10–12 березня 2016 року) /за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 293–299.
 2. Stoyan Yu.G., Romanova T.E., Pankratov A.V., Kovalenko A.A., Stetsyuk P.I.} Balance layout problems: mathematical modeling and nonlinear optimization // Материалы 5-й Межд. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»: (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. I. – С. 329–331.
 3. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 327–336.
 4. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Лиховид А.П., Федосеев А.И. Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 337–344.
 5. Хлуд О.М., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Задача упаковки гомотетичных эллипсоидов // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 5-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). – Кишинэу: Эврика, 2016. – T. II. – С. 373–377.
 6. Стецюк П.И., Соломон Д.И. Вычислительные аспекты задачи коммивояжера // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компьютерні технології 2016» (22–23 квітня 2016 року). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 91–92.
 7. Стецюк П.И. Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов // Праці VIII-ої міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – С. 249–250.
 8. Стецюк П.И. Об r-алгоритмах Шора // VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), Москва, 17–22 октября 2016. Труды. – М.: Издательство ФИЦ ИУ РАН, 2016. – Т. 2. – С. 60–62.
 9. Стецюк П.И. Программа ralgb5 для минимизации овражных выпуклых функций // Тезисы докладов ХIV Международной научно-практической конференции «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS–2016)», Днепр, 16–18 ноября 2016 г. – Д.: ДНУ, 2016. – C. 185–197.
 10. Стецюк П.І., Лиховид О.П, Фесюк О.В. Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 24 листопада 2016 року. – К: ТОВ НВП »Інтерсервіс», 2016. – С. 174–176.
 11. Стецюк П.І., Стовба В.О., Мартинюк І.С. Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–9 грудня 2016 р. / редкол.: М.С.Нікітченко,  Д.Б.Буй та ін. – Кіровоград: «Центр оперативної поліграфії «Авангард»». – 2016. – С. 227–230.

 

2015 рік

 1. Стецюк П.И. Общая схема метода эллипсоидов // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования № 13. 15-я Всероссийская конференция «Математическое программирование и приложения» (тезисы докладов) Екатеринбург: ИММ УрО РАН, 2015. – С. 59–60.
 2. Стецюк П.И. Об одном обобщении классического метода эллипсоидов // інформатика та системні науки (ІСН–2015): матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 19–21 березня 2015 року). – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 335–337.
 3. Fedosieiev O., Lefterov O.,  Lykhovyd O., Stetsyuk P. Optimization tools for selecting wine routes // Theses of the conference CAIM–2015, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, September 17–20, 2015. – P. 37–38.
 4. Стецюк П.И., Зоркальцев В.М.,  Эмменеггер Ж.-Ф. Неразложимость неотрицательных матриц // Праці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. – C. 122–123.
 5. Fedosieiev O., Lefterov O., Lykhovyd O., Stetsyuk P. Optimization tools for touristic routes // Материалы VI-ой международной научной конференции «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, Республика Молдова, 27–30 октября 2015 года. – Кишинэу: Эврика, 2015. – С. 341–346.
 6. Gasnikov A., Dvurechensky P., Stetsyuk P., Suvorikova A., Chernov A. Equilibriums in multistage transport problems // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA–2015) held in Petrovac, Montenegro, September 27 – October 3, 2015. – P. 73–74.
 7. Стецюк П.И. Две задачи о кратчайшем k-вершинном цикле // Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2015)» (18–20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). –  C. 215–221.
 8. Стецюк П.И. О задачах М.В.Михалевича для межотраслевых структурно-технологических изменений // Кіберсоціум – міф чи реальність?: зб. матеріалів IV  Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 2 грудня 2015 року. – Київ: Вид-во »Політехніка», 2015. – С. 146–148.

 

2014 рік

 1. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети // Інформатика та системні науки (ІСН–2014): матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13–15 березня 2014 року). – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С. 284–287.
 2. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. Оn the global minimum in a balanced circular packing problem // Материалы 4-й Межд. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»: (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. I. – С. 206–214.
 3. Зоркальцев В.И., Пержабинский С.М., Стецюк П.И. Поиск нормальных решений СЛАУ методом внутренних точек // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 202–212.
 4. Романова Т.Е., Суббота И.А., Стецюк П.И. Задача упаковки гомотетичных эллипсов в прямоугольном контейнере минимальных размеров // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 396–405.
 5. Стецюк П.И. 2D-эллипсоид и r-алгоритмы // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 4-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). – Кишинэу: Эврика, 2014. – T. II. – С. 466–471.
 6. Стецюк П.И., Жидков В.А., Фесюк А.В. Octave-функция OrtPro: назначение и особенности использования // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Междунар. науч. конф. SAIT 2014 (Киев, 26–30 мая 2014 г.) / ННК »ИПСА» НТУУ »КПИ». – К.: ННК »ИПСА» НТУУ »КПИ», 2014. – С.156–157.
 7. Стецюк П.И. Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе // Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компьютерні технології 2014»  (29–30 травня 2014 року). – Житомир: ЖДТУ, 2014. – С. 57–58.
 8. Стецюк П.И. 1-d и 2-d эллипсоиды в выпуклом программировании // Тезисы докладов XVI Байкальской международной школы-семинара «Методы оптимизации и их приложения». –  Иркутск, ИСЭМ СО РАН. – 2014. – C. 118.
 9. Stetsyuk P. Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor’s r-algorithm // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA–2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. – P. 183–184.
 10. Romanova T., Stetsyuk P., Kovalenko A. Optimal balanced circular packing problem // Proceedings of abstracts of reports presented at the V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA–2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. – P. 158–159.
 11. Стецюк П.І. Субградієнтний алгоритм з розтягом простору для задачі розділення двох поліедрів // Праці VII-ої міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 244–245.
 12. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Модели и методы решения задач балансной компоновки цилиндров // Матерiали ХII Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2014)» (19–21 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ). – C. 122–123.
 13. Стецюк П.И., Фесюк А.В. Об одной задаче квадратичного программирования // Матерiали ХII Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2014)» (19–21 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ). – C. 220–221.
 14. Стецюк П.И. Чего следует ожидать от r-алгоритма Шора при решении задач энтропийно-линейного программирования большой размерности? // Труды 57-й научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». – М.: МФТИ, 2014.
 15. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число в статической модели затраты-выпуск // Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р., м. Київ). К.: Видавництво »Політехніка», 2014. – C. 70–72.

 

2013 рік

 1. Stetsyuk P., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A. Optimal Packing Circular Cylinders into a Cylindrical Container Taking into Account Behavior Constraints // Proc. 10th ESICUP Meeting. – Lille (France).  – 2013. – Р. 21–22.
 2. Долгих В.Н., Стецюк П.И. О применении методов негладкой оптимизации для исследования эффективности сложных экономических систем // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України ; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – C. 104–105.
 3. Стецюк П.И., Романова Т.Е. Равновесная упаковка шаров в шар минимального радиуса // Материалы международной конференции «Дискретная оптимизация и исследование операций» (Новосибирск, 24-28 июня 2013 г.). – Новосибирск: Издательство Института математики, 2013. – С. 142.
 4. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Всероссийская молодежная школа-семинар «Дискретные модели и методы принятия решений»: Материалы школы-семинара (г. Новосибирск, 21–23 июня 2013). – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2013. – С. 142–153.
 5. Стецюк П.И., Петрухин В.А., Бугров Н.В., Хрипко К.Ю. Метод эллипсоидов и условно-оптимальный маршрут // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 року). – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 111–113.
 6. Коваленко А.А., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Упаковка круговых цилиндров в цилиндрический контейнер с учетом специальных ограничений // Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 123.
 7. Sergienko I., Shylo V., Stetsyuk P., Stoyan Yu., Romanova T. Computer technologies for placement and covering problems // Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 240.
 8. Стецюк П.И. Квадратичная задача для максимального сингулярного числа // Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. – Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – C. 255.
 9. Стецюк П.И. r-Алгоритмы: теория и практика // Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2013)» (20–22 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). – C. 227–232.
 10. Стецюк П.И., Нурминский Е.А., Соломон Д.И. Транспортная задача и ортогональное проектирование на линейные многообразия // Материалы V-ой международной научной конференции «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11–13 декабря 2013 года. – Кишинэу: Эврика, 2013. – С. 251–263.
 11. Стецюк П.И., Жидков В.А. О двух задачах оптимизации пропускных способностей дуг отказоустойчивой сети // Материалы V-ой международной научной конференции «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11–13 декабря 2013 года. – Кишинэу: Эврика, 2013. – С. 300–309.


Інші роки

2012 рік

 1. Стецюк П.И. О важных датах НДО и ЛП в 2012 году // Материалы международной конференции »Математика, экономика, менеджмент: 100 лет со дня рождения Л. В. Канторовича». – СПб.: ООО »ТАИС», 2012. – С. 67–69.
 2. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Три центральные идеи Н. З. Шора  // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 19–23 марта 2012 г.). – Кишинэу: Эврика, 2012. – С. 468–475.
 3. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации субградиентного метода Поляка // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Кишинэу, 19–23 марта 2012 г.). – Кишинэу: Эврика, 2012. – С. 509–519.
 4. Стецюк П.И. О решении системы линейных уравнений с двусторонними ограничениями на переменные // Алгебра и линейная оптимизация. Тезисы  международной конференции, посвященной 100-летию С.Н.Черникова. Екатеринбург, 14–19 мая 2012 года. – Екатеринбург: Изд-во »УМЦ–УПИ», 2012. – С. 155–157.
 5. Стецюк П.И. Ускоренный по Шору субградиентный метод Поляка // Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы. Тезисы докладов международной конференции. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2012. – P. 157–160.
 6. Stetsyuk P. Polyak’s accelerated subgradient method  // 10th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, 5–7 Yuly 2012, Siauliai, Lithuania. – P. 53.
 7. Pylypovskyi O., Koshlai L., Stetsyuk P. Model-driven DSS for economic reforms during transition // 10th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, 5–7 Yuly 2012, Siauliai, Lithuania. – P. 43.
 8. Stetsyuk P. On one nonlinear optimization problem for Leontief models // 25th European Confrerence on Operational Reserch, 8–11 July 2012. Vilnius, Lithuania. – P. 141.
 9. Pylypovskyi O., Koshlai L., Stetsyuk P. DSS for technological planning //  25th European Confrerence on Operational Reserch, 8–11 July 2012. Vilnius, Lithuania. – P. 98.
 10. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Уcкоренный субградиентный метод Поляка // Моделирование, управление и устойчивость (MCS–2012): межд. конф.; Севастополь, 10–14 сентября 2012 г. / отв. ред. О.В. Анашкин; Таврический нац. ун-т имени В.И. Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – С. 186–187.
 11. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одном субградиентном методе с преобразованием пространства // Крымская Осенняя Математическая Школа (КРОМШ–2012). XXIII ежегодная международная конференция. Тезисы докладов. – Симферополь: издательство КНЦ НАНУ, 2012. – С. 65–66.
 12. Лиховид А.П., Ляшко В.И., Стецюк П.И. Задача линейного программирования с булевыми переменными для оптимальной суточной загрузки энергосистемы // VI-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 1–6  жовтня 2012. Праці школи-семінару. – С. 129–130.
 13. Стецюк П.И., Ивличев А.В. Тестовые эксперименты с r-алгоритмом для мегабайтных систем линейных уравнений с двухсторонними границами на переменные // VI-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 1–6  жовтня 2012. Праці школи-семінару. – С. 186–187.
 14. Панкратов А.В., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Задача оптимальной кластеризации 2D-объектов в круговом контейнере // Матеріали X мiжнародної науково-практичної конференцiї «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2012)», Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 21–23 листопада 2012р. – С. 225–226.

 

2007 – 2011 роки

 1. Стецюк П.И. Об уточнении верхних оценок Н.З.Шора для числа независимости неориентированного графа // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 11. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2007. – С. 80–81.
 2. Стецюк П.И., Чумаков Б.М. О свойствах одной верхней оценки Н.З.Шора для взвешенного числа устойчивости графа // Праці міжнародного симпозіума «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXIII)». – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007. – С. 271–272.
 3. Стецюк П.И. Оценка Шора для взвешенного числа устойчивости $W_p$-совершенных графов // Материалы международной научной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», 19–21 марта 2008, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 112–121.
 4. Stetsyuk P. On interesting properties of Shor’s upper bounds for weighted stability number of a graph // Abstracts of International Conference «Discrete and Global Optimization» (July 31 – August 2, 2008, Yalta, Ukraine).
 5. Lykhovyd O., Stetsyuk P. On numerical experiments with two LP-oriented upper bounds for the stability number of a graph // Abstracts of International Conference «Discrete and Global Optimization» (July 31 – August 2, 2008, Yalta, Ukraine).
 6. Стецюк П.И., Пилиповский А.В. Математическая модель оптимальной загрузки мощностей энергосистемы с учетом их маневренности // Праці IV міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 159.
 7. Стецюк П.И., Михалевич М.В., Пилиповский А.В. Применение методов негладкой оптимизации для планирования структурно-технологоических изменений // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології», 26–30 травня 2009 р. – НТТУ КПІ, Київ. – C. 137.
 8. Стецюк П.И., Лиховид А.П., Пилиповский А.В. О решении одного класса оптимизационных задач нахождения нагрузок энергетических объектов с помощью NEOS-программ // Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXV)». – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – Т.2. – С. 350–354.
 9. Стецюк П.И. Оценки Шора в квадратичных экстремальных задачах // Материалы международной научной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта,  информатики и коммуникаций. – С. 19–25.
 10. Stetsyuk P., Nurminski E. On a modification of ellipsoid method // Материалы международной научной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 37–42.
 11. Мица А.В., Стецюк П.И. Использование r-алгоритма для оптимизации трех оптических многослойных покрытий // Материалы международной научной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», 24–26 марта 2010, Кишинэу, Академия транспорта, информатики и коммуникаций. – С. 100–108.
 12. Стецюк П.И. Оценки Н.З.Шора в квадратичных экстремальных задачах и их применение в комбинаторной оптимизации // Российская конференция «Дискретная оптимизация и исследование операций»: Материалы конференции (Алтай, 27 июня – 3 июля 2010). – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2010. – С. 60–64.
 13. Koshlai L., Stetsyuk P. Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Structural Changes during Transition // 8th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Aveiro, Portugal, July 9–10, 2010. – P. 28.
 14. Stetsyuk P., Koshlai L., Pylypovskyi O. Decision Support System for Planning Structural and Technological Changes // 8th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization, Aveiro, Portugal, July 9–10, 2010. – Р. 29.
 15. П.И.Стецюк, Л.Б.Кошлай Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Крымская осенняя математическая школа симпозиум (КРОМШ), 18–29 сентября 2010 года. – Севастополь: КНЦ НАНУ, 2010. – С. 56.
 16. Березовский О.А., Стецюк П.И. Задачи негладкой безусловной оптимизации для линейного и квадратичного классификаторов с максимальным зазором  // V-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010. Праці школи-семінару. – С. 15–16.
 17. Золотых Н.Ю., Стецюк П.И. О внешней аппроксимации бинарного и булевого квадратичных многогранников // V-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010. Праці школи-семінару. – С. 103–104.
 18. Стецюк П.И. Метод amsg2p для овражных выпуклых функций // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 12. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – С. 57–58.
 19. Koshlai L., Stetsyuk P. Application of Nonlinear Optimization to the Problems of Economic Reforms during Transition // 82nd Annual Scientific Conference of the International Assosiation of Applied Mathematics and Mechanics, Graz University of Technology, Graz, Austria (April 18–21, 2011). – P. 350.
 20. Бондаренко А.В., Кошлай Л.Б., Стецюк П.И. Об одной задаче нахождения оптимальной структуры спроса и добавленной стоимости // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Матеріали іі Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 26–27.
 21. Стецюк П.И. Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных выпуклых функций // Международная конференция »Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика», посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко. Тезисы докладов. – Новосибирск, Академгородок, 2011. – C. 57.
 22. Стецюк П.И. Релаксационный субградиентный метод минимизации овражных выпуклых функций // Проблемы теоретической кибернетики. Материалы XVI Международной конференции (Нижний Новгород, 20–25 июня 2011 г.) / Под ред. Ю.И.Журавлева. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2011. – C. 449–453.
 23. П.И.Стецюк, Л.Б.Кошлай  Об одной оптимизационной задаче для моделей Леонтьева // ХХII ежегодная междунар. конферен. (KROMSH–2011), (Крым, Севастополь, 18–29 сентября 2011), КНЦ НАНУ, 2011. – С. 51.
 24. Віділ А.Ю., Пилиповський О.В., Стецюк П.І. Паралельний алгоритм мультистарту на основі субградієнтного методу для розвязування системи нелінійних рівнянь // Праці міжнародної молодіжної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII)». – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2011. – С. 28–29.
 25. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Стецюк П.І., Єгоров Ю. До розрахунку транзитних обсягів і ставок // PDMU–2011 (Алупка). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 61–62.
 26. Nurminski E.A., Stetsyuk P.I. Nonsmooth optimization and projection problem // II International Conference «Optimization and Applications (OPTIMA–2011), Abstracts. – Petrovac, Montenegro, September 25 – October 2, 2011. – М.: Вычислительный центр им. А.А. Дородницина РАН, 2011. – С. 167–168.
 27. Стецюк П. И. О спектральных свойствах матриц Леонтьева // Статистика. Моделирование. Оптимизация: сборник трудов Всероссийской конференции (Челябинск, 28 ноября – 3 декабря 2011 г.). – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – С. 173–178.

 

2001 – 2006 роки

 1. Pardalos P., Butenko S., Sergienko I.V., Shylo V.P., Stetsyuk P.I. Approximate and Exact Algorithms for Determination of a Maximum Independent Set // Thesis of WISTCIS Kick-Off Conference «Teleworking in Research, Medicine and Business» (April 19–21, 2001, Kiev, Ukraine). – P. 18.
 2. Butenko S., Pardalos P.M., Sergienko I.V., Shylo V., Stetsyuk P. Approximate and Exact Algorithms for the Maximum Independent Set // «MaxClique ’01» Conference, University of Klagenfurt, Austria, May 31 – June 2, 2001.
 3. Стецюк П.И. Об ускорении сходимости методов эллипсоидов // Труды XII Байкальской международной конференции (Иркутск, Байкал, 24 июня – 1 июля 2001 г.). Том 1. Математическое программирование. – Иркутск, 2001. – С. 61–66.
 4. Shor N.Z. and Stetsyuk P.I Dual Solution of Quadratic-Type Problems by r-algorithm (subroutine DSQTPr) // Abstracts of Second International Workshop »Recent Advances in Non-Differentiable Optimization» (October 1–4, 2001, Kyiv, Ukraine). – P. 36.
 5. Shylo V.P. and Stetsyuk P.I. Using GES and r-algorithm for Solving Multidimensional Knapsak Problems // Abstracts of Second International Workshop »Recent Advances in Non-Differentiable Optimization» (October 1–4, 2001, Kyiv, Ukraine). – P. 38.
 6. Шор Н.З., Стецюк П.И., Лейбович М.М. К выбору метода оценки параметров линейной модели // Матеріали IX-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука (16–19 травня 2002 р., Київ). – К.: НТТУ «КПІ». – 2002. – С. 399.
 7. Stetsyuk P.I. On one interesting ellipsoid // Международная конференция, посвященная 65-летию со дня рождения Б.Н.Пшеничного. Тезисы докладов. – Киев: Издательство НТТУ «КПИ», 2002. – С. 53–54.
 8. Стецюк П.І. Про одну модифікацію методу еліпсоїдів // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 7–12 жовтня 2002. Праці школи семінару. – С. 64.
 9. Стецюк П.И., Буханцов Д.М. К ускорению метода эллипсоидов с помощью использования шарового слоя // Збірка тез міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика» присвяченої 80-річчю академіка І.І. Ляшка (9.09.–10.09.2002) –Київ, 2002 – С. 94.
 10. Стецюк П.И. Модификация метода эллипсоидов // Информационный бюллетень Ассоциации математического программирования. № 10. Научное издание. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 216–217.
 11. Стецюк П.И., Буханцов Д.М. Нахождение квадратичных функций Ляпунова для наилучших оценок решения линейной системы // Міжнародна наукова конференція «ШОСТІ БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ», м.Чернівці, Україна, 26–30 серпня 2003 р.
 12. Goldengorin B., Kuz’menko V., Stetsyuk P., Tso M. Pricing by an Allocation Model with Different Types of Discount // Book of Abstracts, (CO 2004, 28–31 March 2004). – Lancaster University, Lankaster, UK. – P. 31.
 13. Шор Н.З., Стецюк П.И., Березовский О.А Нахождение оценок глобального экстремума в задачах на многообразии Штиффеля // Автоматика–2004. Материалы 11-й международной конференции по автоматическому управлению, 27–30 сентября 2004, Национальный университет пищевых технологий. – Киев, 2004. – Т. 1. – С. 47.
 14. Стецюк П.І., Міца О.В. До використання методів першого порядку в задачах оптимізації багатошарових оптичних плівок // II-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р. Праці школи-семінару. – С. 88.
 15. Shor N. and Stetsyuk P. Quadratic-type models and upper bounds for the problems of finding the maximum weighted independent set in graphs // Conference on Systems Analysis, Data Mining and Optimization in Biomedicine, February 2–4, 2005, University of Florida, Gainesville, FL.
 16. Stetsyuk P.I., Bardadym T.O. The Use of Odd Sets of Variables to Improve Bounds in Boolean Quadratic Problems // Abstracts of International Conference in Honor of the 70th Birthday of Academician I.V.Sergienko «Applied Optimization and Metaheuristic Innovations» (July 19–21, 2006, Yalta, Ukraine).
 17. Міца О.В., Стецюк П.І. Дослідження оптимізації спектральних характеристик семишарового оптичного покриття з чергуючимися шарами // III-а Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р. Праці школи-семінару. – С. 73–74.

 

1982 – 2000 роки

 1. Юн Г.Н., Андрусенко С.К., Стецюк П.И., Дрюченков В.С. Опыт применения экономико-математического моделирования при обосновании уровня лимитных цен на новые воздушные суда ГА // В сб. »Проблемы исследования перспектив гражданской авиации» – М: ГосНИИ ГА, 1982.
 2. Андрусенко С.К., Ивличев В.П., Стецюк П.И. и др. »ПЕГАС» – проблемно-ориентированная система перспективного планирования // IV Всесоюзная конференция »Диалог человек–ЭВМ». Тезисы докладов. –  Киев, 1985.
 3. Нурминский Е.А., Стецюк П.И. Вопросы реализации полиномиального алгоритма ЛП // Девятый всесоюзный симпозиум «Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования» (г. Минск, 23 февраля – 3 марта 1986 г.). Краткие тезисы докладов. – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1986. – C. 158–159.
 4. Стецюк П.И. Простые границы в полиномиальном алгоритме ЛП // Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования. 10-й Всесоюзн. симп. (г. Нарва-Йыэссуу). Краткие тез. докл. – М: ЦЭМИ АН СССР, 1988.
 5. Ивличев В.П., Лефтеров А.В., Стецюк П.И. Об опыте создания системы поддержки и принятия решений »АНАЛИЗ»// Диалоговая оптимизация планово-управленческих решений и проблемы внедрения ее в практику. Тезисы докладов научно-практического семинара, 3–5 октября 1989 г. – Киев: Общество »Знание» Украинской ССР, 1989. – С. 32–34.
 6. Стецюк П.И. Об одном алгоритме ЛП // Краткие тезисы докладов. Одиннадцатая всесоюзная школа «Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования» (г. Кострома, 21 – 29 мая 1990 г.). – Москва, 1990. –  C. 77–78.
 7. Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование r-алгоритма в задачах полуопределенного программирования // Працi мiжнародної конференцiї «Питання оптимiзацiї обчислень»  (6–8 жовтня 1997 р., м. Київ). – C. 330–335.
 8. Bardadym T.A., Shor N.Z., Knopov P.S., Likhovid A.P., Stetsyuk P.I. On the Use of Nonsmooth Optimization Methods in Statistics  and Stochastic Programming // Thesis of 16-th International Symposium on Mathematical Programming, Lausanne, 1997.
 9. Bardadym T.A., Shor N.Z., Zhurbenko N.G., Likhovid A.P., Stetsyuk P.I.Solver for Linear Two-Stage Fixed Recourse Problems // Thesis of OR98 International Conference on Operations Research, Zurich, 1998. – P. 65–66.
 10. Шор Н.З., Стецюк П.И., Крылов С.В. Программы нахождения оптимальных по объему эллипсоидов, описанных вокруг набора точек // Thesis of International Conference «Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation» (May 25–29, 1999, Kyiv). – P. 62.
 11. Stetsyuk P. Method FEG2P1 to Find e-Solutions of Convex Inequalities // Thesis of U.S.–Ukrainian Workshop «Recent Advances in Non-Differentiable Optimization» (May 15–18, 2000, Kyiv, Ukraine). – P. 36.

Книги, розділи в книгах, методичні матеріали
Книги

Книги

 1. Задачі оптимального проектування надійних мереж / Шор Н.З., Сергієнко І.В., …, Стецюк П.I. та інші. – Київ, Наукова думка, 2005. – 230 с.
 1. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів / Грицик В.В., Шевченко А.І., …, Стецюк П.І. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – 480 с. (Stetsyuk-2011.pdf)
 1. Стецюк П.І., Журбенко М.Г., Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. – К.: ПП «Ательє «Поліграфічний комплекс», 2012. – 64 с. (SteZhuLi-2012.pdf)
 1. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов и r-алгоритмы. – Кишинэу, Эврика, 2014. – 488 с. (Stetsyuk-2014.pdf)
 1. Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / Стецюк П.И. Бортис Г., Эмменеггер Ж.-Ф. и др. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – 336 с. (Stetsyuk-Editor-2015.pdf)
 1. Стецюк П.И. Двойственные оценки в квадратичных экстремальных задачах. – Эврика: Кишинэу, 2018. – 504 с. (Stetsyuk-2018.pdf)
 1. Субградієнтні алгоритми та задачі на комбінаторних конфігураціях / Стецюк П.І., Донець Г.П., Ненахов Е.І. та ін.; за загал. ред. П.І. Стецюка. – Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2019. – 235 с. (Stetsyuk-et-al-2019.pdf)

 

Розділи в книгах

 1. Shor N.Z. and Stetsyuk P.I. Constructing Utility Functions by Methods of Nondifferentiable Optimization // in: A.S. Tangian and J. Gruber (Eds.) Constructing and Applying Objective Functions, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. – Vol. 510. – Berlin.: Springer-Verlag. – 2002. – P. 215– 232. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-56038-5_10
 1. Butenko S., Pardalos P.M., Sergienko I.V., Shylo V., Stetsyuk P. Estimating the size of Correcting Codes using Extremal Graph Problems // In C. Pearce and E. Hunt, editors, Optimization: Structure and Applications. – Springer, 2009. – Р. 227–243. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-98096-6_12
 1. Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та їх застосування // В монографії «`Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні»‘ – Київ: Наукова думка, 2010. – С. 183–208. (Stetsyuk-2010.pdf)
 1. Стецюк П.И. Ускоренные модификации субградиентного метода Поляка для овражных выпуклых функций // В книге «`Стохастическое программирование и его приложения»‘ П.С. Кнопов, В.И. Зоркальцев, Я.М. Иваньо и др. – Иркутск: Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева – СО РАН, 2012. – С. 160–184. (Stetsyuk-2012a.pdf)
 1. Стецюк П.И. Оптимальные нормированные векторы конечного продукта и добавленной стоимости в продуктовой модели Леонтьева // В книге «`Стохастическое программирование и его приложения»‘ П.С. Кнопов, В.И. Зоркальцев, Я.М. Иваньо и др. – Иркутск: Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева – СО РАН, 2012. – С. 483–492. (Stetsyuk-2012b.pdf)
 1. Stoyan Yu., Stetsyuk P., Romanova T. Optimal Balanced Packing Using Phi-Function Technique // In S. Butenko, E.L. Pasiliao, and V. Shylo (Editors), Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems, pages 251-271. IOS Press, 2014. http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/36433
 1. Stoyan Yu., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A., Stetsyuk P. Balance layout problems: Mathematical modeling and nonlinear optimization // In book «Space Engineering. Modeling and Optimization with Case Studies»/ Springer Optimization and its Applications, G. Fasano and J. Pintér (Editors), Springer, New York, Vol. 114. – 2016. – Р. 369–400. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-41508-6_14
 1. Stetsyuk P. I. Shor’s r-Algorithms: Theory and Practice. In: Optimization Methods and Applications: In Honor of the 80th Birthday of Ivan V. Sergienko. Ed. by S. Butenko, P.M. Pardalos, V. Shylo. Springer. 2017. P. 495-520. https://www.springer.com/la/book/9783319686394

 

Методичка

 1. СтецюкП.І., МіцаО.В., Пецко В.І. Мережні інформаційні технології: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Ужгород: Видавництво УжНУ <Говерла>, 2014. – 65 с. (SteMiPe-25-05-2014.pdf)

Додатково
 

Збірники вибраних праць Н.З.Шора

(член редколегії)

 1. Шор Н.З. Методы недифференцируемой оптимизации и сложные экстремальные задачи. – Кишинэу, Эврика, 2008. – 270 c. (Shor-Book1-2008.pdf)
 1. Шор Н.З. Методы минимизации негладких функций и матричные задачи оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2009. – 240 c. (Shor-Book2-2009.pdf)
 1. Шор Н.З. Алгоритмы последовательной и негладкой оптимизации. – Кишинэу, Эврика, 2012. – 272c. (Shor-Book3-2012.pdf)

 

Книги з серії наукових публікацій

«Недифференцируемая оптимизация и ее приложения»,

присвяченої Науму Зуселевичу Шору

(член редколегії) 

 1. Соломон Д.И. Дробное программирование и недифференцируемая оптимизация. – Кишинэу, Эврика, 2010. – 556 с. (Solomon-2010.pdf)
 1. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов и r-алгоритмы. – Кишинэу, Эврика, 2014. – 488с. (Stetsyuk-2014.pdf)
 1. Киселева Е.М., Коряшкина Л.С. Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств и r-алгоритмы. – Киев, Наукова думка, 2015. – 400 с. (Kiseleva-Koriashkina-2015.pdf)

 

Авторські свідоцтва, препринти та інше
Авторські свідоцтва
 1. Стецюк П.И.,Романова Т.Е., Коваленко А.А. Комп’ютерна програма Balance circular packing // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55689. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 21.07.2014.
 2. Суббота И.А., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Комп’ютерна програма Optimal packing of homothetic oriented ellipses // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55690. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 21.07.2014.
 1. Стецюк П.І, Романова Т.Є., Коваленко Г.A. Комп’ютерна програма «Рівноважна упаковка кругів» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56609. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 23.09.2014.
 1. Стецюк П.І., Лиховид О.П. Комп’ютерна програма «A parallel algorithm for a balanced circular packing problem» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62184. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 20.10.2015.

Препринти
 

 1. Стецюк П.И. Об одной схеме методов отсечений – Киев, 1995. – 34с. – (Препр. / НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова: 95-25).
 2. Стецюк П.И. Квазиньютоновские методы и r-алгоритмы – Киев, 1996. – 21 с. – (Препр. / НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова: 96-10).
 1. Методи негладкої оптимізації у спеціальних задачах класифікації / П.І. Стецюк, О.А. Березовський, М.Г. Журбенко, Д.О. Кропотов. – Київ, 2009. – 28 с. – (Препр. / НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; 2009–1).
  preprint2009-1.pdf
 1. Журбенко М.Г., Стецюк П.І. Субградієнтні методи змінної метрики для розв’язування яружних задач оптимізації – Київ, 2009. – 27 с. – (Препр. / НАН України. Ін-т кібернетики імені В.М.Глушкова; 2009-3).
  ZhuSte09.pdf

Інше
 

 1. Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Шор Н.З., др., Стецюк П.И. Пакет прикладных программ для решения на ЕС ЭВМ в диалоговом режиме задач нелинейной и дискретной оптимизации (ППП ДИСНЕЛ) // АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1990. – Рук. деп. в ГосФАП СССР, {ВНТИЦентр}, Инв. № 029.10 019092, 1991. – 449 с.
 2. Стецюк П.I. Субградiєнтнi методи з перетворенням простору для мiнiмiзацiї негладких опуклих функцiй // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук. Iн-т кiбернетики iм.  В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 1996. – 16 c.
 1. Стецюк П.И. Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации негладких выпуклых функций // Рукопись диссертации на соискание научной степени кандидата физико-математических наук.  – Киев, 1996. – 135 с.
 1. Стецюк П.И. Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных выпуклых функций // Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика [Электронный ресурс] / Международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко, Новосибирск, Россия, 30 мая — 4 июня 2011 г., Новосибирск, ИВТ СО РАН, 2011, № гос. регистрации — 0321101160, Режим доступа: http://conf.nsc.ru/files/conferences/niknik-90/fulltext/37828/53979/Stetsyuk.pdf, cвободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2017).
 1. Стецюк П.И., Бардадым Т.А., Березовский О.А., Журбенко Н.Г., Чумаков Б.М., Шор Е.И. К 75-летию со дня рождения выдающегося ученого – академика НАН Украины Наума Зуселевича Шора // Кибертония. – 2012. – № 1. – С. 44–45.
  Shor75-Kibertonia.pdf
 1. Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах. – Автореф. дис. докт. фiз.-мат. наук., Iн-т кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2013. – 32 c.
  Avtoref-Stetsyuk-2013.pdf
 1. Стецюк П.И. Алгоритмы недифференцируемой оптимизации и лагранжевые двойственные оценки в сложных экстремальных задачах // Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. – Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. – Киев, 2013. – 305 с.
  Diss-Stetsyuk-2013.pdf
 1. Соломон Д.И., Стецюк П.И., Чумаков Б.М. 4-ая международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (ММОTI-2014) // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 4. – С. 186-187.
 1. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Нестеров Ю.Е., Спокойный В.Г., Стецюк П.И., Суворикова А.Л., Чернов А.В. Поиск равновесий в многостадийных транспортных моделях http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1506/1506.00292.pdf

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail