НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Гладкий Анатолій Васильович

зав. лабораторією № 141, доктор фіз.-мат. наук, професор

тел. (044) 526 41 67
тел. (044) 526 21 69
email: gladky@ukr.net

Коротка бiографiя

Гладкий Анатолій Васильович (1945 року народження) працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова  НАН України з 1967 року після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника (1967-2010 рр.), з 2011 р. –  завідувач відділу математичних систем моделювання проблем екології та енергетики.

Кандидат фізико-математичних наук з 1977 року, вчене звання старшого наукового співробітника  присвоєно у 1986 р. за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Опубліковано 125 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 2 монографії та 5 навчальних посібників.

З 2000 р. – професор  (за сумісництвом) кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ НТУУ «КПІ». Читає лекції зі спеціальних курсів: «Методи математичного моделювання процесів екології», «Інформаційні технології математичного моделювання та оптимізації процесів в екосистемах».

Вчене звання професора кафедри АСОІУ ФІОТ НТУУ «КПІ» присвоєно у 2004 р.

Член Вченої ради Інституту кібернетики НАН України, член спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Інституту кібернетики НАН України та Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Член редколегії: наукового збірника «Компьютерная математика», Інститут кібернетики НАН України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Науковi iнтереси

Дослідження в області методів математичного моделювання стаціонарних (нестаціонарних) задач прикладної математики і екології, чисельно-аналітичних методів моделювання хвильових процесів, які описуються еліптичними (параболічними типу Шредінгера) хвильовими рівняннями з комплексним несамоспряженим оператором.

Основнi результати

Одержано нові результати в області теорії стійкості операторно-різницевих схем з комплекснозначними операторами, досліджено стійкість операторно-різницевих схем розщеплення для багатовимірних задач конвекції-дифузії,  що є теоретичною основою побудови програмно-алгоритмічного забезпечення для аналізу та синтезу стаціонарних і нестаціонарних фізичних процесів.

Розроблено та обгрунтовано методи математичного моделювання акустичних полів у нескінченних неоднорідних хвилеводах, які описуються крайовими задачами для еліптичних (параболічних типу Шредінгера) хвильових рівнянь з комплексним несамоспряженим оператором.

На основі нових теоретичних результатів розроблено ефективні чисельно-аналітичні методи розв’язування крайових задач для хвильового рівняння Гельмгольца в нескінченних неоднорідних середовищах, запропоновано методи дослідження стійкості та збіжності дискретних задач з компекснозначним несамоспряженим оператором.

Обгрунтовано нові обчислювальні алгоритми для розв’язування широкого класу прямих та оптимізаційних задач поширення акустичних хвиль в неоднорідних хвилеводах, які описуються еліптичними та параболічними апроксимаціями хвильового рівняння Гельмгольца з комплекснозначним несамоспряженим оператором.

Найважливіші публікації

Монографії, навчальні посібники

 • Гладкий А.В., Ляшко И.И., Мистецкий Ю.Г. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем. –  К.: Вища шк., 1981. – 281 с.
 • Гладкий А.В.,Сергиенко И.В.,Скопецький В.В. Численно-аналитические методы исследования волновых процессов. – К.: Наук. думка, 2001. – 452 с.
 • Гладкий А.В., Скопецький В.В. Методи  чисельного моделювання екологічних процесів: Навч. посіб. з грифом МОН України. – К: НТУУ «КПІ», 2005. – 148 с.
 • Гладкий А.В., Грищенко О.Ю., С.І.Ляшко. Основи чисельного моделювання процесів екології. Основні рівняння та моделі процесів: Навч. посіб. – К: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 53 с.
 • Гладкий А.В., Грищенко О.Ю., С.І.Ляшко. Основи  чисельного моделювання процесів екології. Чисельні методи: Навч. посіб. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006 . – 71 с.
 • Гладкий А.В., Сергієнко І.В., Скопецький В.В., Гладка Ю.А. Основи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. з грифом МОН України. – К: НТУУ «КПІ», 2009. –  240 с.
 • Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: Колективна  монографія  / В.А. Алексєєв, Н.І. Алішов, А.В. Андон, …, А.В. Гладкий та ін. / Під редакцією І.В. Сергієнка – К. : Наук. думка, 2010. – 1008 с.

 

Статті  

 • Гладкий А.В., Подласов Е.С., Скопецький В.В. Численное моделирование волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей // Кибернетика и системный анализ. –  2006. –  № 4. –  С. 41–51.
 • Гладкий А.В., Подласов Е.С., Скопецький В.В. Стійкість дискретних моделей однонаправлених хвильових процесів // ДАН  України. –2006. – № 10. – С. 85-89.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А., Харрисон Д.А.Об исследовании акустических полей в областях с импедансной границей // Журн. обчисл.  та прикл. матем. – 2009. – №2. – С 18-25.
 • Гладкий А.В., Скопецкий В.В., Харрисон Д.А. Анализ и формирование акустических полей в неоднородных волноводах  // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №2. –  С.63–71.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А. Об устойчивости явной трехслойной разностной схемы для уравнения типа Шредингера // Компьютерная математика. – 2010. – № 1. – С.3 –10.
 • Гладкий А.В., Скопецький В.В.О численном моделировании и оптимизации однонаправленных волновых процессов в неоднородных средах // Кибернетика и системный анализ. –2010.– № 5. – С.177-186.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А., Забабурина Я.В.О моделировании звуковых полей явным разностным методом  // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – С.20–26.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А., Ткачук Д.В. Об исследовании одной задачи амплитудного управле-ния // Компьютерная математика. – 2012, – №1. – С.3-9.
 • Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Математическое моделирование локально-неравновесного геоимиграционного процесса в условиях массообмена // Компьютерная математика. –  2012. – №2. – С.3–9.
 • Благовещенская Т.Ю., Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Аналитическое решение задачи математического моделирования одного локально-неравновесного изотермического геомиграционного процесса // Компьютерная математика. – 2013. – №1. – С.13–19.
 • Гладкий А.В. Исследование и оптимизация волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей  // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С.94-105.
 • Гладкий А.В., Благовєщенська Т.Ю, Богаєнко В.О. Алгоритмы параллельной реализации методов расщепления в задачах переноса загрязнений в атмосфере // Проблемы управления и информатики.  – 2014. – №5. – C.134 –146.
 • Гладкий А.В. Об исследовании алгоритмов расщепления в задачах конвекции-диффузии // Кибернетика и системный анализ. –  2014. – № 4. – С.76 –88.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А. Об исследовании акустических полей в средах с условиями неидеального контакта // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – С.19– 26.
 • Гладкий А.В., Богаєнко В.О. Моделирование переноса загрязнений в атмосфере с использованием параллельных вычислений // УСиМ.­ –  2014. –  №1. – C. 18– 26.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А. Об одном методе расщепления для уравнения конвективной диффузии  // Компьютерная математика. –  К. – Ин-т кибернетики  НАНУ. – 2015. – №1. –C.3-9.
 • Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Математическое моделирование динамики одного неравновесного диффузионного процесса на основе интегро-дифференцирования дробного порядка // Кибернетика и системный анализ. –   2015. –  № 1. –  С.155–161.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail