НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Березовський Олег Анатолійович

с. н. с. відділу №120, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526-21-68
email: o.a.berezovskyi@gmail.com

Коротка бiографiя

1964 р. народження, закiнчив факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1988), захистив кандидатську дисертацію «Дослідження алгоритмів розв’язання екстремальних параметричних матричних задач з використанням методів негладкої оптимізації» (1995). З 1988 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, з 2010 р. – старший науковий співробітник відділу методів негладкої оптимізації.

Науковi iнтереси

  • теорія лагранжевих двоїстих оцінок у квадратичних екстремальних задачах
  • математичні моделі та методи для задач матричної та  поліноміальної оптимізації

Основнi результати

Основнi результати

1. Розроблено алгоритми для побудови оптимальних за об’ємом еліпсоїдів

Березовский О.А. Двойственный алгоритм построения оптимальных описанных эллипсоидов // Исследование методов решения экстремальных задач. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1990. – С. 30–35.

Shor N.Z., Berezovski O.A. New algorithms for constructing optimal circumscribed and inscribed ellipsoids // Optimization Methods and Software. – 1992. – Vol. 1. – P. 283–299.

Шор Н.З., Березовский О.А. Алгоритмы построения инвариантного эллипсоида минимального объема для устойчивой динамической системы // Кибернетика и системный анализ. – 1995.– № 3. – С. 130–137.

2. Отримано необхідні та достатні умови, за яких двоїстий підхід дозволяє знайти глобальний екстремум неопуклої квадратичної ектремальної  задачі. Ці результати поширено на SDP-релаксаціїї квадратичних екстремальних задач, враховуючи їх спорідненість з двоїстими оцінками.

Березовский О.А. О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 1. – С. 33–39.

Березовский О.А. Критерии точности SDP-релаксаций квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 6. – С. 95–101

Березовський О.А.. Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – С. 21–26.

3. На основі методів негладкої оптимізації розроблено алгоритми знаходження двоїстих оцінок у квадратичних екстремальних задачах

Березовский О.А., Стецюк П.И. Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 89–99.

Березовский О.А. Комп`ютерна програма «Знаходження верхньої оцінки цільової функції в багатоекстремальній задачі з однорідними квадратичними функціями» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 40068. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 09.09.2011

4. Отримано значення двоїстих оцінок для ряду квадратичних екстремальних задач аналітичним шляхом.

Березовский О.А. О задаче упаковки шаров в куб // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 4. – С. 170–179.

Березовский О.А., Шулинок Г.А. Аналитическое выражение двойственной оценки для задачи размещения точек в шаре // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, 2014. – С. 24–31.

5. Побудовано квадратичні оптимізаційні моделі (в тому числі з використанням функціонально надлишкових обмежень) для ряду задач та досліджено застосування двоїстого підходу для їх розв’язання, а саме виділення підкласів задач, для яких даний підхід гарантує точну оцінку

Шор Н.З., Березовский О.А. Применение аппарата двойственных квадратичных оценок при решении системы полиномиальных уравнений на множестве комплексных чисел // Кибернетика и системный анализ. – 1994.– № 5. – С. 67–75.

Березовский О.А. О нижней оценке для одной квадратичной задачи на многообразии Штифеля // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 95–103.

Березовский О.А. О решении одной специальной оптимизационной задачи, связанной с определением инвариантных множеств динамических систем // Проблемы управления и информатики. – 2015. – № 3. – С. 33–40.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail